เปิดรับสมัคร หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC) 27 ส.ค.63

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC) 27 ส.ค.63

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน หากสื่อสารแล้วผู้อื่นเข้าใจหรือผู้รับสารยอมรับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง แต่มนุษย์มีความแตกต่างกันในทุกด้าน อาทิ การรับรู้ การเข้าใจ การตัดสินใจ ดังนั้นหากเราต้องการเรียนรู้ว่าคนแต่ละประเภทมีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร เราจำเป็นต้องมีทักษะ และใช้วิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถสื่อสารอย่างเป็นระบบและสามารถเข้าถึงวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างวิธีการในการประสานงานให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมาตามเป้าหมายของหน่วยงานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยการเรียนรู้ผ่านทฤษฎี D-I-S-C เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการนำมาประยุกต์กับการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้พฤติกรรมของคนแต่ละประเภทตามหลัก D-I-S-C

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงาน

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง และฝึกฝนหลักการพูด หลักการฟัง หลักการตั้งคำถาม และนำไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • พนักงาน

 • หัวหน้างาน

 • ผู้จัดการ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%

 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

 • กรณีศึกษา 10%

รายละเอียดการดำเนิน

 • 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

09.00–10.30 น.

กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ

 • คำถามทรงพลังเพื่อดึงศักยภาพ

 • เทคนิคการสร้างหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

การสื่อสารโดยใช้หลัก SMCRF + 5W

กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ

 • คำถามทรงพลังเพื่อดึงศักยภาพ

 • เทคนิคการสร้างหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

การสื่อสารโดยใช้หลัก SMCRF + 5W

10.45–12.00 น.

 • จิตวิทยาการสื่อสาร

 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสาร

 • การเสริมสร้างทักษะและบุคลิกภาพที่ดีในการสื่อสาร

 • ส่วนผสมในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

Workshop  ฝึกการใช้ส่วนผสมของการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

วิทยากรบรรยาย

Workshop

13.00–14.30 น.

ประสานงานเพื่อผลสำเร็จของงาน

 • หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา

 • เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วย 6 STEP

 • การประสานงานโดยใช้หลัก 3 D

 • 5 เคล็ดลับเการประสานงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

 • ไขกุญแจการสร้างสุดยอด TEAMWORK

Workshop  สาเหตุและวิธีแก้ไขการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ

14.45–16.00 น.

การวิเคราะห์พฤติกรรมตนเองและผู้อื่น

 • การวิเคราะห์ตนเองโดยใช้ 4 WINDOW

 • เรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ 4 TYPE

 • สร้าง Commitment เพื่อการทำงาน

 • ถาม-ตอบ

Workshop  วิเคราะห์ตนเองด้วยเครื่องมือ D I S C

 อาจารย์ กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

สมาชิกโอนก่อนท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

http://www.tesstraining.com

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ