เปิดรับสมัคร หลักสูตร การแก้ปัญหาการตัดสินใจและการจัดการความขัดแย้งในการทำงาน (Problem solving, Decision making and conflict management in the workplace) 24 ก.ค.64

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การแก้ปัญหาการตัดสินใจและการจัดการความขัดแย้งในการทำงาน (Problem solving, Decision making and conflict management in the workplace) 24 ก.ค.64

อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          ปัญหา (Problem) คือ สถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากภายในหน่วยงาน เช่น ปัญหาจากกระบวนการทำงาน ปัญหาจากคน ทุกๆปัญหานั้นย่อมส่งผลกระทบโดยตรงในการผลิตสินค้าหรือการบริการ แน่นอนในเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสิ่งที่ตามมาคือ ต้นทุนที่สูงขึ้น (Cost)  ผู้ที่มีหน้ารับผิดชอบโดยตรงคงหนีไม่พ้น พนักงานหน้างาน (Operators) และหัวน้างานในแต่ละแผนก(Leader) เพราะคนสองกลุ่มนี้จะเข้าใจในปัญหาหาของงานได้ดีที่สุด

          ทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้งในการทำงานจะต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาโดยผ่านกระบวนการคิดหาสาเหตุ (Idea finding) การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis (RCA) ที่มาของปัญหาต่างๆ จากสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา (Solution finding) เพื่อแก้ไขปัญหาของอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในสภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหา และนำปัญหาไปผ่านกระบวนการคิดในเชิงบวก เพื่อจัดการกับปัญหาและลดความขัดแย้งอย่างเป็นระบบ

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นในการทำงานร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งในการทำงา

 3. เพื่อนำเครื่องมือต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการจัดการลดความขัดแย้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • บุคลากรทุกระดับที่ต้องทำงานร่วมกันในองค์กร

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Module 1: การแก้ปัญหาการตัดสินใจ

 • ปัญหาคืออะไร

 • ประเภทของปัญหา

 • ใครมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา?

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันของงาน

 • การให้ความสำคัญกับหน้างาน 3 Gen (GENBA,GENBUTSU,GENJISU)

 • ประเภทเครื่องมือ เช่น 5W1H, Why-Why analysis, Work flow analysis,7 QC tools

 • Workshop การวิเคราะห์ปัญหา และการตัดสินใจ

Module 2: การจัดการความขัดแย้งในการทำงาน

 • ความหมายของความขัดแย้ง

 • ความหมายธรรมชาติเรื่องจริงของมนุษย์ที่ควรทราบ

 • รูปแบบของพฤติกรรมความขัดแย้ง (Conflict reaction styles)

 • บทบาทของผู้นำต่อปัญหาความขัดแย้ง

 • เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง

 • การใช้กระบวนการแทรกแซง (Intervention) เพื่อลดความขัดแย้ง

 • Workshop กลยุทธ์วิธีแก้ไขความขัดแย้ง (งานกลุ่ม พร้อมอภิปราย)

รูปแบบการเรียนรู้

 • การบรรยาย การสาธิต  กิจกรรมการเรียนรู้  และ การอภิปรายกลุ่ม

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม        

 • 1 วัน

ราคาพิเศษวันนี้ โอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ