Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จในองค์กร อบรม 18 มีนาคม 2564 อ.นทษร

Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จในองค์กร อบรม 18 มีนาคม 2564 อ.นทษร

โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20ติด BTS อโศก

หลักการและเหตุผล

สภาวการณ์แข่งขันสูงในปัจจุบันองค์กรต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่สำคัญ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างองค์กร และลูกค้า หน้าที่ของพนักงานขายคือ ค้นหาความต้องการ และขจัดปัญหาที่ลูกค้าพบ ตอบสนองความต้องการ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการโดยสร้างความพึงพอใจ ดูแลลูกค้าได้ในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างฐานลูกค้าใหม่

บุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดูน่าเชื่อถือเมื่อพบกับลูกค้า ซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจซื้อ โดยบุคลิกที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพพนักงานขายประกอบด้วย บุคลิกภายนอก ได้แก่ การแต่งหน้า การแต่งกาย การแสดงท่าทางต่างๆ และบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความคิด ทัศนคติ รวมถึงการอ่านสีหน้า ท่าทางของผู้ซื้อ ซึ่งบุคลิกภาพที่ดี สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรมีชื่อเสียงที่ดีได้ ซึ่งทั้งหมดได้นำเสนอในหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร” โดยวิทยากร อ.นทษร สุขสารอมรกุล

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

1.เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อใช้ในงาน
2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนและพัฒนาการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน

 

         สภาวการณ์แข่งขันสูงในปัจจุบันองค์กรต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่สำคัญ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างองค์กร และลูกค้า หน้าที่ของพนักงานขายคือ ค้นหาความต้องการ และขจัดปัญหาที่ลูกค้าพบ ตอบสนองความต้องการ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการโดยสร้างความพึงพอใจ ดูแลลูกค้าได้ในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างฐานลูกค้าใหม่

บุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดูน่าเชื่อถือเมื่อพบกับลูกค้า ซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจซื้อ โดยบุคลิกที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพพนักงานขายประกอบด้วย บุคลิกภายนอก ได้แก่ การแต่งหน้า การแต่งกาย การแสดงท่าทางต่างๆ และบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความคิด ทัศนคติ รวมถึงการอ่านสีหน้า ท่าทางของผู้ซื้อ ซึ่งบุคลิกภาพที่ดี สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรมีชื่อเสียงที่ดีได้ ซึ่งทั้งหมดได้นำเสนอในหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร” โดยวิทยากร อ.นทษร สุขสารอมรกุล

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

1.เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อใช้ในงาน
2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนและพัฒนาการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน

หัวข้อการฝึกอบรม

กำหนดเวลา

                                รายละเอียดหลักสูตร

08.30 – 09.00 น.

09.00 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.

10.45 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

13.00 – 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.

14.45 – 16.00 น.

ลงทะเบียน [Registration]

ประเมินบุคลิกภาพก่อนการฝึกอบรม                                              ส่วนที่ 1: นานาทัศนะเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
ความเหมือนที่แตกต่าง
ความแตกต่างที่เหมือน
บุคลิกภาพนั้นสำคัญอย่างไร
พักรับประทานอาหารว่าง [Coffee Break]

ส่วนที่ 2: ธาตุแท้ของบุคลิกภาพ
ธาตุแท้และธาตุเทียมของบุคลิกภาพ
หลักการวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเอง
หลักการวิเคราะห์บุคลิกภาพของผู้อื่น
บุคลิกภาพที่ถาวรมีจริงหรือ?
ส่วนที่ 3: ประเภทของบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพภายใน
บุคลิกภาพภายนอก
สุดยอดหลักและวิธีการหล่อหลอมบุคลิกภาพ

พักรับประทานอาหารกลางวัน [Lunch]              ส่วนที่ 4: แบบทดสอบบุคลิกภาพ
แน่ใจได้อย่างไรว่าใช่บุคลิกภาพของตนเอง
การเปลี่ยนบุคลิกที่เลือกได้
ส่วนที่ 5: เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
เทคนิคอารมณ์สัมพันธ์
เทคนิคมนุษยสัมพันธ์
เทคนิคสังคมสัมพันธ์

พักรับประทานอาหารว่าง [Coffee Break]                                       ส่วนที่ 6:  การพัฒนาท่วงท่าอิริยาบถ
บุคลิกภาพที่งามสง่า ดูดี มีราศี
เทคนิคการสร้างมาดเท่ มาดมั่น เมื่อมอง
การพัฒนาบุคลิกภาพที่ยั่งยืน
ส่วนที่ 7: การสื่อสารกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
สื่อสารอย่างไรให้บุคลิกเป็นที่ยอมรับ
สื่อสาร สื่อใจ แก้ไขข้อบกพร่อง

รูปแบบการฝึก

การบรรยาย (Lecture) / การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

วิทยากรในการฝึกอบรม :  อาจารย์นทษร สุขสารอมรกุล

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

– ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกริก

ประสบการณ์การทำงาน

– อาจารย์บรรยายพิเศษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ผลงานวิจัยด้านการตลาด / พนักงานขาย

– ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์. ตีพิมพ์ RMUTP Research Journal 2554

– การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานขายนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2557

– ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เรื่อง Determinant of Salesperson’s Factor Impact on Salesforce Performance Improvement on Network Marketing: Synthesis Research. ในฐานะ ISI/THOMSON REUTERS

– ผู้ช่วยนักวิชาการในด้านกฎหมายกีฬาคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูป 2558

 

ราคา สมาชิก โอนก่อน ละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

 

Scheduled Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ