เปิดรับสมัคร หลักสูตร KPIs in Practice (ภาคปฏิบัติ) 11 มีนาคม 2564

เปิดรับสมัคร หลักสูตร KPIs in Practice (ภาคปฏิบัติ) 11 มีนาคม 2564 ( 1 วัน)

โดย อาจารย์ พลกฤต  โสลาพากุล

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ

หลักการและเหตุผล (Introduction)

            หากการปฏิบัติงานไปในแต่ละวันโดยไม่มีการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือวัดผลการดำเนินงานขององค์กรเลย เราจะไม่มีวันรู้เลยว่าผลของงานนั้นๆทำไปได้มากหรือน้อยเพียงใด การเติบโตของรายได้ของบริษัท การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของลูกค้า ประสิทธิภาพการบริหารภายในเป็นอย่างไร เช่น การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งการเรียนรู้และการเติบโตของพนักงานในการปฏิบัติงานมีความพึงพอใจเพียงใด

            KPIs (Key Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่กำหนดตัวชี้วัดความสำคัญของงานเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน และยังเป็นองค์ประกอบที่นำไปใช้ร่วมกับ Balance Scorecard (BSC) โดยมีการกำหนดดัชนีชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ระบบบริหารงานตามเป้าหมาย KPIs

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำ KPIs ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย

 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรสู่การกำหนดตัวชี้วัดงานหลักของแต่ละหน่วยงาน (KPI)

 4. เพื่อให้เข้าใจกระบวนการในการนำ KPI สู่การปฏิบัติงานได้จริง (Action Plan)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • หัวหน้างาน , ผู้จัดการ , HR ขององค์กร 1 รุ่น ไม่ควรเกิน 25 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 • ทบทวนเป้าหมายองค์กร

 • ความหมายความสำคัญของระบบ Competency

 • การเชื่อมโยงการนำ Competency ไปใช้ในฟังก์ชั่นงานต่างๆในองค์กร

 • KPI คืออะไร

 • ตัวชี้วัดต้อง SMART

 • การสร้างความเชื่อใจไว้วางใจ (Rapport Building for Coach)

 • Workshop 1: Trust the Process by Point of You

Pause-หยุดคิด มีสติ

Expand-ขยายมุมมอง

Focus- มุ่งมั่น ชัดเจน

Doing-ลงมือทำอย่างตั้งใจ

 • เทคนิคการกำหนด KPI

  • ตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs)

  • ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน (Functional KPIs)

  • ตัวชี้วัดระดับตำแหน่งงาน (Position KPIs)

 • การจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตัวชี้วัด

 • KPI กับ PMS กับการบริหารผลงาน

 • KPIs กับการนำไปใช้กับ Balance Scorecard (BSC)

 • Workshop 2: การนำ KPI ไปสู่ระดับองค์กร,ระดับหน่วยงาน,ระดับตำแหน่งงาน

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย การโค้ชชิ่งแบบ Small Group Coaching (มี Pre-Test ,Post-Test)

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 1 วัน

Equipment requirement

               – LCD       – Flip Chart    – Microphone    – Classroom and Workshop

ราคาพิเศษวันนี้ โอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ