เปิดรับสมัคร หลักสูตร Transform สู่ลูกน้องที่ Proactive และสร้างผลงาน SMARTได้ ในยุค New Normal 11 มี.ค.64

เปิดรับสมัคร หลักสูตร Transform สู่ลูกน้องที่ Proactive และสร้างผลงาน SMARTได้ ในยุค New Normal

( Proactive Subordinator to create SMART Performance in New Normal Age )

11 มี.ค.64

หลักการและเหตุผล (Introduction)

        ชีวิตแห่งการทำงานบนโลกยุคใหม่ ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีแบบใหม่ New Normal ที่เข้ามา ทำให้ทุกคนต้องปรับตัวกับสถานการณ์อย่างรวดเร็ว  บทบาทของคนทำงานต้องปรับตัว ปรับใจให้พร้อมอย่างรวดเร็ว ปรับเปลี่ยนการทำงานใหม่ให้เป็นเชิงรุก Proactive เพื่อทันต่อสถานการณ์ และสามารถรับผิดชอบสร้างผลงานที่ SMART ตอบสนองเป้าหมายที่ตั้งไว้ของทีม และหน่วยงาน จะนำไปสู่ความสำเร็จในภาพรวมขององค์กรได้ การเป็นลูกน้องในยุค New Normal นี้จึงไม่ใช่แค่ทำงานตามหน้าที่ แต่จะต้องมีบทบาท ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า ผลักดันให้งานบรรลุผลสำเร็จได้จริง

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทของการเป็นพนักงานและลูกน้องที่มีทำงานอย่าง Proactive     

   และสร้างผลงานแบบ SMART ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจอุปนิสัยสู่การทำงานที่สำเร็จและทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในยุค    

    New Normal

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางเพื่อนำไปวางงแผนพัฒนาตนเองนำไปสู่

   ความสำเร็จร่วมกันทั้งองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

พนักงานทั่วไป พนักงานอาวุโส พนักงานทุกระดับที่ต้องการพัฒนาตนเอง

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

  • โลกที่เปลี่ยนไปกับการ disruptive จากเทคโนโลยีและสถานการณ์ต่างๆ จนนำไปสู่ยุค New Normal

·       เรามีบทบาทและมีส่วนร่วมกับองค์การอย่างไรในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้

·       เราเป็นใครในองค์กร

·       Mindset ทัศนคติในการทำงานที่นำไปสู่พัฒนาตนเองและทีม

·       7 อุปนิสัยที่นำสู่การทำงานที่สำเร็จ ( The 7 habits of highly effective people )

Workshop

·       เข้าใจบทบาท หน้าที่ของหัวหน้างาน ที่มีในองค์การ

·       หัวหน้างานลักษณะต่างๆและการสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์เพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

·       ทักษะและความสามารถที่จำเป็นในยุค New Normal

o   ทักษะในงาน

o   ทักษะสร้างความสัมพันธ์

o   ทักษะการสื่อสาร

o   ทักษะการแก้ไขปัญหา

o   ความสามารถในการบริหารเวลา

o   ทักษะในการปรับตัวกับโลกที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

       Workshop วิเคราะห์ทักษะตนเอง

·       ทำงานอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลิตภาพ ( Effective,Efficient Productivity )

·       แนวทางวางแผน SMART GOAL เพื่อสร้างผลงานที่ SMARTER พัฒนาทักษะตนเองเพื่อเป็นลูกน้องที่หัวหน้าและองค์การคาดหวังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

·       สรุปประเด็นการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 – 16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming,Game,Role play and presentation, Clip Video Learning ในระหว่างการฝึกอบรม เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 60 : 40

วิทยากร

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย

ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM,HRD,Knowledge Management และ Organization Development ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มอิเลคทรอนิก ยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ Oil & Gas และอุตสาหกรรมอาหาร ดำรงตำแหน่ง Manager, HRBP,SR.Manager, และ HR Director มีความถนัดในงาน HR Generalist และมีความเชี่ยวชาญใน Corporate Communication, Employee Engagement, Employee Relation, Training & Development และ Performance Management ปัจจุบันเป็นวิทยากรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี วิทยากรอิสระ และที่ปรึกษาบ.พฤกษาพรรณวดี บริษัท Maxidea และบริษัทฉั่วฮะเส็ง จำกัด และเป็น Communication Director ของสมาพันธ์โค้ชนานาชาติ Bangkok Chapter ( International Coaching Federation )

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เอกประวัติศาสตร์ โทภาษาอังกฤษ

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ