เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารจัดซื้อและเทคนิคการบริหารจัดซื้อ ในยุค Disruption 24 ส.ค.63

เปิดรับสมัคร  ยืนยัน หลักสูตร การบริหารจัดซื้อและเทคนิคการบริหารจัดซื้อ ในยุค Disruption 24 ส.ค.63

ในการบริหารการจัดการยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและรวดเร็ว ทั้งในด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบกับการแข่งขันกันสูง ซึ่งทุกองค์กร ต่าง ๆ ก็มุ่งมั่นในสร้างความแตกต่าง เพื่อให้มีจุดแข็งที่สามารถแข่งขันได้ ประกอบกับมีการพัฒนากระบวนการการดำเนินการเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนในการดำเนินการ

          แต่กระนั้นก็ตาม การลดต้นทุนการดำเนินการภายในอย่างเดียวไม่พอ เพราะประตูด่านแรกของต้นทุนขององค์กร คือ ต้นทุนที่เกิดจากการจัดซื้อ เพราะถือว่าได้ว่า เมื่อฝ่ายจัดซื้อ วัตถุดิบ หรือ สินค้ามา ก็ถือว่าเป็นต้นทุนวัตถุดิบทางตรง หรือ ต้นทุนสินค้าขายทันที ดังนั้นกระบวนการการบริหารการจัดซื้อ ถือว่าเป็นกระบวนการการดำเนินการที่สำคัญอีกกระบวนการหนึ่ง ซึ่งผู้บริหาร ต้องให้ความใส่ใจในการบริหารการจัดซื้อ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้สามารถนำเทคนิคกระบวนการจัดซื้อไปปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • เพื่อนำ Model การเรียนรู้ Suppliers และการอ่าน Suppliers ให้เป็นนำไปสู่การสื่อสารและการเจรจาต่อรองได้เกิดประสิทธิผล

  • การเข้าใจที่ Suppliers มองสถานะการจัดซื้อขององค์กรในสถานะไหน ทำให้สามารถปรับกลยุทธ์ให้เกิดความเหมาะสม

  • นำเทคนิคเจรจาต่อรองไปสู่การได้มาซื่งสินค้าที่มีคุณภาพ

  • นำความเข้าใจบุคลิกภาพและคุณลักษณะของบุคลากร ทั้งในส่วนของ Suppliers และคนในองค์กรเอง ไปปรับรูปแบบการสื่อสาร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนำมาสู่การวางแผนการจัดซื้อ

  • หัวข้ออบรม

  กรอบความคิด (Growth Mind Set)

  Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้และทำความเข้าใจในด้านกรอบความคิดด้านความเป็นเจ้าของ ทัศนคติในการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น

  สมรรถนะที่สำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่จัดซื้อ

  Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ถึงสมรรถนะที่สำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่จัดซื้อ ว่าต้องมีอะไรบ้าง เพื่อเพิ่มสมรรถนะที่ขาดหรืออ่อน ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาไปสู่การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ

  พักเบรก

  การอ่าน Suppliers และบุคคลในองค์กร เป็น ช่วยการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ต้นทุนที่ต้องการ

  Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและทราบถึงความหมายของบุคลิกลักษณะของคน ว่าแต่ละแบบทั้งการสื่อสารกับบุคคลภายใน และบุคคลภายนอกควรมีการสื่อสารกันอย่างไร เพื่อให้การจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  หน้าที่ของการจัดซื้อ มีผลกระทบต่อ รายงานทางการเงินอย่างไร

  Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของการจัดซื้อมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างไร โดยให้พิจารณาผลกระทบในรูปของงบฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน

  พักกลางวัน

   ข้อมูลที่สำคัญทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในที่ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ต้องทราบ

  Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและเกิดการตระหนักรู้ถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ต้องการทราบและเพื่อให้การบริหารการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ต้นทุนที่เหมาะสม

  ทำความเข้าใจกระบวนการจัดซื้อยุค digital transformation

  Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจกระบวนการให้สอดรับกับยุค digital transformation เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการปรับตัวต่อการปรับรูปแบบของการนำเทคโนโลยี เข้ามาเสริมเพื่อให้งานกระบวนการจัดซื้อเกิดมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการจัดซื้อได้อย่างไร

  ทำไมต้องเข้าใจ Supplier Positioning Model และ Supplier Preferencing Model

  Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและตระหนักรู้ในมุมมองของสองโมเดลนี้ เพื่อให้เกิดการตกผลึกความคิดในการบริหารการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ทำไมต้องทราบกระบวนการผลิต หรือกระบวนการให้บริการ หรือกระบวนการดำเนินงาน

  Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ถึงความเข้าใจในกระบวนการทำงานของหน่วยงานภายในองค์กร สะท้อนถึงความต้องการในการวางแผนการจัดซื้ออย่างไร

  พักเบรก

  เทคนิคการการรู้ Cost ต้นทุนการผลิตและต้นทุนรวมของ Suplliers

  Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ถึงกระบวนการการผลิต หรือ การบริการของ suppliers เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อสามารถประมาณราคาต้นทุนผลิต และต้นทุนรวมคร่าว ๆ ได้ เพื่อใช้เป็นฐานในการเจรจาต่อรอง

  กำหนดกลยุทธ์ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการบริหารงานจัดซื้อ

  Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และบูรณาการจากการผ่านการอบรมหัวข้อมาดังกล่างข้างต้น เพื่อนำให้เกิดแนวความคิดให้ทางด้านกลยุทธ์ทางด้านการจัดซื้ออย่างไร

  เทคนิคการเจรจาต่อรอง

  Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถระบุความต้องการของการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ พร้อมเทคนิคพื้นฐานด้านการเจรจาต่อรองในรูปแบบ NLP

  สรุปตอบคำถาม

ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ