NEW ทักษะการทำงานแบบ 4.0 เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ อ.ชัชวาลย์ 21 ก.พ.63

NEW ทักษะการทำงานแบบ 4.0 เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ อ.ชัชวาลย์ 21 ก.พ.63

ทักษะการทำงานแบบ 4.0 เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ

(WORKING SKILLS FOR 4.0 THAT DRIVE EXCELLENT RESULT)

 

ในโลกการทำงานยุคธุรกิจ 4.0  ทักษะความสามารถใหม่ ๆ ของพนักงานรับได้ว่ากุญแจสู่ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ แม้แต่งานประจำเช่นงาน ADMIN ก็นับว่าเป็นกำลังด่านหลังที่ต้องมีขีดความสามารถหรือ COMPETENCY อย่างสูงในการตอบสนองต่อหน่วยงานหลักของธุรกิจ  พนักงานที่ทำงานประจำเช่นข้างต้น จึงควรได้รับการพัฒนาเสริมสร้างทักษะการทำงานใหม่ ๆ เพื่อรองรับอนาคต  GLOBAL HUMAN CAPITAL INDEX 2017  ได้อธิบายไว้ว่าองค์กรยุคโลก 4.0 ในประเทศไทย และในหลายพื้นที่ทั่วโลก ต่างต้องการคนทำงานที่มีทักษะประสบการณ์ที่รองรับอนาคตของโลกการทำงาน หรือที่เรียกว่า SKILLS FOR FUTURE  ซึ่งเป็นภารกิจขององค์กรที่จะต้องฝึกอบรมพัฒนา และต่อยอดทักษะเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับพนักงาน อันจะช่วยให้องค์กรสามารถธำรงขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจไว้ได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (OBJECTIVES)

+   มีความรู้ความเข้าใจในทักษะของการทำงานในโลกธุรกิจยุค 4.0

+    มีความรู้ความเข้าใจ สำรวจตนเองและฝึกปฏิบัติทักษะต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการทำงานในโลกธุรกิจยุค 4.0 ที่ได้เรียนรู้

+   แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองกับเพื่อนร่วมงานและวิทยากร

เนื้อหาของหลักสูตร

สำรวจโลกธุรกิจยุค 4.0  และการทำงานที่ตอบสนองโลกยุคนี้

ทักษะการทำงานที่องค์กรในโลกยุคธุรกิจ 4.0 ต้องการ

  1. การคิดอย่างมีความหมายต่อธุรกิจ (STRATEGIC THINKING)

       –  พฤติกรรมการทำงานที่องค์กรต่างพึงประสงค์จากพนักงาน

       –  การทำงานด้วยกรอบความคิดเปิดกว้าง (GROWTH MINDSET)

       –  ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

  1. การรู้จักใช้เทคโนโลยีในการทำงาน (TECHNOLOGY SAVVY)

       –  สำรวจเทคโนโลยีในการทำงานของเรา

       –  QUICK WINS INITIATIVE ในการใช้เทคโนโลยีกับการทำงานของเรา

  1. การสื่อสารและสร้างสัมพันธ์                             (COMMUNICATION & INTERPERSONAL SKILLS)

       –  ทำไมการสื่อสารจึงเป็นทักษะที่สำคัญของโลกยุคใหม่

       –  เรียนรู้สไตล์การสื่อสสารที่หลากหลายของคนทำงาน

       –  ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในการทำงาน

  1. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (ADAPTABILITY)

       –  ทำไปองค์กรต้องการให้พนักงานปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลง

       –  เราพบกับความเปลี่ยนแปลงเรื่องใดบ้าง

       –  การจัดการความเปลี่ยนแปลงด้วยการปรับมุมมองตนเอง

  1. การมีทักษะหลากหลายในการทำงาน                       (FLEXIBLE SKILLS)

       –  ทำไมองค์กรต้องการให้เรามีทักษะที่หลากหลายในการทำงาน

       –  สำรวจทักษะในการทำงานของเราและงานที่เชื่อมโยงกัน

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ

อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

สถานที่อบรม: โรงแรมตามแนวรถไฟฟ้าในเขตกรุงทเพมหานคร (แจ้งอีกครั้ง)

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 0988209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ