หมวดหมู่: PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ

Online Zoom หลักสูตร วิทยากรภายในมืออาชีพ The Professional Trainer อบรม 13 ก.ค.65 อ.กัณฑ์เอนก

Online Zoom หลักสูตร วิทยากรภายในมืออาชีพ The Professional Trainer อบรม 13 ก.ค.65 อ.กัณฑ์เอนก

ราคาโปรโมรชั่น 2,500  บาท บรรยาย 09.00-16.00

จ่ายชำระ 3 ท่าน  เข้าอบรมได้ 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัจจุบันหลายองค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะด้านในหน่วยงานของตนเอง จึงเป็นสาเหตุให้องค์กรมีความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นเป็นวิทยากรภายในองค์กร เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอด ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เฉพาะด้านให้กับพนักงานคนอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชื่อมั่น และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

หลักสูตร วิทยากรภายในมืออาชีพ เน้นพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ (The Professional Trainer) เพราะปัญหาที่หลายองค์กรกำลังเผชิญสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในองค์กร คือ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในสายอาชีพหรือสายงานที่ตนปฏิบัติงาน  แต่ยังขาดความรู้ ความสามารถ และทักษะในการถ่ายทอด ดังนั้นหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เป็นวิทยากรภายในองค์กรเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเตรียมแผนการสอน การใช้เทคนิคการสอน และรูปแบบการสอน ตลอดจนวิเคราะห์ความจำเป็นในการอบรม และวิเคราะห์ผู้เข้าอบรม เพื่อให้การดำเนินงานของวิทยากรภายในองค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายในการอบรม และบรรลุเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์ด้านการเป็นวิทยากร

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะความสามารถ และความมั่นใจในการเป็นวิทยากร

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดและนำเสนอเนื้อหาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • พนักงาน

 • หัวหน้างาน

 • ผู้จัดการ

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%

 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

 • กรณีศึกษา 10%

รายละเอียดการดำเนิน

 • 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

หัวข้ออบรม

กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ

 • คุณสมบัติวิทยากรภายใน

 • การเตรียมตัวของวิทยากรภายใน

เคล็ด (ไม่) ลับ การลดความกังวล

 • การทำให้ผู้เรียนสนใจตั้งแต่เริ่มปรากฎตัว

 • การสร้างความน่าเชื่อถือภายใน 3 นาทีแรก

การใช้ภาษากาย การยืน และการเคลื่อนไหว

 • การประเมินการพูด พร้อมแนวทางฝึกฝนและพัฒนา

 • การดำเนินการฝึกอบรมให้น่าสนใจ และชวนติดตาม

การเตรียมองค์ประกอบต่างๆ แบบเทรนเนอร์มืออาชีพ

 • เทคนิคการสอน การกระตุ้น เพื่อดึงศักยภาพจากผู้เรียน

 • การออกแบบโปรแกรม และการจัดเตรียมองค์ประกอบต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม

Workshop  ฝึกปฏิบัติสอนจริงรายบุคคล

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Public Training หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และเทคนิคปิดการขายอย่างชาญฉลาด Online Zoom 5 ก.ค.65

Public Training หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และเทคนิคปิดการขายอย่างชาญฉลาด Online Zoom 5 ก.ค.65

โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก เดินทางโดยรถไฟฟ้า : ท่านสามารถเดินทาง โดยรถไฟฟ้า 

 

หลักการและเหตุผล

เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง คนแต่ละ Gen ก็มีความแตกต่างกัน, ทำให้กลยุทธ์วิธีก่อนขาย-ระหว่างขาย-หลังขาย ต้องปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ. กระนั้นก็ตามกลยุทธ์ทางด้านการขายเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า คือโจทย์หลัก ที่จะทำให้ปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าทั้งนระดับระหว่างองค์กร หรือระดับผู้บริโภค

วัตถุประสงค์

Customer Behavior เป็นสิ่งที่ทีมงานฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายให้ความสำคัญ ไม่ว่า “customer” จะเป็นระหว่างองค์กร หรือ End-User เลยก็ตาม เนื่องจากกลยุทธ์และเทคนิคการปิดการขายในยุคดิจิตอล ผู้ซื้อมีความรู้ และ *เรื่องมาก* มากกว่าเดิม.. ดังนั้นภาคองค์กรธุรกิจจึงมีการปรับแผนและเทคนิครองรับการปิดการขายอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้พาร์ทเนอร์และคู่ค้าที่ส่งเสริมธุรกิจระหว่างกันอย่างมั่นคง

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30     บรรยายเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและการวิจัยผู้ซื้อ

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้วย Customer Analytics & Tools

ปรับทัศนคติการขาย และการลดข้อโต้แย้ง

การกำหนดกลยุทธ์วิธีขาย

เวลา 10.30 – 10.45     พัก 15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00     บรรยายเรื่อง การสร้างอำนาจการต่อรองระหว่างการขาย

สร้างความรู้พื้นฐานกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่

การวิเคราะห์ข้อได้เปรียบเทียบการขาย

มิติและมุมมองฝ่ายจัดซื้อระหว่างองค์กร

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30     บรรยายเรื่อง การพยากรณ์ความคุ้มค่าจากอำนาจการต่อรองของลูกค้า

การคำนวณ CLV และวิเคราะห์เชิงพยากรณ์แนวโน้มซื้อซ้ำ

สร้างทางเลือกที่ดีกว่า เพื่อสร้างอำนาจการต่อรอง

กลยุทธ์แก้วิกฤติข้อร้องเรียน และเรียกร้องของลูกค้า

เวลา 14.30 – 14.45     พัก 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00     บรรยายเรื่อง หลักการนำเสนอและเทคนิคเจรจาต่อรอง

นำเสนอ ไม่ใช่แค่การขาย

การใช้จิตวิทยาเชิง Prescriptive ในการเจรจาขาย

เทคนิคปิดจบการขายให้สำเร็จได้คำสั่งซื้อ

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

หลักสูตรสามารถจัด In-house องค์กรเเจ้งขอข้อมูลได้ค่ะ

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom  หลักสูตรอบรม : Smart-Online Trader สุดยอดนักขายบนโลกออนไลน์  11 มิ.ย.65

Online Zoom  หลักสูตรอบรม : Smart-Online Trader สุดยอดนักขายบนโลกออนไลน์  11 มิ.ย.65

 

ราคาโปรโมรชั่น 2,500 บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน ท่านละ ท่านเเถม 1 ท่าน เข้าอบรมได้ 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

 

หลักการและเหตุผล

การขายสินค้าบนโลกออนไลน์ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การใช้ทักษะของ “คน” ในการพูดคุย-นำเสนอ และปิดการขาย, แต่หมายถึงการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการค้าออนไลน์สมัยใหม่ ที่มีการพัฒนาเครื่องหมายหลากหลายอย่างต่อเนื่อง เลือกนำมาใช้งาน, อีกทั้งผสมผสานกับความรู้พื้นฐานทางด้านการตลาดและการขาย เนื่องจากผู้ซื้อ-ลูกค้า และผู้บริโภคยุคใหม่ ล้วนแสวงหาผู้ขายจากโลกออนไลน์เป็นประตูแรก

วัตถุประสงค์

ภาคธุรกิจ Corporation ได้เพิ่มช่องทางการขายบนโลกออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เข้าใจเรื่องของ “เทรนด์” และเครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้างยอดขายแต่ต้องควบคุมและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด-การขาย นั่นคือเข้ามีความเข้าใจ Smart-Online Trader ย่อมตอบโจทย์และแก้ปัญหาทางธุรกิจในยุคนี้อย่างแท้จริง

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30     บรรยายเรื่อง เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักขายบนโลกออนไลน์

รู้จักเทรนด์ใหม่ ของการขายออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจถดถอย-เงินเฟ้อ

เบื้องต้นกับการค้นหาข้อมูลเพื่อทำ ReContent & ReSearching

กลยุทธ์ Organic & Content Strategy Canvas สู่คอนเทนต์ชั้นยอด

เวลา 10.30 – 10.45     พัก 15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00     บรรยายเรื่อง การใช้เครื่องมือดิจิตอล เพื่อวางแผนก่อนการขายจริง

ใช้เครื่องมือเพื่อรู้ช่วงเวลา Mention และ Engagement สำหรับลูกค้าด้วยตนเอง

การวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) ด้วยเครื่องมือดิจิตอลยุคใหม่

กลยุทธ์การเปลี่ยน Engagement สู่ CRM อย่างยั่งยืน

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30     บรรยายเรื่อง วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผน Customer TouchPoint Journey

รู้จักการสื่อสารการตลาดออนไลน์ (Digital Communication TouchPoint)

Insight Customer Centric & Persona อย่างลึกซึ้ง

การออกแบบ Customer Journey เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า

เวลา 14.30 – 14.45     พัก 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00     บรรยายเรื่อง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำตลาดออนไลน์

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณาออนไลน์

เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายด้วยการใช้ Google Keyword Planer

เทคนิคการขายออนไลน์ด้วยรูปแบบ Business 2 Customer

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Online Zoom หลักสูตร พลิกวิกฤติการส่งออกด้วยศาสตร์ BUSINESS ANALYTICS FOR EXPORTER อ.วรเกษมสันต์ อบรม 15 มิ.ย.65

Online Zoom หลักสูตร พลิกวิกฤติการส่งออกด้วยศาสตร์ BUSINESS ANALYTICS FOR EXPORTER อ.วรเกษมสันต์ อบรม 15 มิ.ย.65

 

ราคาโปรโมรชั่น 2,500  บาท บรรยาย 09.00-16.00

 • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

 

หลักสูตร “พลิกวิกฤติการส่งออกด้วยศาสตร์ BUSINESS ANALYTICS FOR EXPORTER”

หลักการและเหตุผล

สภาวะการลงทุน และการนำเข้าส่งออกของผู้ประกอบการไทย และทั่วโลก, กำลังเผชิญกับปัญหาอันหลากหลาย ซึ่งที่หน้าวิตกกังวลคือวิกฤติต่างๆ ทั้งจากสภาพเศรษฐกิจโลก, น้ำมันที่กระทบค่าขนส่ง, ภัยพิบัติของโรคระบาด และสงคราม ตลอดจนกฎระเบียบทางการค้าของต่างประเทศที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ผู้ประกอบการอยู่ในสภาพวิกฤติทางธุรกิจไม่มากก็น้อย

ประเทศไทย คือหนึ่งในประเทศที่เน้นการส่งออกเพื่อสร้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ, แต่เนื่องจากวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับแผนกระบวนยุทธใหม่ ด้วยเทคนิคและเครื่องมือทางธุรกิจใหม่ ที่อาจช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤติและเลือกตลาดเป้าหมายสู่การส่งออกด้วยอย่างงดงาม

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการแนะนำวิธีการใช้องค์ประกอบและเครื่องมือทางด้าน BUSINESS ANALYTICS ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญของธุรกิจอัจฉริยะยุคใหม่ (BUSINESS INTELLIGENCE) โดยจะนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์และปรับแผนธุรกิจสู่การส่งออก ในตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ

หัวข้ออบรม

 1. การค้นหาและประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ในประเทศเป้าหมายส่งออก

เวลา 09.00 – 10.30

บรรยายเรื่อง การใช้พิกัดศุลกากรเพื่อค้นหามูลค่าและวิเคราะห์ความพร้อม

พิกัดศุลกากร ความจำเป็นและการค้นหามูลค่าทางการค้า

การวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ในตลาดต่างประเทศ

การทำพยากรณ์ความคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาว

เวลา 10.30 – 12.00

บรรยายเรื่อง กฎระเบียบข้อบังคับใหม่ที่จำเป็น

กฎระเบียบทางการค้า ที่จำเป็นต้องรู้

การค้นหาข้อมูล PRIMARY DATA ด้วยเครื่องมือทางด้าน ANALYTICS

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

 1. เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อใช้การวางแผน

เวลา 13.00 – 14.30

เครื่องมือและเทคโนโลยีต่อการส่งออก

รู้จักและเข้าใจการใช้เครื่องมือ SOCIAL LISTENING ANALYTICS

การใช้แอพพลิเคชั่นทางด้าน SEARCH ENGINE เพื่อค้นหาความต้องการของผู้ซื้อ

เวลา 14.30 – 16.00

การวางแผนธุรกิจเพื่อพลิกวิกฤติการส่งออก

การวางแผนจาก PREDICTIVE สู่ PRESCRIPTIVE ANALYTICS

CROSS BORDER E-COMMERCE ยังตอบสนองได้จริงหรือไม่

จากวิกฤติโควิด-19 ตลาดออฟไลน์เติบโตสวนกระแส

อบรมแบบพบอาจารย์ เชิญวิทยากรไปบรรยายที่บริษัท

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Public Training เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรอบรม : แผนองค์กรสร้างทีมงานขายใหม่ด้วย “กลยุทธ์อไจล์” อบรม  1 ก.ค.65

Public Training เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรอบรม : แผนองค์กรสร้างทีมงานขายใหม่ด้วย “กลยุทธ์อไจล์” อบรม  1 ก.ค.65

 

โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก เดินทางโดยรถไฟฟ้า : ท่านสามารถเดินทาง โดยรถไฟฟ้า 

 

หลักการและเหตุผล

องค์กรชั้นนำทั่วโลก ให้ความสำคัญการกลยุทธ์วางแผนด้วยอไจล์ที่สามารถตอบโจทย์สนองความต้องการของผู้ซื้อได้ แต่อย่างไรก็ตามความสำเร็จของยอดขายที่เกิดขึ้นได้นั้นต้องมีการวางแผนและสร้างทีมงานที่มีความเหมาะสม อีกทั้งยังเข้าใจความหมายของ “อไจล์” เพื่อทำให้องค์กรก่อเกิดรายได้ และประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เทคนิคอไจล์ เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลยอดรายได้และเฝ้าติดตามการขายในทุกสภาวะเศรษฐกิจ, ทีมงานฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดในองค์กรชั้นนำของต่างประเทศ และในไทย มีการสร้างและวางแผนทีมงานขาย ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30     บรรยายเรื่อง ทักษะของทีมงานขายยุคใหม่ ให้โดนใจตลาด

พื้นฐานของทักษะเจรจาและวาทะศิลป์ของการขาย

รูปแบบการเปิดตลาดลูกค้าใหม่ และยุทธวิธีล้ำสมัย

สร้างทีมอไจล์เซลล์-ตลาด เพื่อรองรับเฝ้าติดตามยอดขาย

เวลา 10.30 – 10.45     พัก 15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00     บรรยายเรื่อง คำนวณความคุ้มค่าการขายในแต่ละโครงงาน

การคำนวณ CLV และ CAC อย่างไรให้คุ้มค่าต่อการขาย

ปัจจัยและการคำนวณ Customer Loyalty – Retention

วางแผนยอดขายจาก GPM และ ROI for sale

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30     บรรยายเรื่อง กำหนดเส้นทางการขาย และเข้าพบลูกค้า

ต้นทุนและเส้นทางการเข้าพบลูกค้าแบบ Route Sales

“Non-Sale” for Sale สร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่ม (ลูกค้า) ที่ยังไม่ซื้อ

เทคนิคการขาย ด้วยแผนการตลาด

เวลา 14.30 – 14.45     พัก 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00     บรรยายเรื่อง การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์งานขาย

ความสำคัญของ Blockchain กับระบบ SCM ยุคใหม่

เทคนิคการนำเสนอและเจรจาต่อรองการขาย

การประเมินและควบคุม KPI ตามเป้าหมายงานขาย

 

ราคาท่าน 3,900 บาท/วัน

สมัคร 4  ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

รวมอาหารกลางวัน โรงเเรมเเละเบรก 2 รันเช้าบ่าย ชากาเเฟได้ทั้งวันค่ะ

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

หลักสูตรสามารถจัด In-house องค์กรเเจ้งขอข้อมูลได้ค่ะ

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Public Training หลักสูตรอบรม : บูรณาการองค์กร สร้างยอดขายเชื่อมโลก Digital Transformation Public Training  17 มิ.ย.65

Public Training หลักสูตรอบรม : บูรณาการองค์กร สร้างยอดขายเชื่อมโลก Digital Transformation Public Training  17 มิ.ย.65

โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก เดินทางโดยรถไฟฟ้า : ท่านสามารถเดินทาง โดยรถไฟฟ้า 

หลักการและเหตุผล

โลกการขายสินค้าและบริการในตลาดทุกวันนี้, มีวิวัฒนาการที่ซับซ้อนมากขึ้น สิ่งหนึ่งเพราะเกิดจากการได้ผลกระทบของ Digital Disruption แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเพียงวิกฤติแง่ลบเพียงอย่างเดียว. เราสามารถบูรณราการสร้างยอดขายด้วยการใช้ช่องทางดิจิตอล ที่ผู้ซื้อ-ลูกค้า-ผู้บริโภค ทุกวันนี้รับรู้และเกิดการแสวงหาผ่านทางออนไลน์ (ดิจิตอล) เป็นด่านแรกอย่างสิ้นเชิง

วัตถุประสงค์

สภาวะการแข่งขันในตลาดยุคธุรกิจดิจิตอล จำเป็นที่จะต้องวางแผนการขายและคัดสรรทีมงานที่มีศักยภาพเพื่อให้เกิดมูลค่าทางยอดขาย และสามารถแข่งขันในตลาดได้, ด้วยเหตุผลนี้วิธีการขายจึงแตกต่างและมีกลยุทธ์มากมายที่จำเป็นต้องพัฒนาเพื่อเชื่อมโลกการค้าให้ธุรกิจนั้นเติบโตได้จาก “ยอดขายที่สูงขึ้น”

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30     บรรยายเรื่อง ออนไลน์เติบโต และออฟไลน์เติบโตยิ่งกว่า

ขายอย่างไรให้สำเร็จ บนโลกการค้าออนไลน์-ออฟไลน์

วางแผนการขาย นำทางด้วย Digital Transformation

กลยุทธ์สร้างคุณค่า “ดึงจุดขายที่เป็นจุดแข็ง” เพื่อขายได้ง่ายกว่า

เวลา 10.30 – 10.45     พัก 15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00     บรรยายเรื่อง ทำการขายอย่างไร ให้โดนใจลูกค้า

การทำคอนเทนต์แมพ และฟันเนล เพื่อแยกกลุ่มลูกค้าก่อนขาย

วิเคราะห์ Persona เพื่อเตรียมเครื่องมือกลยุทธ์การขาย

การวางแผนการขาย (Sales Road-mapping)

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30     บรรยายเรื่อง “มัดใจผู้ซื้อ 10 วินาที” ด้วยเครื่องมือส่งเสริมการขาย

สร้าง TochPoint เพื่อเชื่อมโยงการรับรู้สู่ปิดการขายจริง

กลยุทธ์ Agile Team ลดวิกฤติสร้างโอกาสในตลาดเศรษฐกิจถดถอย

เทคนิคขายแบบ Mention – Engagement สู่ CRM Expansion

เวลา 14.30 – 14.45     พัก 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00     บรรยายเรื่อง เจาะลึกแผนกลยุทธ์การขายด้วย Collaborative Selling

ศาสตร์และทักษะของทีมงานฝ่ายขาย

เทคนิคการใช้เครื่องมือชั้นสูง Predictive ด้วย Data Analytics for Sale Plan

Collaborative และความจำเป็นในยุคธุรกิจเศรษฐกิจถดถอย

ราคาท่าน 3,900 บาท/วัน สมัคร 4  ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท
รวมอาหารกลางวัน โรงเเรมเเละเบรก 2 รันเช้าบ่าย ชากาเเฟได้ทั้งวันค่ะ

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

หลักสูตรสามารถจัด In-house องค์กรเเจ้งขอข้อมูลได้ค่ะ

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ตำราพิชัยยุทธ์โลกค้าปลีก RETAIL CONSUMER STRATEGY 5 ก.ค.65 อ.ขวัญวรเกษมสันต์

Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ตำราพิชัยยุทธ์โลกค้าปลีก RETAIL CONSUMER STRATEGY 5 ก.ค.65 อ.ขวัญวรเกษมสันต์

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

 ราคา ท่านละ 2,500 บาท/ท่าน 09.00-16.00

สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

หลักการและเหตุผล

“เพราะโลกการค้า” เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ผู้บริโภคให้ความสำคัญการชอปปิ้งออนไลน์มากขึ้น แต่เหตุใด ช่องทางร้านค้าปลีกที่เป็นออฟไลน์ ก็ยังเติบโตและผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด!!!… ภาคธุรกิจรายย่อย SME หรือแม้แต่ธุรกิจใหญ่โตที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน ต่างก็จำเป็นที่จะต้องก้าวให้ทันกับโลกการค้าปลีกในยุคสงครามธุรกิจดิจิตอล. เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงวิธีการนำผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคมาวางจำหน่ายในช่องทางร้านค้าปลีก และเกิดมูลค่า ยอดขายได้จริง

วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดมุมมองการวางแผนธุรกิจ+การตลาด ยุคใหม่ที่จำเป็นต้องนำเครื่องมือเทคโนโลยีทางธุรกิจ (BUSINESS INTELLIGENCE) อันหลากหลายมาสนับสนุนกลไกให้ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งเพื่อให้ภาคธุรกิจรายย่อยเข้าใจถึงวิธีการกระตุ้นสร้างมูลค่าทางการค้า หรือแม้แต่กลยุทธ์สร้างช่องทางสื่อสารการตลาดให้ครบวงจรได้อย่างแท้จริง

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30     บรรยายเรื่อง ผู้บริโภคยุคใหม่กับพฤติกรรมการตัดสินใจในช่องทางร้านค้าปลีก

เข้าใจพื้นฐานกระบวนการซื้อของลูกค้าในยุคดิจิตอล

เทคนิคสร้างการรับรู้ผ่านเครื่องมือ TOUCHPOINT ครบวงจร

BLOCKCHAIN กับธุรกิจค้าปลีก สร้างโอกาสและผลกระทบอย่างไร

เวลา 10.30 – 10.45     พัก 15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00     บรรยายเรื่อง เครื่องมือสำหรับสำรวจพฤติกรรมเพื่อเข้าใจลูกค้า

SOCIAL LISTENING TOOLS เครื่องมือเข้าใจ “ผู้บริโภค” ด้วยการสื่อสารออนไลน์

กลยุทธ์ส่งเสริมการขายตอบสนองลูกค้าและร้านค้าปลีก

เทคนิคการเชื่อมโยง OMNI CHANNEL ให้เติบโตคู่ขนาน

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30     บรรยายเรื่อง สร้างสรรค์สื่อคอนเท็นต์และ POP ตอบโจทย์ผู้บริโภค

ประเภทของ POP ยอดนิยมในร้านค้าปลีก และดิจิตอล

ยกระดับแค่คอนเทนต์ สู่ CONTENT SELLING เทรนด์การค้าดิจิตอลยุคใหม่

เทคนิคการแปลง ENGAGEMENT สู่ DATA PLATFORM สร้าง CRM

เวลา 14.30 – 14.45     พัก 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00     บรรยายเรื่อง วิเคราะห์ช่องทางร้านค้าปลีกอย่างไรให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน

โครงสร้างห่วงโซ่อุปทานร้านค้าปลีก

การขยายตลาดสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยง สร้างโอกาสที่ใหญ่ขึ้น

พฤติกรรมห่วงโซ่อุทาน และเทคนิคการติดต่อนำเสนอเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ

สำหรับ In-hose ในองค์กร  ให้คำปรึกษาฟรี ตลอด 6 เดือน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

อบรมแบบพบอาจารย์ เชิญวิทยากรไปบรรยายที่บริษัท

จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตรอบรม : พิชิตตลาดดันยอดขายด้วยศาสตร์  “ยิ่งอยากขาย..ไม่ได้ขาย” ในยุคเศรษฐกิจถดถอยและเงินเฟ้อ อบรม 30 พฤษภาคม 2565

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตรอบรม : พิชิตตลาดดันยอดขายด้วยศาสตร์  “ยิ่งอยากขาย..ไม่ได้ขาย” ในยุคเศรษฐกิจถดถอยและเงินเฟ้อ อบรม 30 พฤษภาคม 2565

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

 ราคา ท่านละ 2,500 บาท/ท่าน 09.00-16.00

สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 

หลักการและเหตุผล

เคยสงสัยหรือไม่?? ทำไมยิ่งเน้นการขาย เพื่อให้ได้ยอดขายและเปิดคำสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่ ในยุคนี้ยากเย็นแสนเข็ญ.. แต่สินค้าของคู่แข่งกับมียอดขายโตทะลุเป้า.. คำตอบคือ “ศาสตร์กลยุทธ์ใหม่ ในยุคเศรษฐกิจถดถอยและเงินเฟ้อ ไม่ได้เน้นแค่ยอดขาย ด้วยการ Hard-Sale” ทุกธุรกิจ ย่อมมีหนทางที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาทางการค้าได้ เพียงแค่ต้องเข้าใจการประยุกต์เครื่องมือการตลาดและการขายให้ผสานกันลงตัว

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้องค์กรเกิดสภาพคล่องจากยอดขาย, สร้างกลยุทธ์และเข้าใจพฤติกรรมตลาด และผู้ซื้อทั้งแบบ B2B, B2C, B2G ซึ่งหมดยุคสมัยของการเจรจาหรือการปิดยอดขายด้วยเทคนิคเดิมๆ อีกต่อไปในสภาวะการณ์เช่นนี้

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30     บรรยายเรื่อง ฟังเสียงร้องและความต้องการของผู้ซื้อ

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อ ที่มากกว่าแค่ “การซื้อ-ขายสินค้า”

ระบบ Incentive ยังจำเป็นอีกหรือไม่กับการขายยุคปัจจุบัน

“แบรนด์ใหม่ ไม่แข็งแรง” ใช่ว่าผู้ซื้อ-ลูกค้า จะไม่ต้องการ

เวลา 10.30 – 10.45     พัก 15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00     บรรยายเรื่อง Data Driven Sale-Buyer ปัจจัยการซื้อเพื่อเทคนิคการขาย

กลยุทธ์ Customer Analytics และ Classify

ยกระดับพิชิตการขายด้วย Science of Content Selling

วิธีการสร้าง Loyalty Expansion ให้กับผู้ซื้อ-ลูกค้า

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30     บรรยายเรื่อง ทลายอำนาจต่อรองของผู้ซื้อ

Basket Market เพื่อสร้าง Cross & Up -Sell ทำได้จริงหรือไม่

เครื่องมือตลาดพื้นฐาน เพื่อสร้าง Engagement และ CRM

กลยุทธ์การแสวงหาลูกค้าใหม่ ลงทุนน้อย แต่ขายได้นาน

เวลา 14.30 – 14.45     พัก 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00     บรรยายเรื่อง เทคนิคเจรจาต่อรองทางการค้า

เทคนิค Agile ขับเคลื่อนการตลาดด้วย ROI, KPI และ OKR

จิตวิทยาเข้าใจเกมส์กลยุทธ์การตลาดและการขาย

เทคนิค Elevator-Sale เพื่อสร้างโอกาสเจรจา

โดยวิทยากร มืออาชีพ อาจารย์ วรเกษมสันต์ อ.ขวัญ

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Online Zoom หลักสูตร International Trade and Customs Processing on Logistics System อ.วิรัตน์  อบรม 5 พ.ค.65

Online Zoom หลักสูตร International Trade and Customs Processing on Logistics System อ.วิรัตน์  อบรม 5 พ.ค.65

 

หลักการและเหตุผล 

          การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ประกอบกับการค้าวิถีใหม่ NEW NORMAL  เป็นการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผู้ปฏิบัติต้องมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจอย่างชาญฉลาด ทันสมัย ตามการค้าของโลกที่เปลี่ยนไปเร็วมาก

          สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, นักธุรกิจ, ผู้ผลิต, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ, นายหน้าหรือตัวแทนการค้า, รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวและผู้สนใจทั่วไป จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการค้ายุคใหม่ที่นำเอาระบบ Logistics & Supply Chain มาบริหารจัดการให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้ม ค่ากับการลงทุน

หัวข้ออบรม

 1. การเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจส่งออกและนำเข้าในระบบโลจิสติกส์ ภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

– หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560

– ความรับผิดในการเสียค่าอากร การคำนวณค่าภาษีอากร

– อายุความในการประเมินอากรหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit)

 1. สินค้าที่มีมาตรการนำเข้าและส่งออกตามพระราชบัญญัติ ฯ พ.ศ.2558

 • สินค้าต้องห้าม-ต้องกำกัด

 • สินค้าที่ห้ามนำผ่านและผ่านได้

 • สินค้าที่ต้องมีมาตรฐาน

 1. e-Import : การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า

 2. หลักเกณฑ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร (HS Code) พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN)

 3. หลักเกณฑ์ด้านราคาศุลกากร Gatt Valuation ในการประเมินภาษีอากรในการนำเข้า

 4. หลักเกณฑ์การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรว่าด้วยการเปิดเสรีทางการค้า

 – การยกเว้นหรือลดอัตราอากรสำหรับเขตการค้าเสรี (FTA)

–  การตรวจสอบสิทธิก่อนและหลังการนำสินค้าเข้า

–  การรับรองแหล่งกำเนิดด้วยตนเอง (Self Certification)

 1. e-Export: พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าส่งออก

 2. การยกเว้นอากรสำหรับของส่งออกแล้วจะนำกับเข้ามาในภายหลัง (สุทธินำกลับ)

 3. การขอคืนอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป (Re-Export)

 4. การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด(มาตรา 29)

 5. การใช้สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) เขตปลอดอากร (Free Zone) เขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone)

 6. การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก (Tax Coupon)

 7. ปัญหา ข้อควรระวัง และแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดการนำเข้า-ส่งออก

 8. การรับรองป้องกันภัยจากการก่อการร้ายจากมาตรฐานเออีโอ (AEO) and (C-TPAT)

 

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขายออนไลน์อย่างไรให้ปัง 7 เม.ย.65 13.00-16.00

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขายออนไลน์อย่างไรให้ปัง 7 เม.ย.65 13.00-16.00

 

 

ราคา 1,500 บาท บรรยาย 13.00-16.00

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

 

หลักสูตร เทคนิคการขายออนไลน์อย่างไรให้ปัง

หลักการและเหตุผล

การขายยุคปัจจุบันมีความแตกต่างมากกว่าการขายในอดีต เพราะเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างโลกออนไลน์เป็นต้นกำเนิดของการขายไร้พรมแดนที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและการขายให้บรรจบถึงกันได้อย่างไร้เงื่อนไข ประจวบเหมาะไปกับพฤติกรรมคนที่เปลี่ยนไป ทำให้การค้นหาสิ่งใหม่เป็นเรื่องท้าทาย คนเริ่มที่จะเห็นประโยชน์ในเรื่องของการซื้อขาย โดยไม่จำเป็นต้องผูกสัมพันธ์กับใคร

ดังนั้นในยุคปัจจุบันแม้กระทั่งร้านกาแฟยังสามารถแย่งลูกค้ากันได้ นับประสาอะไรกับนักขายที่จะไม่ถูกแย่งกัน ฉันใดฉันนั้น การขายในยุคนี้จึงไม่ใช่การขายเชิงรับ หากแต่เป็นการขายเชิงรุกในโลกออนไลน์ที่ต้องเข้าหาลูกค้าติดตามลูกค้ามากกว่าแต่ก่อน หลักสูตรนี้จะเปลี่ยนแปลงการขายออนไลน์ของเราให้ตอบสนองลุกค้าได้ดียิ่งขึ้นและเข้าจการผลักดันให้เกิดยอดขาย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้นักขายเข้าใจและตระหนักถึงคำว่า ขายยุคใหม่สร้างยอดด้วยออนไลน์

 • เพื่อให้นักขายเข้าใจถึงสภาพของการขายและการตลาดที่มีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

 • เพื่อสร้างสรรค์การคิดให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นการขายปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

 • เพื่อพัฒนาศักยภาพนักขายในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

 • เพื่อให้นักขายได้ศึกษาเทคนิคการจัดการข้อโต้แย้ง และข้อข้องใจ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อให้เกิดโอกาสทางการขายที่มากขึ้น

หัวข้อบรรยาย

 • การตลาดออนไลน์ที่ดีสู่การขายที่ยั่งยืน

 • หน้าที่ของการตลาดและองค์ประกอบสำคัญในการทำตลาดออนไลน์

 • กระบวนการทางการตลาดและขั้นตอนในการทำการตลาด

 • การกำหนดตลาดออนไลน์ด้วย STP

 • กรณีศึกษา การกำหนดตลาดด้วย STP และการกำหนดเครื่องมือที่ต้องใช้

 • WORKSHOPการทำตลาดที่เหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสทางการขาย

 • การขายและกฎเหล็กการขาย

 • หลักการสร้างยอดขายมหาศาลด้วยจิตวิทยาสินค้าและราคา

 • การขายที่ดีต้องอาศัยกลไกทางการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย

 • WORKSHOPนักขายเชื่อมโยงแนวทางการตลาดเพื่อต่อยอดโอกาสทางการขายด้วยจิตวิทยา

 • แนวคิดการบริการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ให้ปัง

 • การขายอยู่ที่ความสัมพันธ์และการบริการที่ดี (รูปแบบการแนะนำสินค้า(รีวิว) บริการและการเอาใจใส่ในปัญหาลูกค้า)

 • หัวใจของการขายออนไลน์คือ การสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดี

 • ปัญหาการขายออนไลน์ที่ทำให้การซื้อขายสะดุด

 • หลักการขจัดอุปสรรคและความลังเลของลูกค้าเพื่อให้การขายเกิดความต่อเนื่อง

 • WORKSHOPการปรับกลยุทธ์ออนไลน์ให้ขายได้มากขึ้น

 • ขั้นตอนการปิดการขายออนไลน์

 • เทคนิคการตอบข้อโต้แย้งเพื่อปิดการขาย

 • กรณีศึกษา การขจัดข้อข้องใจและประเด็นคำถามที่พบบ่อย

 • WORKSHOPการแก้ไขปัญหาทางการขายและการขจัดข้อข้องใจ

 • ถาม-ตอบ

 • สรุปการบรรยาย

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

บรรยายอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ โปรเเกรมZoom ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่านEmail ก่อนอบรม 2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 0988209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : inwtraining

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com