การนำเข้าส่งออกแบบมืออาชีพในยุค 4.0 (17 ม.ค.62)

หลักการและเหตุผล 

ผู้ประกอบการไทยส่วนมากยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการนำเข้า ส่งอออกสินค้าอย่างไรให้ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้เกิดปัญหาที่ผู้ประกอบการยังมีการลักลอบหลีกเลี่ยงนำสินค้าเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง อันเกิดจากความเข้าใจผิดว่าหากผ่านพิธีการทางศุลกากรอย่างถูกต้องจะทำให้ต้องเสียภาษีศุลกากรในอัตราที่สูง ซึ่งหากผู้ประกอบการยังขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการนำเข้า ส่งออกสินค้าอย่างถูกต้องอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อธุรกิจในระยะยาวได้

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรของการนำเข้า ส่งออกสินค้า ตลอดจนกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อให้การนำเข้าส่งออกสินค้าของท่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

ดังนั้นการที่ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจถึงขั้นตอน และรายละเอียดในการปฏิบัติพิธีการ รวมถึงกฎระเบียบที่สำคัญในการนำเข้า ส่งออกสินค้า จะทำให้ท่านสามารถนำเข้า ส่งออกสินค้าได้อย่างราบรื่นปราศจากอุปสรรค ไม่มีข้อกังวลจากการถูกตรวจสอบย้อนหลังจากภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบการนำเข้า ส่งออกสินค้าไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรในการนำเข้า ส่งออกสินค้าได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี และมองเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรในการนำเข้า ส่งออกสินค้า

หัวข้ออบรม

ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสินค้าที่จะนำเข้า ส่งออก

-สินค้าต้องห้าม

-สินค้าต้องกำกัด

-หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตสินค้าต้องกำกัด

-ของที่ได้รับยกเว้นอากร

พิธีการทางศุลกากรในการนำเข้า ส่งออก

-เอกสารที่จำเป็นในการจัดทําใบขนสินค้าขาเข้า

-อธิบายรายการที่ต้องสำแดงในใบขนสินค้า

-ความแตกต่างของราคา FOB กับ ราคา CIF ที่ต้องสำแดงในใบขนสินค้า

-ตัวอย่างการคำนวณภาษีสินค้านำเข้า

-ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

-พิธีการนำเข้าสิ่งของทางไปรษณีย์

-การค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร

-อัตราศุลกากรสำหรับสินค้าที่นำเข้าเป็นส่วนมาก พร้อมฝึกคำนวณภาษีนำเข้า

-การใช้ใบขนสินค้าสุทธินำกลับ

การใช้เอกสารเอทีเอคาร์เนท์

ข้อควรทราบสำหรับการนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานของผู้โดยสาร

-การผ่านช่องเขียว (Nothing to declare)

-การผ่านช่องแดง (Goods to declare)

ความผิดทางศุลกากรที่พบบ่อยและบทลงโทษ

-เกณฑ์การระงับคดีในชั้นศุลกากร

-กรณีศึกษา (คดีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง)

-ข้อควรทราบในการนำเข้า ส่งออกสินค้า

-สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสิ้นค้า

ผู้ที่มีหน้าที่หรือรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจทั่วไป

 

วิทยากร อาจารย์ นาฎยา ศรีหาบุตร

จบการศึกษามหาลัยรัสิต การจัดการมหาบัณฑิต-การจัดการสำหรับผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยากรมืออาชีพบรรยายสาขาการนำเข้า-ส่งออกในประเทศเเละต่างประเทศมากมายผ่านงานด้านศุลกากร

ราคาเพียงท่านละ 3,800 บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *