Online Zoom หลักสูตร GMP/HACCP and GHPs/HACCP Draft Revision 5 Requirement  วันที่ 10 มิ.ย.64

Online Zoom หลักสูตร GMP/HACCP and GHPs/HACCP Draft Revision 5 Requirement  วันที่ 10 มิ.ย.64

อบรม 9.00-16.00 น. รูปเเบบ 6 ชั่วโมง ราคาหลักสูตรออนไลน์

ราคาท่านละ 1,900 บาท (ไม่รวม VAT)

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทางานด้านคุณภาพ และ ความปลอดภัยด้านอาหาร, Food Safety Team,

เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ส่งมอบ

 

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้า ก่อนอบรม 2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร:

เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยการใช้ การจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามประสิทธิผลของการจัดทำระบบ

หลักสูตรนี้เน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของระบบ และทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้ระบบพร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทางานด้านคุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร, Food Safety Team, เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ส่งมอบ

เนื้อหาหลักสูตร

 •   การเปลี่ยนแปลง และคำนิยามที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน GHPs  V.5

    การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด GHPs

    ข้อ 2. วัตถุประสงค์ของการผลิตขั้นต้น

    ข้อ 3. สถานประกอบการ – การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

    -ข้อ 4. การฝึกอบรมและความสามารถ

    พักเบรก

    ข้อ 5. การกำหนดการบำรุงรักษาและการฆ่าเชื้อโรค

    -ข้อ 6. สุขลักษณะส่วนบุคคล

    ข้อ 7. การควบคุมการปฏิบัติงาน

    ข้อ 8. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

    ข้อ 9. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

    พักกลางวัน

    การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน HACCP V.5

    การศึกษาถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้และการทบทวนเอกสารแผนภูมิกระบวนการผลิต และ การทำการวิเคราะห์อันตรายและพิจารณาหามาตรการในการควบคุมอันตรายตามหลักการที่ 1 ของระบบ HACCP

    Work shop: การวิเคราะห์หาจุด CCP ตามหลักการที่ 2 ของระบบ HACCP

    พักเบรก

    การกำหนดเกณฑ์ค่าจำกัดวิกฤตที่เหมาะสม ตามหลักการที่ 3

    การกำหนดการเฝ้าระวังตามหลักการที่ 4

    การกำหนดวิธีการแก้ไขตามหลักการที่ 5

    การกำหนดวิธีการทวนสอบ ตามหลักการที่ 6

  สรุปบรรยาย

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน