ยืนยัน หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ 5 มีนาคม 2563

หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ 5 มีนาคม 2563

หลักการและเหตุผล

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ  ดังนั้นการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน จึงมีความสำคัญอย่างมาก การบริหารจัดการได้ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะทำให้ผลลัพธ์ Q C D (Quality, Cost, Delivery)เป็นที่พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน

ความสำเร็จทางด้านการผลิต หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุโหณอา ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ความสามารถในการผลิตที่ถูกต้องนั้น ควรเทียบกับข้อสมมุติฐานที่กำลังการผลิตสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาที่มีทั้งหมดของปี

             หลักสูตร“การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่” จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method /Materials)โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการบริหารงานทั้งในส่วนผลิต และการบริหารหลักขององค์กร

วัตถุประสงค์

1.             เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต

2.             เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

3.             เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

4.              เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้กิจกรรมเสริมในการบริหารการผลิต

5.              เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

6.              เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

 

หัวข้อการอบรม

– ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน

ต้นทุนการผลิตและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดต้นทุน

การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรเพื่อความอยู่รอด

 การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต คืออะไร

การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก 4M

– “คุณภาพและความอยู่รอดขององค์กร

– ความสำคัญของลูกค้าภายใน” และลูกค้าภายนอก สำหรับหัวหน้างาน

ดัชนี้ชี้วัดความสำเร็จในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา

– กลยุทธ์ที่นิยมใช้ในการผลิต

– แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการQCDSMEE

– แนวคิดของการเพิ่มผลผลิต

•         การปรับปรุงที่ตัวคน

•         การปรับปรุงหน่วยงาน

•         การปรับปรุงตัวงาน

•         การปรับปรุงเทคโนโลยี

การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยวงจรPDCA

– กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต

•         แนวคิด 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

•         ไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงาน

•         การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ด้วย กิจกรรมกลุ่มคุณภาพQCC

•         ข้อดีของระบบTPMการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม

•         เทคนิคการใช้ระบบPOKA YOKEเพื่อลดของเสีย

 การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร

Workshop1:เพราะเราทำงานคนเดียวไม่ได้การทำงานเป็นทีมที่ประสบผลสำเร็จ
Workshop2:
ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Workshop3: “เป้าหมายคุณภาพ ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบPDCA

 

วิทยากรวิทยากร    อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

สถานที่อบรม (VENUE)

Arize Hotel ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ กทม

Scheduled Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน