ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด Professional Conversation Skills วันที่ 26 ธันวาคม 2562

ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด Professional Conversation Skills วันที่ 26 ธันวาคม 2562

หลักการและเหตุผล

บุคลิกภาพทางการพูด ถือเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่มีผลกับการปฏิบัติงานในทุกส่วน และกับทุกคน เพราะการพูดเป็นการสื่อสารที่ต้องใช้เป็นประจำวัน  คนเราดูดีมีเสน่ห์และประสบผลสำเร็จก็มาจากทางการพูด การฟัง การถ่ายทอด บุคลิกภาพของผู้พูด

การพูดจึงมีความสำคัญและมีอิทธิพลในชีวิตประจำวันและการประกอบกิจการงาน ที่มีระดับตั้งแต่ พูดได้ พูดเป็น พูดดี การพูดจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์อันละเอียดอ่อน    ที่จะทำให้ผู้ฟังยอมรับ  ศักยภาพทางด้านการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นคำพูดมีอยู่แล้วในทุกคน แต่จะให้เป็นรูปธรรมออกมาได้ก็ต้องมีโอกาสและได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง เช่น การพัฒนาการคิด การฟัง การพูด ตลอดจนบุคลิกภาพที่จะต้องแสดงออกเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผลสำเร็จของงาน โดยเฉพาะงานบริการลูกค้าและงานนำเสนอในวาระต่าง ๆ เช่น การประชุม การสื่อสารกับลูกค้า การเจรจาต่อรอง ที่จะต้องใช้คำพูดและบุคลิกภาพในการทำงานที่แสดงออกมา จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการฝึกฝนด้วยหลักการและวิธีการพูดโดยไม่ประหม่า ลดความตื่นเต้นเพื่อทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้เข้าใจหลักการพูด คุณสมบัติของผู้พูด ลักษณะของการพูดที่ดี

2.       เพื่อให้มีความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตนเองในการพูดต่อหน้าชุมชน

3.       เพื่อให้เรียนรู้และฝึกฝนหลักการ วิธีการ กลวิธี และทฤษฎีต่างๆ ของการพูดอย่างเป็นทางการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง

4.       เพื่อให้สามารถรู้จักการสื่อสารด้วยคำพูดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ

5.       เพื่อพัฒนาความคิดในการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ

6.       เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของผู้พูดตามหลักการ 4R

หัวข้อการอบรม

1.       เรียนรู้ความสำคัญ ระดับการพูดของมนุษย์ในการสื่อสาร

2.       เรียนรู้หลักการพูด คุณสมบัติของผู้พูด ลักษณะของการพูดที่ดี

 

3.       เรียนรู้วิธีการปรับปรุงความสามารถในการพูดและการสื่อสารตามหลัก 4R Modelการสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Receive, Reactive of feeling, Restatement, Review)

4.       เรียนรู้บุคลิกลักษณะของผู้ฟังเพื่อเข้าใจผู้ฟัง และปรับวิธีการพูดหรือนำเสนอให้สำเร็จ (DISC)

5.       เรียนรู้หลักการพูดในโอกาสและพิธีการต่าง ๆ

6.       เรียนรู้การพูดเชิงธุรกิจ

§ ขั้นตอนพื้นฐานของการพูดเชิงธุรกิจ

§ การเจรจาต่อรอง

§ การพูดในที่ประชุมและให้ความคิดเห็น

§ การรับมือกับคนที่พูดด้วยยาก

§ การรับมือกับคำถาม

7.       เรียนรู้การลดความตื่นเต้นในการพูด

8.       เรียนรู้บุคลิกภาพของผู้พูดที่เหมาะสม

9.       สรุป – ถาม ตอบ

 

รูปแบบการสัมมนา

1.       การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                                                 40%

2.       ฝึกปฏิบัติในการพูดรายบุคคลและกลุ่ม                                                                  50%

3.       คลิป                                                                                                                10 %

4.      ประเมินรายบุคคลเพื่อให้ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลาอบรม

จำนวน1 วัน ต่อ1รุ่น ตั้งแต่เวลา9.00-16.00 น.

ราคาท่านละ 2,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่อบรม: โรงแรมโกลด์ออร์คิด วิภาวดี

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155 หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

Scheduled Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ