เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร INCOTERMS ® 2020 (ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ) ฉบับใหม่ 18 พ.ค.64

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร INCOTERMS ® 2020 (ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ) ฉบับใหม่ 18 พ.ค.64

สถานที่อบรม (VENUE) โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20ติด ลงสถานี BTS อโศก

INCOTERMS ®2020 เพื่อการสั่งซื้อ/ขายอย่างเหมาะสม กับการขนส่ง

รวมทั้งการส่งมอบ/รับสินค้า

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาซื้อ-ขาย

(PURCHASE ORDER, PROFORMA INVOICE)

The International Chamber of Commerce: ICCหรือหอการค้าระหว่างประเทศ ในกรุงปารีส ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่าINCOTERMS 2020 RULESฉบับใหม่ เริ่มใช้ในวันที่1มกราคม2020 (ปี 2563)

ในINCOTERMS 2020มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี2010โดยมี1เทอมที่ทำการยกเลิก และมี1เทอมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่าได้สร้างข้อกำหนดเพิ่มเติมชัดเจนขึ้น

จุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น เนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่ง และการประกันภัย กฏเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ทั้งนี้ยังมีการใช้ภาษาที่ทันสมัยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน

กฏเกณฑ์ใหม่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่างประเทศ ในทุกตำแหน่งงานจำเป็นต้องศึกษา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

หัวข้ออบรม

สาระสำคัญการทำสัญญาซื้อขาย

  • เงื่อนไขเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า

  • เงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนสินค้า

  • เงื่อนไขเกี่ยวกับราคาสินค้า

  • เงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระเงิน

  • เงื่อนไขเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้า

  • เงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ

  • Øระบุภาระหน้าที่ของคู่สัญญา การส่งมอบและการรับมอบสินค้า Øการแบ่งสรรความเสี่ยงระหว่างคู่สัญญา Øผู้ดำเนินพิธีศุลกากร การหีบห่อ Øการพิสูจน์เรื่องการปฏิบัติภารกิจตามสัญญาส่วนเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิเหนือทรัพย์สิน การผิดสัญญา  และการยกเว้นจากความรับผิดเนื่องจากอุปสรรคทางกฎหมาย จะไม่เกี่ยวข้องกับ INCOTERMSØไม่ประสงค์ที่จะนำเอา INCOTERMS ไปแทนสัญญาซื้อขาย และ/หรือØไม่เกี่ยวข้องกับผลของการผิดสัญญา ผลทางกฎหมาย ซึ่งต้องระบุข้อกำหนดอื่นๆ ไว้ในสัญญาซื้อขาย และกฎหมาย ที่นำมาใช้

ความหมายและความสำคัญของINCOTERMSต่อการค้า

ทำไมINTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE(ICC),ต้องเปลี่ยนINCOTERMS 2010มาเป็นINCOTERMS 2020

เหตุผลในการยกเลิกDAT,ของINCOTERMS 2010

ใช้ เทอมอะไร มาแทน เทอมที่ยกเลิกแนวทางในการเลือกใช้ INCOTERMSที่เหมาะสม

INCOTERMS 2010แบ่งเป็น2กลุ่ม จาก11เทอม เปรียบเทียบกับINCOTERMS 2020ก็มี11เทอม แบ่งได้2กลุ่มเช่นกัน

มีเทอมอะไรบ้างในINCOTERMS 2020การใช้ควรระบุอย่างไรถึงจะสมบูรณ์

Incoterms ® 2020มี11เทอม อะไรบ้าง

ข้อควรระวังข้อบังคับในแต่ละเทอมนั้นขัดต่อกฏระเบียบของศุลกากรหรือไม่อย่างไร

ภาระหน้าที่ ของผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้ง11เทอมที่ต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่สำคัญสุด ในแต่ละข้อตกลงจนครบทั้ง11เทอม

Critical Pointsและการเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยง

กฏระเบียบและภาระพิธีการศุลกากร เกียวข้องกับINCOTERMS

ภาระความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ มูลค่าเอาประกัน ในเทอมCIFและCIP

การใช้INCOTERMS Rulesในเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ

ตัวอย่างกรณีศึกษา/คำพิพากษาที่เกี่ยวกับINCOTERMS

ถาม – ตอบ

อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ประสบการณ์ ผู้จัดการศูนย์ต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา เเละการค้าระหว่างประเทศ ที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อมเเห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสิ้นค้า ผู้ที่มีหน้าที่หรือรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจทั่วไป

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : 0988209929

Facebook : tesstrainingpage

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

 

 

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ