ยืนยัน Online Zoom หลักสูตร การบริหารจัดการบุคลากรสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ (People Management for Non HR)  อบรม 17 พ.ย.64 (09.00-16.00)

ยืนยัน Online Zoom หลักสูตร การบริหารจัดการบุคลากรสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ

(People Management for Non HR)  อบรม 17 พ.ย.64

โดย อ. ชัญญชิตา ศรีชัย  วิทยากรและที่ปรึกษา

 

 

วันที่จัดอบรม   วันที่ 17 พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00 – 16.00 น.

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

โปรโมชั่น 

  • สมัครลงทะเบียน 1 ท่าน  ในราคาท่านละ 2,500 บาท ไม่รวม vat 7%

  • สมัครลงทะเบียน 2 ท่าน  ในราคาท่านละ 2,000 บาท ไม่รวม vat 7%

  • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

        หัวหน้างาน และ ผู้จัดการสายงาน เป็นผู้มีหน้าที่บทบาทที่สำคัญในการบริหารจัดการงานในหน้าที่และดูแลบริหารและพัฒนาผลการการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการจะบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชานั้นจะต้องรู้จักแนวทางบริหารพัฒนาบุคลากรขององค์กร และทำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อทำให้งานในการดูแลบริหารและบริหารพัฒนาบุคลากรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หากหัวหน้างาน ผู้จัดการมีทักษะการบริหารบุคลากรที่ดี ย่อมทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและทั้งทีมงานดีไปด้วย อันส่งผลต่อความสำเร็จร่วมกันคือเป้าหมายขององค์กร

 

วัตถุประสงค์  (Objective)

     1.เพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน เข้าใจบทบาทที่สำคัญและแนวปฏิบัติในการบริหารและพัฒนาบุคลากร

     2. เพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานเรียนรู้และสามารถใช้เทคนิคในการบริหารบุคลากรได้อย่างเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพ

     3. เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารบุคลากรของหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันในองค์กร

     4. เพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อทำงานร่วมกันกับ HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความสำเร็จในองค์กรร่วมกัน

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน ( Line Manager )

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

เป้าหมายและความสำเร็จขององค์กร

     1. การบูรณาการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

     2. บทบาทระหว่างกันของ HR และหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน ด้านการบริหารงานบุคลากร

     3. ประโยชน์ร่วมกันที่จะได้รับสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานในการบริหารบุคลากรและHR

     4. มิติในงานบริหารบุคลากรที่หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานควรทราบและมีส่วนร่วม

  • การสรรหา คัดเลือก

  • การฝึกอบรมและพัฒนา

  • การบริหารผลการปฏิบัติงาน

  • การพัฒนาสายอาชีพและวางแผนผู้สืบทอด

  • ระบบสร้างแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจ

     Workshop

     6.ความแตกต่างระหว่าง OJT, Mentoring, Consulting และ Coaching

     7.รู้จักสไตล์ลูกน้องที่แตกต่างกันตามหลัก DISC และแนวทางบริหารความสัมพันธ์และผลงาน

     8.การบริหารความขัดแย้ง Conflict Management

     9.การฝึกการตั้งเป้าหมายและการติดตามผลงาน

     Workshop

     10.สรุปการเรียนรู้

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ