ยืนยัน Online Zoom หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (HRM/ HRD Professional) อบรม วันที่ 4 พ.ย.64 09.00-16.00

ยืนยัน Online Zoom หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (HRM/ HRD Professional) อบรม วันที่ 4 พ.ย.64 09.00-16.00

 

วันที่จัดอบรม   วันที่ 4 พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00 – 16.00 น.

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับวุฒิบัตรใบประกาศ

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

 

โปรโมชั่น 

 • สมัครลงทะเบียน 1 ท่าน  ในราคาท่านละ 2,000 บาท ไม่รวม vat 7%

 • สมัครลงทะเบียน 2 ท่าน  ในราคาท่านละ 1,900 บาท ไม่รวม vat 7%

 • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 

อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ในวิถีของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีการปรับเปลี่ยนแบบก้าวกระโดด ซึ่งก่อให้เกิดความไม่แน่นอน ความผันผวน ตลอดจนความคลุมเครือ ที่ต้องมีการบริหารงานกับคนที่มีความซับซ้อนมากขึ้น หรือที่เรียกว่า VUCA World จากปัจจัยของการแข่งขันกันทางธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ต่างๆเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน คนทำงานด้าน HRD/HRM เองจะต้องมีการปรับตัวที่เกิดจากการ Disrupt ไม่ว่าจะมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ทำให้งาน HRM/HRD เองต้องยกระดับกระบวนการคิดแบบยกเครื่องใหม่กันเลยก็ว่าได้ เพราะถ้าหากยังไม่สามารถบริหารคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคนทำงานจะหายากขึ้น เพราะเด็กที่จบใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานนั้นน้อยลง และยุคผู้สูงวัยจะเริ่มมากขึ้น อัตราการเกิดก็น้อยลง เราจำเป็นต้องเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องทำงานเชิงรุก (Proactive) มากกว่าเชิงรับ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบริบทในการพัฒนาคน การลงทุนในมนุษย์ (Human Capital)

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ และการใช้ทรัพยากรในองค์กรอย่างคุ้มค่า

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กับเทรนด์ของการบริหารที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ทันต่อการคิดบริหารคนเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • HRM /HRD ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Chapter  1: ภาพรวมของนักบริหาร HR ยุคดิจิตอล

 1. บทบาทหน้าที่ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

 2. การใช้ทักษะการโค้ชเพื่อการบริหารคน (HR as a Coach)

 3. การสร้างความเข้าด้วย Generation ช่องว่างของวัย (Diversity and Inclusion)

Chapter 2: การสรรหาและการธำรงรักษาพนักงานใหม่

 1. การจัดทำ KPIs บนพื้นฐาน Competency (JD Based KPIs and Competency)

 2. การใช้เครื่องมือในการคัดเลือกคนเข้าทำงาน (Recruitment and Selection)

 3. รูปแบบการสัมภาษณ์คนตามสมรรถนะ (Competency Based Interview)

 4. การดูแลพนักงานใหม่และปฐมนิเทศ (Onboarding Program)

 5. การเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยและ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

Chapter 3: การการฝึกอบรมและพัฒนา การจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน

 1. การวางแผนการฝึกอบรม Up-skill และ Re-skill

 2. การคำนวณหาความคุ้มค่าการฝึกอบรม ROI (Return On Investment)

 3. เทคนิคที่ทำให้พนักงานมีส่วนร่วม และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน (Employee Engagement)

 4. การพัฒนาสายอาชีพงาน (Career Path)

 5. การพัฒนาส่วนบุคคล ( Individual Development Plan-IDP)

 6. การบริหารคนเก่งและคนดี (Talent Management and Succession Planning)

Chapter 4: การบริหารผลงาน

 1. เทคนิคการบริหารงานด้วย OKRs KPIs, Balance score card

 2. การให้ Feedback ด้วยการะบวนการ CFR (Communication , Feedback , Recognition)

 

รูปแบบการสัมมนา

 • บรรยาย ระดมสมอง กรณีศึกษา (สามารถฝึกอบรมได้ทั้ง Online และ In-House Training)

 

 

ระยะเวลาอบรม :

 • จำนวน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ