เปิดรับสมัคร ยืนยัน Online Zoom หลักสูตร Modern HR for People and Organization Development ( HR สมัยใหม่เพื่อการพัฒนาบุคลากรและสร้างการเติบโตให้องค์กร ) อบรม 26 พ.ค.65

เปิดรับสมัคร ยืนยัน Online Zoom หลักสูตร Modern HR for People and Organization Development ( HR สมัยใหม่เพื่อการพัฒนาบุคลากรและสร้างการเติบโตให้องค์กร ) อบรม 26 พ.ค.65

 

วันที่จัดอบรม   วันที่  26 พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00 – 16.00 น.

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

โปรโมชั่น 

 • สมัครลงทะเบียน 1 ท่าน  ในราคาท่านละ 2,500 บาท ไม่รวม vat 7%

 • สมัครลงทะเบียน 2 ท่าน  ในราคาท่านละ 2,000 บาท ไม่รวม vat 7%

 • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

        การทำงานบนโลกแห่งความผันผวน ไม่แน่นอน อีกทั้งยังสลับซับซ้อนและคาดเดาไม่ได้ ที่เราเรียกว่า VUCA World ร่วมด้วยบริบททางสังคม เทคโนโลยี รูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป Generation ใหม่ๆที่มาเป็นกำลังแรงงานหลักของหน่วยงาน ทำให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับตัว เปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ Modern HR อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนอง ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจ การจะทำหน้าที่ได้อย่างดี จำเป็นต้องเรียนรู้ Mindset,Skillset และกระบวนการทำงานใหม่ๆ ที่ไม่ใช่แค่

 “ สรรหา พัฒนา รักษาไว้ ใช้ประโยชน์” Modern HR ต้องเข้าไปในใจคน และเข้าใจโจทย์ธุรกิจขององค์กร รวมทั้งเป็น Partner ร่วมนำพาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรให้พัฒนา เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

 

 

วัตถุประสงค์  (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ Mindset และ Skill set ที่จำเป็นต่อการเป็น Modern HR ในยุคปัจจุบัน

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจรูปแบบการทำงานของ Modern HR ที่ต้องปรับการทำงานไปสู่มุมมองใหม่ๆรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลต่างๆที่จำเป็น

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะการที่ได้เรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง ทำให้เกิดการ transformation ที่เริ่มต้นจากตนเอง ทีมงาน และนำไปสู่ระดับองค์กร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 HR ทุกระดับ และผู้ที่ที่สนใจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่

 

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 • Overview of HR Management

 • การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์รูปแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่

 • คุณลักษณะจำเป็นของการเป็น Modern HR : ASAP GM

 • บทบาทของ Modern HR ที่มีมากกว่าทฤษฎี

 • Modern HR กับหลักการทำงาน E. O.

 • Mindset และ Skill Set ที่ควรมีของ Modern HR

Workshop

 • การปรับกระบวนการทำงานไปสู่ HR สมัยใหม่

  • การสรรหาเชิงรุกแบบใหม่

  • การสร้างแบรนด์ภายในสู่ภายนอก

  • การพัฒนาการเรียนรู้นอกกรอบ

  • การสร้างคำตอบของชีวิตการทำงาน

  • การสานความผูกพันธ์และให้คุณค่า

  • การวางแผนพัฒนาสู่อนาคต

  • การสร้างประโยชน์จนเป็นตำนาน

 • HR สมัยใหม่ กับการนำ Technology Digital และ Social Network มาปรับใช้ในการทำงาน

  • การสรรหา

  • การบันทึกเวลาทำงาน และการคำนวณเงินเดือน

  • การบริหารข้อมูลพนักงาน

  • การสื่อสารภายในองค์กร

  • การเรียนรู้ ฝีกอบรม พัฒนา

  • การวางแผนและติดตามผลการปฏิบัติงาน

  • HR สมัยใหม่กับบทบาทในการพัฒนาคนและสร้างการเติบโตให้กับองค์กร

Workshop

 • สรุปการเรียนรู้

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 – 16.00 น.

 

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

        บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storm, Role Play,Group sharing โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้แบบเข้าใจด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและปฏิบัติ 60 : 40

วิทยากร

อจ.ชัญญชิตา ศรีชัย

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Scheduled Public >PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ