เรียนออนไลน์ หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 27 พ.ค.63

เรียน ออนไลน์ หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 27 พ.ค.63

หลักการและเหตุผล

            การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk)  ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจอย่างแน่นอน

            ดังนั้นการทำงานใดๆไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของบริษัท สิ่งที่จำเป็นที่สุด คือ ต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือเดียวที่จะช่วยลดความเสี่ยงโดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนความเสี่ยง แล้วนำแผนนั้นไปปฏิบัติ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ และมีการจัดทำรายงาน โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ จะทำให้เดินไปสู่เป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในงานได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักของการประเมินความเสี่ยงในงานที่ทำ

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผล และการจัดทำรายงาน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ หรือผู้บริหาร

เนื้อหาการบรรยาย

 • สร้างความเข้าใจความหมายของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์กร

 1. วินิจฉัย เป้าหมาย พันธกิจ เพื่อดูความสอดคล้องว่าเป็นไปในทิศทางใด

 2. สรุปผลวินิจฉัย และทำฉันทามติ ร่วมกัน

 • ความหมายและหลักการบริหารความเสี่ยง

 1. ความเสี่ยงระดับองค์กร

 2. ความเสี่ยงระดับธุรกิจ

 3. ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

 • ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

 1. ประโยชน์ทางตรง

 2. ประโยชน์ทางอ้อม

 • กระบวนการบริหารความเสี่ยง

 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

 2. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

 3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

 4. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

 5. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

 6. การติดตามผล (Monitoring)

 • เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง

 1. SWOT สภาพปัจจุบัน และอนาคต

 • ความสามารถของการระบุความเสี่ยงจากงานที่ทำ

ระหว่างหัวหน้างาน และผู้ใต้บังคับบัญชา

 • เทคนิคการบริหารความไม่แน่นอนบนความเสี่ยงในภาวะวิกฤต

 1. การหลีกเลี่ยง (Avoid)

 2. การร่วมจัดการ (Share)

 3. การลด (Reduce)

 4. การยอมรับ (Accept)

 • การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล และจัดทำรายงาน

 • Workshop กิจกรรมกลุ่ม การจัดทำแผน การติดตามประเมินผล และทำรายงาน

 

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ ผ่านโปรเเกรม Zoom ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม        

            เวลา 9.00-16.00 น.

ราคา 2000 บาท ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 1,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

http://www.tesstraining.com

 

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ