Online Zoom  หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) (19 ก.พ.65) อ.พลกฤต 09.00-16.00

Online Zoom  หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) (19 ก.พ.65) อ.พลกฤต 09.00-16.00

Online Zoom/ONSITE

ราคาที่ 1 รูปเเบบ ออนไลน์ ผ่านโปรเเกรม zoom

ราคาโปรโมชั่น ท่านละ 1,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

  • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

2) ไฟล์ PDF การสอน

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

 

หลักการเเละเหตุผล

การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (RISK)  ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจอย่างแน่นอน

 

ดังนั้นการทำงานใดๆไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของบริษัท สิ่งที่จำเป็นที่สุด คือ ต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) เป็นเครื่องมือเดียวที่จะช่วยลดความเสี่ยงโดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนความเสี่ยง แล้วนำแผนนั้นไปปฏิบัติ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ และมีการจัดทำรายงาน โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ จะทำให้เดินไปสู่เป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในงานได้อย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง

  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักของการประเมินความเสี่ยงในงานที่ทำ

 

วิธีการอบรม

การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการประยุกต์ใช้ในองค์กร กิจกรรมกลุ่ม

 

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ

ฝ่ายตรวจสอบ หน่วยบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายปรับปรุงคุณภาพและระบบงาน

 

เนื้อหาการบรรยาย

1)          สร้างความเข้าใจความหมายของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์กร

2)          วินิจฉัย เป้าหมาย พันธกิจ เพื่อดูความสอดคล้องว่าเป็นไปในทิศทางใด

3)          สรุปผลวินิจฉัย และทำฉันทามติ ร่วมกัน

4)          ความหมายและหลักการบริหารความเสี่ยง

5)          ความเสี่ยงระดับองค์กร

6)          ความเสี่ยงระดับธุรกิจ

7)          ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

8)          ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

9)          ประโยชน์ทางตรง

10)     ประโยชน์ทางอ้อม

11)     กระบวนการบริหารความเสี่ยง

12)     การกำหนดวัตถุประสงค์ (OBJECTIVE SETTING)

13)     การบ่งชี้เหตุการณ์ (EVENT IDENTIFICATION)

14)     การประเมินความเสี่ยง (RISK ASSESSMENT)

15)     การตอบสนองความเสี่ยง (RISK RESPONSE)

16)     กิจกรรมการควบคุม (CONTROL ACTIVITIES)

17)     การติดตามผล (MONITORING)

18)     เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง

19)     SWOT สภาพปัจจุบัน และอนาคต

20)     ความสามารถของการระบุความเสี่ยงจากงานที่ทำระหว่างหัวหน้างาน และผู้ใต้บังคับบัญชา

21)     เทคนิคการบริหารความไม่แน่นอนบนความเสี่ยงในภาวะวิกฤต

22)     การหลีกเลี่ยง (AVOID)

23)     การร่วมจัดการ (SHARE)

24)     การลด (REDUCE)

25)     การยอมรับ (ACCEPT)

26)     การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล และจัดทำรายงาน

 

วิทยากรอาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ