หลักสูตร การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขาย 11 ต.ค.62

หลักสูตร การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขาย 11 ต.ค.62

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager – บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

 

 1. เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้จัดการหรือหัวหน้างาน (Roles and Responsibility)
 • ต่อองค์กร
 • ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ต่อเพื่อนร่วมงาน
 1. ขอบเขตการบริหารของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
 • การบริหารงานขาย (Sales Management)
 • การบริหารพนักงานขาย (Sales Force Management)
 1. ความสามารถสำคัญในการบริหารในฐานะหัวหน้างานขายเพื่อปัจจัยในการเพิ่มยอดขาย (Key Competency)
 2. Workshop: เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานขาย
 3. ขอบเขตการบริหารงานขายเพื่อบรรลุเป้าหมายการขายและเพิ่มยอดขาย(Scope of Sales Management)
 • การวางแผนการขาย (Sales Planning)
 • การดำเนินงาน (Execution)
 • การควบคุมติดตามงาน (Monitoring and Control)
 • การพัฒนาปรับปรุง (Improvement)
 1. การกำหนดเป้าหมายการขายสำหรับพนักงานขาย
 2. แนวทางการวางแผนการขายอย่างได้ผลเพื่อเพิ่มยอดขาย (SMART Plan)
  1. ลูกค้าเป้าหมาย (Target Customer)
  2. ผลิตภัณฑ์ (Product)
  3. ราคา (Price)
  4. ช่องทางการขาย (Sales Channel)
  5. การส่งเสริมการขาย (Promotion)
 3. ข้อพิจารณาสำคัญในการวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย
  1. คู่แข่งขันในพื้นที่
  2. เป้ายอดขาย
  3. งบประมาณ***วางแผนการขายอย่างไรให้เหมาะสมกับต้นทุนและค่าใช้จ่าย
 4. เครื่องมือในการบริหารพนักงานขาย
  1. การมอบหมายงานและการสอนงาน
  2. การจูงใจ
  3. การติดตามและประเมินผล
 5. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารงานขายและพัฒนาทีมขายให้เพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. สรุป คำถามและคำตอบ

 

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

Scheduled Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ