หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control 25 ตุลาคม 2562

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control 25 ตุลาคม 2562

จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบทำให้ธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้น การทำธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผนการผลิตและการขาย เพื่อให้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน ฉะนั้น ถ้าองค์กรรู้เทคนิคที่จะกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิตให้หมดไปและทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกอันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรลดต้นทุนในการผลิตลงได้เป็นจำนวนมาก

 

หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต
 2. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตทั้งหมด
 3. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

 

เนื้อหาหลักสูตร

 1. เข้าใจหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต
 • ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง การผลิตแบบ Fixed
 • ระบบการผลิตแบบ Make to stock และวิธีวางแผน
 • ระบบการผลิตแบบ Make to order และการวางแผน
 1. การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)
 • ประเภทของการพยากรณ์ที่ใช้สำหรับการผลิตแต่ละระบบ
 • ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า
 1. การคำนวณอัตราการผลิต (cycle time)
 • Man & Machine chart แผนภูมิคน-เครื่องจักร
 • Time measurement (การวัดเวลา cycle time)
 • Allowances ใช้ในการคำนวณอัตราการผลิต
 • Standard time calculation การคำนวณการตั้งเวลามาตรฐาน
 • วิธีการคำนวณประสิทธิภาพการผลิต
 1. การวางแผนกำลังการผลิต (capacity planning)
 • Process capacity
 • Machine downtime-uptime
 • การคำนวณกำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต
 • วิธีการเพิ่มกำลังการผลิต
 1. Material Requirement Planning (MRP)
 • Bill of material การทำรายการวัตถุดิบ
 • Procurement lead-time ระยะเวลาในการสั่งซื้อ
 • Material requirement planning (MRP)
 • Material aggregate planning การวางแผนวัตถุดิบรวมระหว่าง การตลาด-ฝ่ายผลิต-supplier
 • Material receiving control การควบคุมการรับวัตถุดิบ
 1. Machine requirement planning
 • การวางแผนเครื่องจักร machine loading
 • การวางแผนอุปกรณ์ machine attachment planning
 1. Manpower planning
 • Skill requirement planning ทักษะการทำงานที่ต้องวางแผน
 • Skill matrix ตารางฝีมือ
 1. การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ
 • แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan) ระหว่าง Marketing-Production-Suppliers
 • ตารางการผลิตหลัก (Master Schedule)
 • Monthly planning แผนการผลิตประจำเดือน
 • TAKT time planning (Just-in-time planning)
 • Scheduling ตารางการผลิตประจำวัน
 • Shipment planning การวางแผนการจัดส่ง
 1. การควบคุมการผลิต
 • รายงานการผลิตประจำชั่วโมง ประจำวัน
 • ปัญหาคอขวด และวิธีการแก้ไข
 • รายงานประสิทธิภาพการผลิต ประจำวัน
 • การปรับกำลังการผลิต
 1. Supply chain management and supplier planning
 • Capacity requirement การวางแผนความต้องการกำลังการผลิตของ Supplier
 • Supplier integrated planning การวางแผนร่วมกันกับ Supplier
 • Demand planning การวางแผนความต้องการ
 • Supplier delivery control การควบคุมการจัดส่งของ supplier
 • สิ่งที่ supplier ต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการเข้าสู่ supply chain
 1. Enterprise Resource Planning (ERP)
 • Inventory management การจัดการวัสดุคงคลัง
 • Machine management การบริหารเครื่องจักร
 • Material management การบริหารวัตถุดิบ
 • Production planning

 

อาจารย์บรรพต  เทพฤทธิ์

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26 ติด BTS พร้อมพงษ์

ราคา 3,500 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Scheduled Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน