ยืนยัน หลักสูตร Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน 14 พ.ค.64

ยืนยัน หลักสูตร Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน 14 พ.ค.64

โรงเเรม  โนโวเทล สุขุมวิท20 ติด BTS อโศก

อ่านและวิเคราะห์งบการเงินเป็น การตัดสินใจเฉียบคม ได้ทั้งเงินและได้ทั้งผลงาน “

ผู้บริหารและพนักงานขององค์กรท่านยังมีประเด็นการไม่เข้าใจผลการดำเนินงานว่าทำออกมาดี แต่ตัวเลขทางการเงิน ทำไมออกมาไม่สอดคล้องกันเลย อีกทั้งยังมีเรื่องการถกเถียงกันถึงเรื่องการบริหารการจัดการ ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ถูกต้อง หรือ ไม่กล้าตัดสินใจเลย เพราะไม่สามารถและวิเคราะห์ได้จากข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งก็คือ การวิเคราะห์จากงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ได้อย่างมีนัย

หลักสูตร Finance for Non-finance ได้จัดทำขึ้น เพื่อตอบโจทยฺ์ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่ได้จบสายการบัญชีการเงิน มาก่อน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีความเข้าใจในการอ่านและวิเคราะห์งบรายงานทางการเงิน พื้นฐานเป็น และสามารถนำไปประยุกต์ในงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ข้อมูลทางการบัญชี งบประมาณ งบประมาณเงินสด และงบกระแสเงินสด เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ ผู้บริหารเจ้าของกิจการ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ การวางแผนด้านงบประมาณในส่วนรายได้ค่าใช้จ่ายการวางแผนงานทางด้านบริหารสินค้าคงเหลือ การขยายกิจการ การซื้อเครื่องเครื่องจักรในการผลิตสินค้า การพัฒนาธุรกิจให้ทันต่อยุคสมัยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และด้านอื่น ๆ

ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ การทำบัญชีเบื้องต้น ข้อมูลทางบัญชี การเงิน ที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ ฐานะการเงินของธุรกิจ ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดที่หมุนเวียนในธุรกิจ การตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้ทันต่อเหตุการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานของธุรกิจ

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน บัญชีเบื้องต้น เป็นขั้นตอนแรกในการนำไปใช้ในการทำความเข้าใจ อ่านและวิเคราะห์งบการเงินเข้าใจความหมายและความแตกต่างของงบประมาณ และงบประมาณเงินสด การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเพื่อหาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและบริหารการเงินขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

Training Schedule
08.30-09.00น. ลงทะเบียน
09.00-16.30น
สาระสำคัญทางการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจ
การใช้ความรู้ทางการเงินและบัญชีเป็นเครื่องมือในการบริหาร
บัญชีและหลักการบัญชีสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
โครงสร้างต้นทุนเบื้องต้น
ความเชื่อมโยงของงบการเงินต่างๆ เช่น งบต้นทุนงบกำไร ขาดทุน และงบดุล
การวิเคราะห์งบการเงินด้วยอัตราส่วนทางการเงิน ผ่านWorkshopที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
การวิเคราะห์งบการเงินด้วยCommon SizeและTrend Analysis ผ่านงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำไปวิเคราะห์ในเรื่องของการตัดสินใจลงทุนในหุ้น
ความเข้าใจในกระแสเงินสด และการนำไปใช้
การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการเงินหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง

จริยธรรมทางธุรกิจ

วงจรการบัญชี

เรียนรู้งบการเงินแต่ละประเภท

การจัดการแหล่งเงินทุน

โครงสร้างของเงินทุน

ประเภทของงบการเงิน

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน RATIO

 สภาคคล่อง (LIQUIDITY)

 การวิเคราะห์งบในแนวดิ่ง และแนวนอน

การวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในโครงการ

การใช้เครื่องมือการบริหาร และการประเมินผล (VALUE CHAIN, TARGET COSTING, BALANCE SCORECARD)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน

วิทยากร

อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

http://www.tesstraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ