#เรียนออนไลน์ ไม่ต่างอบรม เข้าใจลึก ลงมือทำได้ หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ(Professional HRD ) ปูพื้นฐาน HRD

หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ(Professional HRD ) ปูพื้นฐาน HRD

ครั้งที่ 1 21 เมษายน 2563 เวลา 09.30-12.00

ครั้งที่ 2 21 เมษายน 2563 เวลา 13.30-15.30

ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  แต่กลับพบว่ามีองค์กรไม่มากนักที่จัดได้ว่าให้ความสำคัญต่องานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง  และหนึ่งในปัญหาที่มักพบในองค์กรที่ไม่อาจขับเคลื่อนงานการพัฒนาบุคลากรให้ประสบผลสำเร็จนั้นได้แก่ การที่ HRD เองยังขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกในเทคนิค วิธีการและแนวทางการพัฒนาบุคลากร                ที่สอดคล้องกับการดำเนินกลยุทธ์จึงไม่อาจปฏิบัติงานด้าน HRD ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

หัวข้อเรียนรู้ :ครั้งที่ 1 21 เมษายน 2563 เวลา 09.30-12.00

1) ความสำคัญของงาน HRD ที่มีต่อองค์กร

2) การเปลี่ยนแปลงของแนวคิดการพัฒนาบุคลากรในยุคธุรกิจ 4.0 เช่น

3) บทบาทของ HRD และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร

4) ทบทวนเครื่องมือและแนวทางพัฒนาบุคลากรที่ HRD ต้องรู้ พร้อมกรณีศึกษา

■ Competency หรือสมรรถนะกับการพัฒนาบุคลากร

■ การท า Competency Assessment เพื่อการวางแผนพัฒนาบุคลากร

■ การประเมินศักยภาพของ Talent และการพัฒนาแบบเร่งรัด (Accelerated Program)

■ สมรรถนะหรือคุณลักษณะของนัก HRD ที่เป็นมืออาชีพ

■ วิธีการเรียนรู้แบบผสมผสาน 70 : 20 : 10 (70 : 20 : 10 Learning Method) และวิธีการน าไปใช้จริงในการพัฒนาบุคลากร

■ การพัฒนาพนักงานโดย OJT หรือ On-the-Job Training ที่ได้ผล ■ รู้จักกับ Talent Management ■ รู้จักกับ Succession Planning

 

หัวข้อเรียนรู้ ครั้งที่ 2 21 เมษายน 2563 เวลา 13.30-15.30

หัวข้อการเรียนรู้ :
4) ทบทวนเครื่องมือและแนวทางพัฒนาบุคลากรที่ HRD ต้องรู้ (ต่อ)

■ การพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Individual Development)

■ Agile People Development หรือการพัฒนาบุคลากรตามแนวคิด Agile เป็นต้น

■ การพัฒนาที่เน้นจุดแข็ง (Strength-based Development)
5) แนวทางการบริหารงานฝึกอบรม/สัมมนาให้ได้ผล

■ วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ Competency ที่ต้องการเพื่อให้ทำงานได้ผล

■ การค้นหา Training Needs หรือความจ าเป็นในการฝึกอบรมแบบไหน ให้ผลดีกว่า และเทคนิคการเชื่อมโยงข้อมูลจากการประเมินผลมาสู่ Training Needs

■ การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล (Effective Training Course Design)

■ แนวทางการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม

■ การเลือกใช้วิทยากรที่ตอบโจทย์การพัฒนา

■ แนวทางการทำงานกับวิทยากรเพื่อออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม

■ การเลือกใช้ช่องทางการเรียนรู้ของพนักงานในโลกยุค Digital Age

■ การก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล (Effective Training Course Design)

■ การติดตามผลหลังการฝึกอบรมที่จะช่วยให้ Train และไม่ –ning

■ ตัวอย่างเครื่องมือของการประเมินและติดตามผลหลังการฝึกอบรม
2) ประเด็นปญัหาที่พบได้บ่อยในการพัฒนาบุคลากร และแนวทางการแก้ไข

3) สรุปสิ่งที่ควรน าไปปรับใช้กับการท างาน

4) ทดสอบหลังการเรียนรู้ *

กลุ่มเป้าหมาย :

    เจ้าของธุรกิจขนาด SME

    HRD Manager/Supervisor

    HRD Officer

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร  

และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม พร้อมฝึกปฏิบัติในคลาส (เรียนเเบบ Zoom)

พิเศษเพียง….. 2,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม VAT). สอบถามเพิ่มเติม และส ารองเรียนออนไลน์กับเราด่วน !!!

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : 0988209929

Facebook : tesstrainingpage

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

 

 

 

 

 

                     

 

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ