หลักสูตร พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ ( Professional Presentation Skill Development ) อบรม 18 พ.ค.65 อจ.ชัญญชิตา ศรีชัย

หลักสูตร พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ ( Professional Presentation Skill Development ) อบรม 18 พ.ค.65

อจ.ชัญญชิตา ศรีชัย

โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก เดินทางโดยรถไฟฟ้า : ท่านสามารถเดินทาง โดยรถไฟฟ้า 

 

หลักสูตร พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

( Professional Presentation Skill Development )

( หลักสูตรกึ่งปฏิบัติการ )

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

      ทักษะการนำเสนอคืออีกทักษะหนึ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานในองค์การ หากบุคลากรในตำแหน่งหน้าที่ใด และระดับใดก็ตาม สามารถนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ จะทำให้บุคลากรผู้นั้นได้รับการยอมรับในด้านการปฏิบัติงาน สามารถนำมาซึ่งความสำเร็จในการปฏิบัติงาน การได้รับความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ และมีความโดดเด่นในบทบาทหน้าที่ การนำเสนอที่ดีเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่ทำให้ผู้รับฟัง เข้าใจเนื้อหาสาระที่ต้องการถ่ายทอด ยอมรับในข้อมูลและคล้อยตามในการนำเสนอ ทำให้งานที่นำเสนอสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ดังนั้น การเรียนรู้ทักษะการนำเสนอที่เป็นมืออาชีพ จะทำให้ผู้เรียนมั่นใจมากขึ้นในเทคนิคและรูปแบบ สามารถสร้างความสำเร็จให้ตนเองและองค์การ

 

 วัตถุประสงค์  (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจ ความสำคัญของการนำเสนอ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาทักษะการนำเสนอของตนเองได้ในการปฏิบัติงานจริง

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

หัวหน้างาน ผู้จัดการ ที่ต้องการพัฒนาทักษะการนำเสนอ

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

  1. ความสำคัญของทักษะการนำเสนอ ( Presentation Skill ) ในการปฏิบัติงาน

  2. การกำหนดเป้าหมายในการนำเสนอ

  3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำเสนอ

  4. รู้จักและการประเมินผู้ฟัง ความถนัดในการเรียนรู้

  5. รูปแบบลำดับการนำเสนอ

  6. โครงร่างการนำเสนอ ( Outline )

  7. หลักการจัดเตรียมสไลด์

Workshop การจัดทำสไลด์ประกอบการนำเสนอ

  1. เทคนิคการใช้ภาษากาย น้ำเสียง และบุคลิกภาพในการนำเสนอ อย่างมืออาชีพ

  2. เทคนิคการใช้สายตาในการนำเสนอ

  3. ประเด็นที่ควรระมัดระวังในการนำเสนอ

Workshop ฝึกฝนเทคนิคการนำเสนอ

       แนะนำรายบุคคลและ สรุปการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 – 16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

          บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming,Game, Role play and presentation, Clip Video Learning ในระหว่างการฝึกอบรม เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 60 : 40

วิทยากร

อจ.ชัญญชิตา ศรีชัย

อบรม 9.00-16.00 น.

ราคาท่าน 3,900 บาท/วัน สมัคร 4  ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

รวมอาหารกลางวัน โรงเเรมเเละเบรก 2 รันเช้าบ่าย ชากาเเฟได้ทั้งวันค่ะ

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Scheduled Public >PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ