Online Zoom 1 วันเต็ม เปิดรับสมัคร ยืนยัน การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ 15 พ.ย.64 อ.ประภาภรณ์

Online Zoom 1 วันเต็ม เปิดรับสมัคร ยืนยัน การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ 15 พ.ย.64 อ.ประภาภรณ์

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

● เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารสายงานธุรการ
● การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน
● การจัดระบบงาน ระเบียบการทำงาน
● การจัดระบบงานเอกสาร
● การแก้ไขปัญหาพื้นฐานในงานธุรการ

ในการทํางานในองค์กรนั้น ตําแหน่งงานที่มีความสําคัญและถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของความสําเร็จคือ ตําแหน่ง “ADMIN” เพราะอยู่ในตําแหน่งงานที่อยู่ตรงกลางต้องประสานงานและประสานประโยชน์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ถึงแม้องค์กรจะมีโครงสร้างและวางระบบไว้ดีเพียงใดแต่หากไร้ซึ่ง ADMIN ที่มีประสิทธิภาพก็ย่อมทําให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลกระทบกับทุกภาคส่วนตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาพนักงาน ADMIN ให้มีทักษะและเทคนิคการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อทําให้งานสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

         หลักสูตรนี้จะทําให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของการเป็นพนักงาน ADMIN ที่ได้รับการยอมรับของทุกฝ่ายและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณสมบัติของการเป็นสุดยอด ADMIN เช่น การสร้างเจตคติเชิงบวก การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารภายในองค์กร จิตวิทยาในการทํางาน ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา อันจะทําให้ผู้เข้าอบรมเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรโดย อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

หัวข้อสัมมนา

1. การเสริมคุณค่าสายงาน
– บทบาท หน้าที่และความสำคัญในสายงานธุรการ
– แนวทางและเทคนิคการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในสายงานธุรการ
– เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารงานสายธุรการ
– แบบทดสอบ
2. การพัฒนาตนเอง
– คุณสมบัติที่ดีของพนักงานในการบริหารงาน
– เทคนิคการสร้างความประทับใจในการสื่อสารประสานงาน
– การพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ
– เทคนิคการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
– แบบทดสอบ
3. การพัฒนาระบบงาน
– การจัดผังสำนักงาน
– การจัดระเบียบงาน (วางแผน + บริหารเวลา)
– การแก้ไขข้อขัดข้อง และวิธีการแก้ไขปัญหา
– การจัดระบบการบริหารงานเอกสาร
– ฝึกปฏิบัติ : วิเคราะห์ระบบงาน

การพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่

    –ด้านสํานักงาน

    –การจัดระเบียบงาน

    –เอกสาร-ระบบรายงาน

    –การสอสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในองค์กร

    –การวิเคราะห์ปัญหาระบบงานและวิธีการแก้ไขปัญหา

    –ฝึกปฏิบัติ : วิเคราะห์ระบบงาน

สรุปการเรียนรู้

 

Online Zoom ราคาโปรโมชั่น ท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

3 ท่านขึ้นไปรับส่วนลดทันที่ท่านละ 1,900 บาท

 

 On Site ราคาท่านละ 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 2,900

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง มื้อ และอาหารกลางวัน

ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะ คอนเน็คชัน. เดินทางโดยรถไฟฟ้า : ท่านสามารถเดินทาง โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานี MRT ลาดพร้าว ทางออกที่ 4

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ