เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (Supervisory Skills) ดร.พิพัฒน์พล 23 พ.ย.63

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (Supervisory Skills) ดร.พิพัฒน์พล

อบรม 23 พ.ย.63

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หัวหน้างานจึงต้องปรับตัวให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอ หัวหน้าหรือผู้นำองค์กรระดับต้นเป็นกำลังสำคัญที่มีส่วนช่วยกำหนดความสำเร็จขององค์กร เพราะเป็นตำแหน่งที่เชื่อมโยงนโยบายขององค์กร สู่การปฏิบัติจริง เป็นผู้ต้องรับผิดชอบทั้งเป้าหมายของตนเองและทีมงาน  การเป็นหัวหน้างานนั้นไม่เพียงแค่ได้รับการแต่งตั้งใครก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องใช้ทักษะความรู้ในเรื่องของการบริหารงานและการบริหารคน เพื่อทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบาย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ ความเข้าใจใน “บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ” ของหัวหน้าและความคาดหวังขององค์กร
 2. เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับหัวหน้างาน
 3. เพื่อพัฒนาเทคนิคในการบริหารงานอย่างเป็นระบบในการตั้งเป้าหมาย การวางแผนและพัฒนา
 4. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ “รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน” ที่หัวหน้างานมือใหม่ต้องใส่ใจและนำไปใช้ในการบริหารเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 5. เพื่อทักษะในการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. เรียนรู้เทคนิคและทักษะใน เครื่องมือในการทำงาน ของการเป็นหัวหน้างานที่จำเป็นและสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที

 

หัวข้อการสัมมนา 

            Module I การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

 • ความหมาย ความสำคัญ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ “หัวหน้างาน” ในองค์กร
 • คุณลักษณะและพฤติกรรมของหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จ (แบบทดสอบ)
 • การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Positive Thinking)
 • ความสามารถที่จำเป็นในการบริหารงานของหัวหน้างาน

Module II หัวหน้างานกับความสามารถในการพัฒนาคนและผลงาน

 • การทำงานในเชิงรุก (Proactive Working)
  • เทคนิคการวางเป้าหมายในการทำงาน (SMART GOAL)
  • เทคนิคการกระตุ้นตนเองให้มีไป กระตือรือร้นในการทำงาน
  • เทคนิคการสร้างความสุขในการทำงาน
 • เทคนิคการสอนงานให้ได้ทั้งงานและทั้งใจ ของผู้ใต้บังคับบัญชา (Coaching for Success)
  • เทคนิคการสอนงาน
 • เทคนิคการ Feedback ในการสอนงานเพื่อให้ได้ใจลูกน้อง
 • เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
 • เทคนิคการสร้างทีมงานและจูงใจให้ลูกน้องทำงาน (Teamwork & Motivation)
  • หัวใจของการทำงานเป็นทีมเพื่อเกิดแรงจูงใจในการทำงาน(Workshop)
  • T-E-A-M-W-O-R-K Paradigm & High Performance Teamwork
  • การบรรลุเป้าหมายร่วมกันและการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีม
  • การสร้างพลังในการทำงานเป็นทีม
  • ปัจจัยและวิธีการจูงใจลูกน้องให้ทำงานด้วยความเต็มใจ

วิทยากร ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

รูปแบบการสัมมนา:

 • บรรยาย (Lecture) แบบมีส่วนร่วม                       50%
 • กิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ABL / Work Shop / Case Study 40%
 • สรุปบทเรียน / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น / ถาม-ตอบ                             10%Top of Form

Bottom of Form

 

 

รูปแบบการเรียนรู้

วิทยากรจะเป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) ในการที่ให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้โดยใช้แนวทางผสมผสานในการอบรม (Integrated Training) ซึ่งประกอบด้วย

 • การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity based learning) ใช้เกมหรือ กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ตามเนื้อหาการบรรยาย มีจุดมุ่งหมาย สนุก น่าสนใจ ช่วยกระตุ้นให้เกิดแนวความคิดและการเรียนรู้จากการเล่นเกมหรือทำกิจกรรม
 • การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) จะเน้นกระบวนการให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม
 • การโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching) ใช้ศาสตร์การโค้ชสมัยใหม่เพื่อดึงศักยภาพของผู้เรียนในเรื่องที่กำลังเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้มองเห็นจุดที่ตนเองอยากเปลี่ยนแปลง ใช้การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เรียน

หลักสูตรเหมาะสำหรับ     

 • เจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน หัวหน้าส่วน Team Leader , Supervisor ผู้จัดการหรือผู้ที่สนใจ

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ