เรียนออนไลน์ zoom ยืนยัน หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 11 ก.พ.65

เรียนออนไลน์ zoom ยืนยัน หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 11 ก.พ.65

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาโปรโมรชั่น ท่านละ 2,000 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

อบรม 2 ท่านขึ้นไป 1,900 บาท ชำระเงิน  5 ท่านเเถมฟรี 1 ท่าน

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

 

 

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น การส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม และเพื่อความอยู่รอดและการประสบความสำเร็จในระยะยาว เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) สามารถช่วยท่านในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและการแข่งขัน

 

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับข้อกําหนด การตีความข้อกําหนดแบบเจาะลึกทุกข้อกําหนด มีความสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้เป็นอย่างมาก ประกอบกับ การพิจารณาความสอดคล้องกับเอกสารและการปฏิบัติ ของสถานะปัจจุบันขององค์กรเพื่อพิจารณาการจัดทำเอกสารและกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ ควบคู่กับการยกตัวอย่างประกอบร่วมทั้งการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันจงทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในองค์กร อย่างมีประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

      หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ

 • ระบุข้อกำหนดที่สำคัญและประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 9001: 2015

 • การจัดการที่มีคุณภาพและขับเคลื่อนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 • การทำตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพเป็นหัวใจขององค์กรของท่าน

 • ดึงดูดและรักษาลูกค้าโดยการสามารถทำได้ตามข้อกำหนดลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ดีขึ้น

 • เข้าใจถึงแนวทางในการจัดทำระบบการจัดการด้านคุณภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานISO 9001:2015 รับทราบถึงมุมมองของผู้ตรวจประเมินในแต่ละข้อกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองและพัฒนาองค์กร

สิ่งที่จะเรียนรู้ :

 • ความสำคัญและประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 9001: 2015

 • คำศัพท์ คำจำกัดความของมาตรฐาน ISO 9001: 2015

 • โครงสร้างของมาตรฐาน ISO 9001: 2015

 • การตีความตามข้อกำหนด ISO 9001:2015

 • ข้อกำหนดที่ 1 บทนำและขอบเขต

 • ข้อกำหนดที่ 2 เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

 • ข้อกำหนดที่ 3 คำศัพท์ คำนิยาม

 • ข้อกำหนดที่ 4 บริบทองค์กร

 • ข้อกำหนดที่ 5 ภาวะผู้นำ

 • ข้อกำหนดที่ 6 การวางแผน

 • ข้อกำหนดที่ 7 การสนับสนุน

 • ข้อกำหนดที่ 8 การปฏิบัติการ

 • ข้อกำหนดที่ 9 การตรวจวัด ติดตาม วิเคราะห์และประเมิน

 • ข้อกำหนดที่ 10 การปรับปรุงการประยุกต์ใช้แต่ละข้อกำหนดในกระบวนการ

 • วงจรการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

 • การวางแผนการตรวจประเมิน

 • การเตรียมการตรวจประเมิน

 • เทคนิคในการตั้งคาถามและสัมภาษณ์

 • การสุ่มตัวอย่าง และเทคนิคการดู

 • เทคนิคการใช้จิตวิทยา

 • การจดบันทึกผลการตรวจติดตาม

 • สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการตรวจประเมิน

 • การดำเนินการตรวจประเมิน

 • รายงานผลการตรวจ

 • การแก้ไขและติดตามผลการแก้ไข CAR

 • การวางแผนการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ

 • การวางแผนการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ

 • หลักการสำคัญของการตรวจติดตามภายในด้วยการควบรวมระบบทั้งสอง

 • การจัดทำแผนการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

 • คุณสมบัติของผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

 • การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

 • การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามSWOT Analysi

 • การกำหนดขอบเขตของระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล

 • สรุปตอบคำถาม

แนวทางการเรียนรู้ : 

หลักสูตรนี้ สร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง  โดยประกอบด้วย

 • บรรยาย  พร้อมตอบข้อซักถาม 40%

 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติWorkshopและการนำเสนอผลงานกลุ่ม  30%

 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน  30 %

วัน เวลาและสถานที่ :  

ตามที่บริษัทกำหนด

กลุ่มเป้าหมาย :   จำนวนไม่เกิน 25 คนต่อรุ่น

 • บุคคลที่สนใจ

 • เจ้าของกิจการ

 • ผู้บริหารขององค์กร

 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร

 • คณะทำงาน

 • พนักงานทุกระดับในองค์กร

 • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบการบริหารคุณภาพ,เจ้าหน้าที่ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

Scheduled Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน