Online Zoom เปิดรับสมัคร  ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสารตาม มาตรฐาน ISO 22301-2019  23  ส.ค.65 อ.ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ ( 1 วัน บรรยาย 09.00-16.00)

 Online Zoom เปิดรับสมัคร  ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสารตาม มาตรฐาน ISO 22301-2019  23  ส.ค.65 อ.ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ ( 1 วัน บรรยาย 09.00-16.00)

 

 

 • สมัครลงทะเบียน 1 ท่าน  ในราคาท่านละ 2,500 บาท ไม่รวม vat 7%

 • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 • ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

 

 

 

ในปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจทำให้องค์กรต้องชะงักงันเมื่อใดก็ได้ การนำระบบมาตรฐาน ISO 22301 มาใช้จะช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่า สามารถ รับมือและสามารถดำเนินงานได้ต่อไป ซึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ตั้งแต่ภัยธรรมชาติขนาดใหญ่และการก่อการร้าย ไปจนถึงอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและเหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดี แม้เหตุการณ์ส่วนใหญ่นั้นมักจะขนาดเล็ก แต่อาจมีผลกระทบเป็นอย่างมาก จึงทำให้การจัดการด้านความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจมีความสำคัญอยู่ตลอดเวลา แนวคิดนี้ได้ทำให้ทั่วโลกตื่นตัว ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน ที่จะต้องรู้จักวิธีในการเตรียมพร้อมและรับมือได้กับเหตุไม่คาดฝัน

 

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับข้อกําหนด การตีความข้อกําหนดแบบเจาะลึกทุกข้อกําหนด มีความสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้เป็นอย่างมาก ประกอบกับ การพิจารณาความสอดคล้องกับเอกสารและการปฏิบัติ ของสถานะปัจจุบันขององค์กรเพื่อพิจารณาการจัดทำเอกสารและกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ ควบคู่กับการยกตัวอย่างประกอบร่วมทั้งการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันจงทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในองค์กร อย่างมีประสิทธิผล

 

 

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

      หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ

 • ระบุข้อกำหนดที่สำคัญและประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 22301 : 2019

 • การจัดการที่มีคุณภาพและขับเคลื่อนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 • เข้าใจถึงแนวทางในการจัดทำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานISO 22301 : 2019 รับทราบถึงมุมมองของผู้ตรวจประเมินในแต่ละข้อกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองและพัฒนาองค์กร

 

 

วันแรก

สิ่งที่จะเรียนรู้ :

      ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)

 • ความสำคัญและประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 22301 : 2019

 • คำศัพท์ คำจำกัดความของมาตรฐาน ISO 22301 : 2019

 • โครงสร้างของมาตรฐาน ISO 22301 : 2019

 • การตีความตามข้อกำหนด ISO 22301 : 2019

 • ข้อกำหนดที่ 1 บทนำและขอบเขต

 • ข้อกำหนดที่ 2 เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

 • ข้อกำหนดที่ 3 คำศัพท์ คำนิยาม

 • ข้อกำหนดที่ 4 บริบทองค์กร

 • ข้อกำหนดที่ 5 ภาวะผู้นำ

ช่วงบ่าย (13.00-16.30 น.)

 • ข้อกำหนดที่ 6 การวางแผน

 • ข้อกำหนดที่ 7 การสนับสนุน

 • ข้อกำหนดที่ 8 การปฏิบัติการ

 • ข้อกำหนดที่ 9 การตรวจวัด ติดตาม วิเคราะห์และประเมิน

 • ข้อกำหนดที่ 10 การปรับปรุง

    

 

 

แนวทางการเรียนรู้ : 

หลักสูตรนี้ สร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง  โดยประกอบด้วย

 • บรรยาย  พร้อมตอบข้อซักถาม 40%

 • เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติWorkshopและการนำเสนอผลงานกลุ่ม  30%

 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน  30 %

 

วัน เวลาและสถานที่ :  

ตามที่บริษัทกำหนด

 

 

กลุ่มเป้าหมาย :   จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

 • บุคคลที่สนใจ

 • เจ้าของกิจการ

 • ผู้บริหารขององค์กร

 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร

 • คณะทำงาน

 • พนักงานทุกระดับในองค์กร

 

 

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน