Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน budgeting การอ่านงบการเงินเเละวางแผนงบประมาณการวางแผนและการจัดทำงบประมาณ เพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร 31 พ.ค.65

Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน budgeting การอ่านงบการเงินเเละวางแผนงบประมาณการวางแผนและการจัดทำงบประมาณ เพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร 31 พ.ค.65

 

รูปแบบการบรรยาย

 การบรรยายออนไลน์ เรียนผ่าน Zoom  มีวิธีใช้งานให้ก่อนวันอบรมจริง 1-3วัน หลังจากสมัครอบรมเเล้ว

โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ  โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

 

ราคาโปรการขายวันนี้ ท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 09.00-16.00น.

หลักการและเหตุผล
ในยุคการดำเนินการบริหารการจัดการปัจจุบัน ผู้บริหารจะสามารถบริหารองค์กรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ไม่เพียงแต่การกำหนดแผนกลยุทธ์ทีดีเท่านั้น ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดภายในองค์กรจะต้องแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติงานให้ได้ และแผนปฏิบัติงานที่ดีจะต้องมีแผนทางด้านทางการเงินเข้ามีองค์ประกอบที่สำคัญด้วย ดังนั้นการจัดทำแผนงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร จึงเป็นแผนปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนงานที่จะต้องดำเนินการ แผนทางด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อนำไปสู่แผนทางการเงินในที่สุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้รู้แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อรู้แนวทางในการควบคุมให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานที่รับผิดชอบ
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. องค์กรสามารถได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ และดำเนินการให้ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานที่เกิดขึ้น
3. ทำให้พนักงานได้เกิดองค์ความรู้ในงานที่ทำอย่างชัดเจน เพราะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนการวางแผนงบประมาณและหลังที่เกิดการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง

หัวข้อการอบรมสัมมนา
1. ความสำคัญของการวางแผนงบประมาณ
Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนงบประมาณขององค์กร และของหน่วยงาน และทราบถึงความเชื่อมโยงของข้อมูลและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้เกิดความเข้าใจของการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ พร้อมทั้งเชื่อมไปสู่การวัดผลการปฏิบัติงานได้อย่างไร
2. หลุมพรางของการจัดทำแผนงบประมาณ
Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงกับดักความคิด และความเชื่อ ในการจัดทำแผนงบประมาณ และส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
3. การวางแผนการจัดเตรียมข้อมูลก่อนการจัดทำแผนงบประมาณ
Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ว่า ข้อมูลที่ต้องวิเคราะห์และจัดเตรียมเพื่อการจัดการแผนงบประมาณของบริษัทและของแต่ละหน่วยงานต้องจัดเตรียมอะไรบ้าง ใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์และจัดเตรียมบ้าง
4. โครงสร้างของการจัดทำแผนงบประมาณ
Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจขั้นตอนกระบวนการการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี ขององค์กร
5. การวางแผนงบประมาณการขาย
Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงแนวทางการวางแผนงบประมาณการขาย พร้อมปัจจัยที่ต้องพิจารณา
6. การวางแผนงบประมาณการผลิต
Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงแนวทางการวางแผนงบประมาณการผลิต พร้อมปัจจัยที่ต้องพิจารณา
7. การวางแผนงบประมาณการจัดซื้อ
Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงแนวทางการวางแผนงบประมาณการจัดซื้อ พร้อมปัจจัยที่ต้องพิจารณา
8. การวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงแนวทางการวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่าย ของหน่วยงาน หรือ ฝ่ายต่าง ๆ
9. การควบคุมผลการดำเนินงานโดยผ่านงบประมาณที่ได้จัดทำขึ้น
Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงแนวทางในการวิเคราะห์ผลความแตกต่าง และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
10. การวิเคราะห์และการควบคุมพื้นฐานการลงทุน
Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจในแนวทางการ
วิเคราะห์และควบคุมการลงทุนพื้นฐาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การลงทุนตามเป้าหมาย
ผู้เข้ารับการอบรม พนักงาน และระดับผู้บริหาร ที่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนงบประมาณ
แนวทางในการอบรม บรรยาย 60% Workshop & Group Coaching 40%
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน
วิทยากร อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Scheduled Public >PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ