เปิดรับสมัคร หลักสูตร การจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร ( Knowledge Management: KM ) 28 มกราคม 2565

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร ( Knowledge Management: KM ) 28 มกราคม 2565

 

สามารถจัดได้ 2 รูปเเบบ Online Zoom/ONSITE

ราคาที่ 1 รูปเเบบ ออนไลน์ ผ่านโปรเเกรม zoom

ราคาโปรโมชั่น ท่านละ 2,000 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

2) ไฟล์ PDF การสอน

 

ราคาที่ 2 รูปเเบบ Public /ONSITE

ราคาท่านละ 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 2,900

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง มื้อ และอาหารกลางวัน

ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะ คอนเน็คชัน. เดินทางโดยรถไฟฟ้า : ท่านสามารถเดินทาง โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานี MRT ลาดพร้าว ทางออกที่ 4

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          การจัดการความรู้ ( Knowledge Management: KM ) เป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลากรในองค์กรสามารพัฒนาตนเองโดยการสร้างความรู้จากการสร้าผลงานให้กับองค์กร  แต่หากความรู้ไม่ได้มีการจัดการให้เป็นระบบย่อมไม่ดีแน่  “คน” ถือเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญกับองค์กร เพราะ “คน” ได้รับความรู้มาจากประสบการณ์การทำงาน รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่เกิดจากทักษะความสามารถส่วนบุคคลโดยสามารถรวบรวมผ่านวิธีการต่างๆ

          หากองค์กรต้องการอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีการจัดการกับสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของบุคคลากรอย่างเป็นระบบ โดยการนำความรู้และประสบการณ์ของบุคคลกรที่ทรงประสิทธิภาพมาจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาเป็นเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

หลักสูตรการจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร( Knowledge Management: KM ) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อสร้างผู้นำพลังบวก เพื่อดึงศักยภาพของคนมาบรรจุไว้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความคิดในการบริหารงาน การบริหารคน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล และขีดความสามารถในการแข่งขันได้

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และขีดความสามารถขององค์กร

 2. เพื่อให้บุคคลกร เรียนรู้ในการใช้เครื่องมือจัดการความรู้ รวมทั้งการจดทำแผนปฏิบัติการความรู้ในองค์กร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้ทำงานเกี่ยวกับด้านบริหารคน บริหารงาน พัฒนาองค์กร

 • ผู้บริหาร ผู้นำทุกระดับ

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 • Check in ก่อนเรียนรู้

 • กรอบแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้

 • ความหมาย และความสำคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้

 • ลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้

 • การใช้กลยุทธ์ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

 • 7 ขั้นตอนในกระบวนการจัดการความรู้

 1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)

 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)

 3. แนวทางการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (Knowledge Organization)

 4. การประมวลกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)

 5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

 6. การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)

 7. การเรียนรู้ (Learning)

Workshop 1: การบวนการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน in Practice

 • การนำเครื่องมือในการจัดการความรู้

 1. การเพิ่มศักยภาพของตนเอง (Personal mastery)

 2. การมุ่งสะท้อนความคิด (Mental models)

 3. การมีส่วนร่วมทางความคิด (Share vision)

 4. การทำงานร่วมกัน (Team learning)

 5. การคิดอย่างเป็นระบบ (System thinking)

              Workshop 2: Group Coaching by Points of You

 • การสื่อสารการประยุกต์ใช้องค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

 • ปัจจัยสนับสนุน และตัวชี้วัดความสำเร็จในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ประสบผลสำเร็จ

Workshop 3: การบวนการ CFR in Practice (Conversation, Feedback, Cognition)

 • Check-out การเรียนรู้ ถาม-ตอบ

 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย Coaching  กิจกรรมการเรียนรู้  และ การอภิปรายกลุ่ม

อุปกรณ์ที่ใช้ :Other

               – LCD       – Flip Chart    – Microphone    – Classroom and Workshop

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ