เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management) 23 ก.ค.64

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management) 23 ก.ค.64

อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การดำเนินธุรกิจ หัวใจหลักที่สำคัญที่จะทำให้บริษัทฯหรือองค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องมี การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management)กลยุทธ์ คือ แผนที่ (Map) ใช้สำหรับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อกำหนดให้บุคคลากรปฏิบัติงานเพื่อให้แผนงานนั้นส่งผลดีในระยะยาวของธุรกิจ ในแต่ละช่วงของธุรกิจนั้นควรมีการทำการวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เพื่อกำหนดทำแผน หากแผนกลยุทธ์ไม่ดีก็ยากที่องค์กรจะประสบผลสำเร็จ และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ การกำหนดกลยุทธ์ที่ดีนั้นจะต้องมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร

          หลักสูตร การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management) เน้นกระบวนการเรียนผ่าน ผ่านทฤษฎีเพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอน จะเน้นการทำ Workshop เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีในการนำไปปรับและประยุกต์ใช้งานได้จริง

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจในการกำหนดกลยุทธ์ สำหรับการบริการงาน

 2. เพื่อวิเคราะห์และสามารถประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันได้

 3. เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้สามารถแข่งขันได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • สำหรับผู้บริหารทุกระดับ เจ้าของกิจการหรือผู้ที่มีความสนใจ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Part 1 ภาพรวมของการจัดการเชิงกลยุทธ์

 • ทำความเข้าใจธุรกิจผ่าน Business model canvas

 • ภาพรวมอุตสาหกรรม

 • วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)โดยใช้ PETS Model

 • สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน (Competitive Environment) : Porter’s 5 forces

 • วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 7S Model เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์

 • Workshop 1: การวิเคราะห์และนำผลกิจกรรม Part 1 ต่อในกิจกรรม Part 2

Part 2 การจัดทำกลยุทธ์ การนำไปปฏิบัติ และประเมินผล

 • ทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจองค์กร

 • วิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุนเกี่ยวกับการตลาดโดยใช้ BCG Matrix

 • การจัดทำกลยุทธ์ผ่าน TOWS Matrix (จากจุดแข็ง,จุดอ่อน,โอกาส และอุปสรรค)

 • ทำความเข้าใจกลยุทธ์ 3 ระดับ

 1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (สำหรับผู้บริการระดับสูง)

 2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ( สำหรับผู้บริการระดับกลาง)

 3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (สำหรับผู้บริหารระดับหน่วยงานต่างๆ)

  • การประเมินผลโดยใช้ Balanced Scorecard & KPI

 4. มุมมองด้านการเงิน

 5. มุมมองด้านกระบวนการทำงานภายในองค์กร

 6. มุมมองด้านลูกค้า

 7. มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร

 • Workshop 2: กิจกรรมต่อจาก Part 1จัดทำแผนที่กลยุทธ์ และตัดสินใจนำแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล

ระยะเวลาการฝึกอบรม

  9.00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ