เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารแบบลีน(Lean Manufacturing Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิผล 26 ม.ค.65

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารแบบลีน(Lean Manufacturing Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิผล 26 ม.ค.65

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 3,000

ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะ คอนเน็คชัน. เดินทางโดยรถไฟฟ้า : ท่านสามารถเดินทาง โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานี MRT ลาดพร้าว ทางออกที่ 4

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ในสภาวะปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจเป็นไปอย่างรุนแรง องค์กรใดที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงก็จะสามารถอยู่รอดและเป็นผู้นำในธุรกิจได้ หลักสูตร “การบริหารแบบลีน (Lean Manufacturing Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิผล” จะเป็นหลักสูตรที่สอนให้ผู้บริหาร, วิศวกร และหัวหน้างาน ทราบถึงหลักการของลีน, เครื่องมือสำหรับการผลิตแบบลีนด้านลดความสูญเปล่า, การไหลอย่างต่อเนื่อง, การดึงดูดจากลูกค้า, การตัดสินใจ ตลอดจนการผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรให้สูงขึ้น

 

 แนวคิด Lean Management คือ การมุ่งเน้นเข้าไปจัดการความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน เพื่อที่จะทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที (Just In Time) และมีคุณภาพ (Quality) 

ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านคุณภาพ, ต้นทุน, เวลาในการส่งมอบ และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

  1. เพื่อให้เข้าใจและสามารถลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

  2. เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม โดยการกำหนดคุณค่าของลูกค้า และสายธารคุณค่าสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

  3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสถานประกอบการในกระบวนการผลิตจริงได้

  4. เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการต้นทุนที่ดี(ลดต้นทุน เพิ่มพูนกำไร)

หัวข้อเนื้อหา

  แนวคิดการทำระบบการผลิตแบบลีน

  ประวัติของระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing History)

  ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System)

  ความหมายและแนวคิดการผลิตแบบลีน (Lean Thinking)

  การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

  7+1 Wastes Identification และ 3 Gen

  พักเบรก

  แนวคิดต้นทุน และกำไรของลีน

  ความแตกต่างของการผลิตแบบดั้งเดิม และการผลิตแบบลีน

  ผลประโยชน์ที่ได้จากการทำลีน

  5 ขั้นตอนของการดำเนินการลีน (5 Steps of Lean)

  พักกลางวัน

บรรยาย (ต่อ)                

  เครื่องมือและวิธีวัดระบบลีน

  การผลิตแบบไหลต่อเนื่อง (Flow)

  การผลิตแบบเซลลูล่า (Cellular Manufacturing)

  การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว (SMED)

  การผลิตแบบดึง (Pull and Kanban System)

  การปรับเรียบการผลิต (Heijunka)

  การควบคุมด้วยตนเอง (Self Control)

  การวิเคราะห์ความสูญเปล่าด้วย Value Stream Mapping (VSM)

  พักเบรก

  แผนผังสายธารคุณค่า

  การเขียนผังสายธารคุณค่าแสดงสถานะปัจจุบัน (Current state mapping)

  ตัวชี้วัดแบบลีน

  Workshop 1: ฝึกกำหนดหัวข้อ และการสำรวจสภาพปัจจุบันจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงที่หน้างาน

  การค้นหาความสูญเสียในการทำงานโดยใช้หลัก 8 Wastes

  การค้นหาความสูญเสียในการทำงานโดยการตั้งคาถาม 5W1H

  เทคนิคการปรับปรุงงานกระบวนการทำงานด้วยแนวคิด “ECRS”

สรุปการเรียนรู้ และถามตอบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

– ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

– ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

สมาชิกโอนชำระก่อน  3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน