เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 19 ก.พ.64

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 19 ก.พ.64

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 1,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,500 บาท

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

 

หลักการเเละเหตุผล

การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk)  ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจอย่างแน่นอน

          ดังนั้นการทำงานใดๆไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของบริษัท สิ่งที่จำเป็นที่สุด คือ ต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือเดียวที่จะช่วยลดความเสี่ยงโดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนความเสี่ยง แล้วนำแผนนั้นไปปฏิบัติ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ และมีการจัดทำรายงาน โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ จะทำให้เดินไปสู่เป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในงานได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักของการประเมินความเสี่ยงในงานที่ทำ

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผล และการจัดทำรายงาน

หัวข้ออบรม

  สร้างความเข้าใจความหมายของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์กร

  วินิจฉัย เป้าหมาย พันธกิจ เพื่อดูความสอดคล้องว่าเป็นไปในทิศทางใด

  สรุปผลวินิจฉัย และทำฉันทามติ ร่วมกัน

  ความหมายและหลักการบริหารความเสี่ยง

  ความเสี่ยงระดับองค์กร

  ความเสี่ยงระดับธุรกิจ

  ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

  พักเบรก

  ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

  ประโยชน์ทางตรง

  ประโยชน์ทางอ้อม

  กระบวนการบริหารความเสี่ยง

  การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

  การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

  พักกลางวัน

  การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

  การติดตามผล (Monitoring)

  เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง

  SWOT สภาพปัจจุบัน และอนาคต

  พักเบรก

  ความสามารถของการระบุความเสี่ยงจากงานที่ทำ

  ระหว่างหัวหน้างาน และผู้ใต้บังคับบัญชา

  เทคนิคการบริหารความไม่แน่นอนบนความเสี่ยงในภาวะวิกฤต

  การหลีกเลี่ยง (Avoid)

  การร่วมจัดการ (Share)

  การลด (Reduce)

  การยอมรับ (Accept)

  การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล และจัดทำรายงาน

  Workshop กิจกรรมกลุ่ม การจัดทำแผน การติดตามประเมินผล และทำรายงาน

ถาม-ตอบ

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ไฟล์ PPT การสอนรูปเเบบฟอร์ม

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ