เปิดรับสมัคร หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร TRAINING FOR THE TRAINER SKILLS อบรม 10 พ.ค.66

เปิดรับสมัคร หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร TRAINING FOR THE TRAINER SKILLS อบรม 10 พ.ค.66

 

วัตถุประสงค์

           1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การเตรียมการสอน และเข้าใจบทบาทการเป็นวิทยากรอย่างถูกต้อง

               พร้อมมีประสิทธิภาพ

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะการใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมี

     ประสิทธิภาพ

 3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้แก่ผู้เข้าอบรมในการพูดต่อที่ชุมชน

สาระสำคัญของการสัมมนา

 1. บทบาทของวิทยากรและคุณสมบัติของนักฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ

 2. การเรียนรู้ การฝึกอบรม และการพัฒนาของผู้ใหญ่

 3. การวางแผนการสอนและการดำเนินการสอน  / การเตรียมการสอน

 • การตั้งวัตถุประสงค์การสอนเชิงพฤติกรรม

 • การวางแผนการสอน / การนำเสนอ

 • การวางแผนการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Training)

 • การวางแผนการสอนเพื่อทักษะ (Skill Training)

 • การใช้เกมและกิจกรรมนันทนาการ (Game for Training Play)

 1. ขั้นตอนการสอนของวิทยากรแบบมีออาชีพ

 2. WORKSHOP : การดำเนินการสอนของวิทยากร (ฝึกปฏิบัติ)

 • การสอนแบบบรรยาย

 • การสอนแบบสาธิต

 • การสอนแบบมีส่วนร่วม

 1. เทคนิคการฝึกอบรมสำหรับวิทยากรองค์กร

 • หลักการพูดและการนำเสนอ

 • การใช้ภาษาและการใช้น้ำเสียง

 • การสร้างอารมณ์ขันและการกระตุ้นผู้ฟัง

 • การดูแลและการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้สอน / ทักษะเฉพาะตัวของ Trainer

 • การสร้างบรรยากาศการเริ่มต้นเสนอ ระหว่างการสอน และจบการสอนในแต่ละครั้ง

 • การควบคุมตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 • จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรม

 • เทคนิคการฝึกอบรมที่วิทยากรต้องทราบ

 1. การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม

       (ประเมินและวิจารณ์เป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มมุมมองในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง)

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย           { กิจกรรม workshop { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์           { การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

 

วิทยากรนำการสัมมนา

ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

 • Managing Director : PLAN AND WORK CENTER

 • ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute

 • ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

 • ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

อดีตที่ทำงาน

 • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)

 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)

 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)

 • ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel

          Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok

การศึกษา

                   – ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย

   A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.

– ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                – ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART)

                  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม

  Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA

  Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer

                  DDI-Development Dimensions International (Thailand)

                  Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด Bts อโศก

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ