เปิดรับสมัคร หลักสูตร ผู้จัดการที่ลูกน้องยอมรับและบริษัทไว้ใจ (The Super Manager) 22 ต.ค.64

เปิดรับสมัคร หลักสูตร ผู้จัดการที่ลูกน้องยอมรับและบริษัทไว้ใจ (The Super Manager) 22 ต.ค.64

อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          ในการประกอบธุรกิจ นอกจากหัวหน้างานที่มีบทบาทสำคัญแล้ว อีกหนึ่งตำแหน่งที่ไม่ควรลืมคือผู้จัดการ คำว่าผู้จัดการนั้นหมายถึงเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทในการบริหารจัดการในเรื่องการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร คำว่า “ผู้จัดการ” เป็นดั่ง…ชื่อเรียกความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของการเป็นผู้บริหารที่ไม่เพียงแต่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นเท่านั้น เพราะยังได้รับการยอมรับถึงฝีไม้ลายมืออีกด้วยอีกทั้งเป็นเครื่องยืนยันหนึ่งถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงเป็นเป้าหมายปลายทางสำหรับใครอีกหลายคนแต่การเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จนั้น…อาจไม่ง่ายอย่างที่คิดดังนั้นสำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวสู่ตำแหน่งผู้จัดการผู้จัดการที่ลูกน้องยอมรับและบริษัทไว้ใจจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับบทบาทใหม่ที่ท้าทายศักยภาพรอบด้าน

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าาอบรมเรียนรู้ เข้าใจ เชื่อมั่นในตนเอง และสามารถนำเอาทักษะและความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้จริงสมกับเป็นสุดยอดผู้จัดการมืออาชีพ

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพที่มีต่อทั้งตนเอง ทีมงาน และองค์กร

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเผชิญกับความท้าทายในทุกรูปแบบของการเป็นผู้จัดการ และสามารถนำพาตนเอง ทีมงาน และองค์กรไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้จัดการ หรือผู้ที่กำลังก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Session 1 บทบาทและความรับผิดชอบผู้จัดการ

 • ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องมีผู้จัดการมืออาชีพ

 • หลักการคิดและพฤติกรรมของผู้จัดการที่ลูกน้องยอมรับและบริษัทไว้ใจในยุคดิจิทัล

 • มีภาวะผู้นำ (Leadership)ผู้จัดการที่ลูกน้องยอมรับและบริษัทไว้ใจ

 • การจัดบริหารคน(People Management)ผู้จัดการที่ลูกน้องยอมรับและบริษัทไว้ใจ

Session 2 การคิดและวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategy Thinking and Planning)

 • ความสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

 • กระบวนทัศน์ในการคิด (Thinking paradigm)

 • กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารกลยุทธ์ (Strategic Management : Key Success Factors)

 • หลุมพรางของความคิด (Box Thinking)

 • การคิดในแบบระบบมีชีวิต (Organic Thinking System)

 • เทคนิคการพัฒนาความคิดให้พ้นจากกับดักความคิด (Out of the box thinking)

 • การบริหารเวลาแบบขงเบ้ง (Time Management) กรวด ก้อนหิน เม็ดทราย น้ำ

Session 3 การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง

 • ทำความเข้าใจหลักพื้นฐานการสอนงาน และการเป็นพี่เลี้ยง

 • การสร้างระบบความคิดที่ดีในการทำงาน ( Good Thinking)

 • การเรียนรู้คนแต่ละประเภทเพื่อการสอนงานโดยใช้ D-I-S-C Model

 • การเลือกเครื่องมือเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคคลกรอย่างเหมาะสม

 • การโค้ชชิ่งโดยกลุ่มย่อย โดยฝึกทักษะการโค้ชในแต่ละสถานการณ์ (Case Study)

 • การใช้เครื่องมือการโค้ชด้วยการ์ด ( Point of You) เครื่องมือที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนรู้

 • การสอนเทคนิคการสอนงานด้วยหลัก OJT

 • การสอนงานด้วยระบบการให้คำปรึกษา

 • การสร้างแรงจูงใจและโน้มน้าวใจในการทำงาน และการบริหารทีม

 • การสร้างกระบวนการบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย การสาธิต  กิจกรรมการเรียนรู้  และ การอภิปรายกลุ่ม

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม(Time)     

          1 วัน

การประเมินผล (Evaluation)

          ทำแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ