เปิดรับสมัคร ออนไลน์ หลักสูตร การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่แบบมืออาชีพ อบรม 17 ก.พ. 65

เปิดรับสมัคร ออนไลน์ หลักสูตร การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่แบบมืออาชีพ อบรม 17 ก.พ. 65

 

ราคา  1500  บาท บรรยาย 13.00-16.00

 • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ 

Online Zoom/ONSITE

ราคาที่ 1 รูปเเบบ ออนไลน์ ผ่านโปรเเกรม zoom

 

หลักการและเหตุผล

จากอดีตปัจจุบัน กระแสคลื่นการเปลี่ยนแปลงของโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง รวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงนี้ และอนาคตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ในยุคดิจิทัล  สิ่งรอบตัว  สภาพแวดล้อมได้แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน  ความรู้ในอดีตอาจหมดอายุ หรือไม่สามารถนำมาใช้ในยุดปัจจุบันได้  ดังนั้นต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ การบริหารงานและการพัฒนาระบบงานธุรการที่อาจเกี่ยวข้องกับการบริการภายในและ การจัดเก็บ บริหารเอกสารขององค์กร ในยุคดิจิทัลที่ต้องพัฒนาการจัดเก็บเอกสารแบบแฟ้มสู่การจัดเก็ดแบบดิจิทัลหรือ E-Document

บุคลากรด้านธุรการจึงเป็นส่วนงานที่สำคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง  เพราะต้องคอยสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร   ดังนั้นจึงต้องมีการส่งเสริมให้ความรู้ถึงบทบาทหน้าที่  ขอบเขต ความรับผิดชอบของงานธุรการในยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ  เทคนิคการทำงานในเชิงรุก  การสื่อสาร การเป็นหน่วยสนับสนุน  เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ  เพื่อความสำเร็จในงานและองค์กร

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อทราบถึงความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานธุรการที่เป็นส่วนสนับงานหลักขององค์กรในยุค 4.0 แบบมืออาชีพ

 2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

 3. เพื่อการเพิ่มความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน อาทิ งานด้านเอกสารในยุคดิจิทัล งานบริการในหน่วยงานต่าง ๆ งานสำนักงาน  งานในหน้าที่ของส่วนงานธุรการอย่างมืออาชีพ

หัวข้ออบรม

 1. เรียนรู้ความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานธุรการที่เป็นส่วนสนับงานหลักขององค์กรในยุคใหม่แบบมืออาชีพ

 2. เรียนรู้แนวทาง เทคนิคการกำหนดขอบเขตสายงานธุรการในการบริหารงานธุรการ

 3. เรียนรู้คุณสมบัติ และบุคลิกภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่งานธุรการในยุค New Normal

 4. เรียนรู้เทคนิคการทำงานเชิงรุก และหลักการในการสร้างความประทับใจในการสื่อสารประสานงานให้มีประสิทธิภาพ

 5. เรียนรู้เทคนิคการจัดระบบงานเอกสารและการเก็บเอกสารให้ได้ประสิทธิภาพสู่ยุคดิจิทัล

 6. เรียนรู้การจัดทำดัชนีและการจัดหมวดหมู่เอกสารในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

 7. เรียนรู้การพัฒนาระบบงาน งานจัดสำนักงาน  การจัดระเบียบงาน การวางแผนงาน

 8. เรียนรู้ทักษะการต้อนรับผู้มาเยือน การใช้คำพูด  การสนทนาทางโทรศัพท์ที่เหมาะสม

 9. เรียนรู้ลักษณะของกระบวนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานธุรการ

 10. สรุปการเรียนรู้ ถาม-ตอบ

 

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรที่รับผิดชอบในหน่วยงานธุรการ หรือส่วนสำนักงาน หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยายแบบผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม         40 %

 2. ฝึกปฏิบัติ Workshop นำไปประยุกต์ใช้ 60 %

 

อาจารย์ วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์

 

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ