เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร หลักสูตร : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้ ในปี พ.ศ.2564 นายจ้าง ผู้บริหาร HR. ต้องเตรียมความพร้อม และรับมืออย่างไร..? บรรยาย 13.00-17.00 น.

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร หลักสูตร : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้ ในปี พ.ศ.2564 นายจ้าง ผู้บริหาร HR. ต้องเตรียมความพร้อม และรับมืออย่างไร..? บรรยาย 13.00-17.00 น.

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 1,900 บาท  (ไม่รวม VAT)

บรรยาย 13.00-17.00 น.

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ทราบถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะมีผลบังคับใช้กับพนักงานในองค์กร ในปี 2564นี้ มีสาระสำคัญ มีผลกระทบต่อนายจ้าง ต่อลูกจ้าง ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องมี กรณีใดบ้าง..?

 2. เพื่อให้ทราบถึงการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ของพนักงาน ของคู่ค้า และของผู้มาติดต่องานกับองค์กรวิธีจัดเก็บข้อมูลให้มีความปลอดภัย รวมถึงการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล มีขอบเขต และต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไร..?

 3. เพื่อให้ นายจ้าง ผู้บริหาร ทราบถึง การละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้อง จนเป็นเหตุให้ เจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหาย ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม จะมีความผิด ทางแพ่ง – ทางอาญา และทางปกครองอย่างไร..?            

หัวข้อในการอบรม                                                                                                                                                                                                                       

                 หมวด:1 สาระที่สำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีผลบังคับใช้ ในปี พ.ศ.2564

 • วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐ ที่ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้ขึ้นเพื่ออะไร..?

 • ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร..?  

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจัดทำขึ้นเพื่ออะไร..?

 • มีขอบเขตการใช้บังคับ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง..?      

 • ข้อยกเว้นการใช้บังคับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน่วยงานใดบ้าง..?

 • บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลมีใครบ้าง..?

 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง..?

 • การยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องทำอย่างไร..?

 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คือใคร.. มีหน้าที่อะไรบ้าง..?  

 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลคือใคร..มีหน้าที่อะไรบ้าง..?  

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นต้องปฏิบัติอย่างไร...?

 •  การเคลื่อนย้าย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานอื่น ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

                 หมวด:2  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ นายจ้าง ผู้บริหาร เรียกเก็บและเปิดเผยได้

 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่นายจ้างเรียกเก็บได้จากลูกจ้างภายในองค์กร มีอะไรบ้าง..?

 * 1. 1 กรณีนายจ้างเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้าง จะกระทำได้ และชอบด้วยกฎหมายต้องปฏิบัติอย่างไร..?

 • ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่นายจ้างเรียกเก็บจาก คู่ค้า จากผู้มาติดต่องาน การเรียกเก็บ ขอบเขตที่ทำได้มีอะไรบ้าง..?

 * 2. 1 กรณีนายจ้างเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของคู่ค้าของผู้มาติดต่องานจะกระทำได้และชอบด้วยกฎหมายต้องปฏิบัติอย่างไร..?

 • ส่วนที่ 3 นายจ้าง  ผู้บริหาร ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ผู้ที่ละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ จนเป็นเหตุให้ เจ้าของข้อมูลได้รับ ความเสียหาย อับอาย              เสียซื่อเสียง เสียสิทธิ จะมีความผิด ทางแพ่ง – ทางอาญา และทางปกครอง อะไรบ้าง..?                                                                                                

 * 3. 1 การรับผิด ทางแพ่ง   ต้องรับผิด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอะไรบ้าง..?

 * 3. 2 การรับผิด ทางอาญา  ต้องระวางโทษจำคุก 6 เดือน – 1 ปี หรือปรับ 50,000 – 1,000,000บาท เพราะอะไร..?

 * 3. 3 การรับผิดทางปกครอง  ต้องเสียค่าปรับเป็น 1,000,000 บาท เพราะอะไร..?  

 * 3. 4 การรับผิดทาง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ( กรณีละเมิดสิทธิลงทางสื่อโซเชียลมีเดีย )จะมีความผิด ทางแพ่ง – ทางอาญาอะไรบ้าง..?

 แจกฟรี ตัวอย่างเอกสาร สำหรับการจัดทำ และเรียกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

 • ถาม – ตอบ – แนะนำ

 • ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดการไม่มีค่าใช้จ่าย

ราคาท่านละ  1,900 บาท  บรรยาย 13.00-17.00 น.

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ไฟล์ PPT การสอนรูปเเบบฟอร์ม

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ