เปิดรับสมัคร หลักสูตร การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ 18 ม.ค.65

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ 18 ม.ค.65

มีจัด 2 รูปเเบบ Online Zoom/ONSITE

ราคาที่ 1 รูปเเบบ ออนไลน์ ผ่านโปรเเกรม zoom

ราคาโปรโมชั่น ท่านละ 2,000 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

ราคาที่ 2 รูปเเบบ Public /ONSITE

ราคาท่านละ 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 2,900

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง มื้อ และอาหารกลางวัน

ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะ คอนเน็คชัน. เดินทางโดยรถไฟฟ้า : ท่านสามารถเดินทาง โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานี MRT ลาดพร้าว ทางออกที่ 4

หลักการและเหตุผล (Introduction)

หัวหน้างานมีหน้าที่ในการบริหารงานให้ได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการและเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยต้องอาศัยประสบการณ์ในการวางแผนงาน (Planning) และการมอบหมาย (Assignment) ตลอดจนมีการควบคุมงาน (Controlling) และติดตามงาน (Monitoring) อย่างมีระบบ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตร การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน มุ่งเน้นการเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์งานเพื่อมอบหมายงานในแต่ระดับ จิตวิทยาการมอบหมายงาน เทคนิคการติดตามงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ลูกน้องมีความพึงพอใจ  เกิดขวัญกำลังใจในการทำงานได้ตามเป้าหมาย และผลลัพธ์ตามที่องค์กรตั้งไว้

วัตถุประสงค์  (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทผู้มอบหมายงานและผู้รับมอบหมายงาน

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความแตกต่าง และวิเคราห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองและผู้อื่น

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม

Planning & Assignment

 • คุณสมบัติของผู้นำที่ดี

 • เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วย 6 STEP

 • การวางแผนงานโดยใช้หลัก3 D

 • 5 เคล็ดลับเพื่อการวางแผนงาน

 • ลักษณะงานที่ควร และไม่ควรมอบหมาย

 • จิตวิทยาในการมอบหมายงาน

Workshop ค้นหาเป้าหมายด้วยเครื่องมือ Points Of You

Controlling & Follow-up

 • วิเคราะห์ลักษณะนิสัยของผู้รับมอบหมายงาน

 • เทคนิคการความคุมงานให้ได้ตามเป้าหมาย

 • จิตวิทยาในการความคุมและติดตามงาน

 • 5 ปัจจัยที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 • สร้าง Commitment เพื่อการวางแผนและการมอบหมายงาน

 • ถาม-ตอบ

Workshop ค้นหาอุปสรรค์ของการติดตามงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้จัดการ / หัวหน้างาน

 • ผู้ที่เตรียมปรับเลื่อนตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

 • บุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาตนเอง

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%

 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

 • กรณีศึกษา 10%

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ