เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ 23 ก.พ.64

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ 23 ก.พ.64

 

เรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 1,500 บาท  (ไม่รวม VAT)

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันพนักงานถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อผลักดันเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้  อีกทั้งยังเป็นตัวกลางค่อยเชื่อมระหว่างองค์กรกับลูกค้า ดังนั้นผลความสำเร็จขององค์กรส่วนใหญาจึงเกิดขึ้นจากพนักงานภายใน องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรภายในให้มีศักยภาพในทุกด้าน

การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ เน้นการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารงาน การบริหารคน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดี และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงาน และบริหารคน

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการทำงานภายในองค์กร

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการทำงานร่วมกัน เช่น การสื่อสาร การฟัง การเข้าใจผู้อื่น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้จัดการ , หัวหน้างาน

 • ผู้ที่เตรียมเลื่อนตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

 • พนักงานทั่วไป

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%

 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

 • กรณีศึกษา 10%

รายละเอียดการดำเนิน

 • 3 ชั่วโมง

หัวข้อการฝึกอบรม

คุณสมบัติพนักงานมืออาชีพ

 • แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานอย่างมืออาชีพ

 • องค์ประกอบที่สำคัญของการทำงานอย่างมืออาชีพ

 • เทคนิคการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ

 • เรียนรู้ความต้องการของคน

Workshop  พนักงานมืออาชีพในอุดมคติ

พักเบรก

 • ปรับทัศนคติตนเองและเพื่อนร่วมงาน

 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ

 • เทคนิคในการทำงานและการแก้ปัญหา

 • ถาม-ตอบ

 • สร้างความตระหนัก (Commitment)

Workshop  การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน 09.00-12.00น.

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

2) ไฟล์ PDF การสอน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

Scheduled Public >PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ