เรียนออนไลน์ zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การวิเคราะห์ ปัจจัย 4M เพื่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงทางด้านผลผลิต คุณภาพ อบรม 18 ต.ค.64

เรียนออนไลน์ zoom  ยืนยัน หลักสูตร การวิเคราะห์ ปัจจัย 4M เพื่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงทางด้านผลผลิต คุณภาพ อบรม 18 ต.ค.64

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาโปรโมรชั่น ด้านการขาย ท่านละ 2,000 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

อบรม 2 ท่านขึ้นไป 1,900 บาท 09.00-16.00

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

              ต้นทุน และ เวลา (4M For Change in Operation to Improve Productivity Quality Cost and

              Time)

หลักการเหตุผล

        สภาวการณ์โลกแห่งความไม่แน่นอน ความซับซ้อน ความคลุมเครือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ความซับซ้อนในความต้องการของผู้บริโภค หรือ ลูกค้า ทำให้องค์กรต้องเกิดการตระหนักรู้และตื่นตัวในการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอก และ ปัจจัยภายในให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อดำรงไว้ซึ่งความอยู่รอด อยู่ด้วยความยั่งยืน และต้องสามารถมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน หรือ สามารถสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงานได้ยิ่งได้ผลสัมฤทธิ์ผลสูงสุด

        ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ปัจจัยที่สำคัญตามที่กล่าวถึงนั้น ทางองค์กรต้องบริหารการจัดการการควบคุมปัจจัยภายในให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ แต่ถ้าบริหารการติดตามด้วยข้อมูลข่าวสาร ทางองค์กรก็สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้โดยการบริหารการเปลี่ยนแปลงนี้โดยการรูปแบบเชิงการป้องกัน หรือ เชิงการพัฒนา

        ปัจจัยภายในพื้นฐานที่สามารตอบโจทย์ได้ คือ การวิเคราะห์ และบริหารการจัดการปัจจัยทางด้าน 4M (Man, Machine, Method, Material) ซึ่งพื้นฐานที่สำคัญ ดังนั้นบริบทในหัวข้อนี้จึงเป็นที่มาของการที่ทางองค์กรต้องมีฐานข้อมูลรองรับ พร้อมกับมีทักษะในการวิเคราะห์สังเคราะห์ ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แล้วสามารถตกผลึกได้ว่าส่งผลกระทบต่อการด้านผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และเวลา ได้อย่างไร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจปัจจัย 4M ส่งผลกระทบต่อ รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายอย่างไร

 2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีส่งผลกระทบให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้ง 4M ได้อย่างไร

 3. เพื่อให้สามารถมองปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในส่งผลกระทบต่อปัจจัย 4M อย่างไร

 4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ Platform เพื่อใช้ในการเก็นฐานข้อมูล

 5. เพื่อให้สามารถสร้าง Visual control ของการเปลี่ยนแปลง 4M เพื่อใช้ในการสื่อสาร

หัวข้อการอบรม

 1. กรอบความคิดมีประเด็นต่อการทำงานด้าน 4M อย่างไร

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจบริบทกรอบความคิด ด้าน Growth Mindset และ Outward Mindset ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการบริหารงานด้านการเปลี่ยนแปลง 4M และเห็นผลเชิงบวกต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างไร

 1. ทำไมต้องมองปัญหาให้ขาด

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงประเภทของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร มีกี่ประเภทใหญ่ และ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเข้าใจในและตระหนักรู้ถึงประเด็น “ปัญหาที่แท้จริง” ทั้งนี้เพื่อจะเขื่อมโยงไปสู่ปัจจัย 4M ได้อย่างง่ายและเข้าใจ

 1. ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ สำคัญต่อการวิเคราะห์และปรับปรุง 4M จริงหรือ

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้เกิดการชวนคิดกับผู้เข้าอบรมว่า

 • การมีข้อมูล และไม่มีข้อมูลส่งผลกระทบอย่างไร

 • ข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ และ ผ่านการวิเคราะห์จะส่งผลกระทบอย่างไร

 • แล้วทางผู้เข้าอบรมจะได้ข้อมูลดิบเหล่านั้นมาจากไหน

 • ต้องวางรูปแบบของการเก็บข้อมูล หรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงและมีคุณภาพ

 1. ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงข้อมูลที่สำคัญชองปัจจัยภายนอกปัจจัยภายใน ที่จะส่งผลกระทบต่อปัจจัย 4M  และเกิดการตระหนักรู้ไปสู่การวางแผนการเก็บข้อมูลและการบริหารการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

 1. ปัจจัยทาง ด้าน 4M ,มีปัจจัยอะไรที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ 4M บ้าง

Facilitation and Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงปัจจัย 4M

 • Man ตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย Man ว่ามีอะไรบ้าง จะเกิดขึ้นในกระบวนการใดของการดำเนินงาน ต้องมีกระบวน Visual Control อย่างไร และมีแนวทางปรับปรุง ป้องกัน และพัฒนา ในการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และเวลา อย่างไร

 • Machine ตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย Machine ว่ามีอะไรบ้าง จะเกิดขึ้นในกระบวนการใดของการดำเนินงาน ต้องมีกระบวน Visual Control อย่างไร และมีแนวทางปรับปรุง ป้องกัน และพัฒนา ในการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และเวลา อย่างไร

 • Method ตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย Method ว่ามีอะไรบ้าง จะเกิดขึ้นในกระบวนการใดของการดำเนินงาน ต้องมีกระบวน Visual Control อย่างไร และมีแนวทางปรับปรุง ป้องกัน และพัฒนา ในการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และเวลา อย่างไร

 • Material ตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย Material ว่ามีอะไรบ้าง จะเกิดขึ้นในกระบวนการใดของการดำเนินงาน ต้องมีกระบวน Visual Control อย่างไร และมีแนวทางปรับปรุง ป้องกัน และพัฒนา ในการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และเวลา อย่างไร

 1. รูปแบบ A3 Report สำคัญต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการดำเนินงานด้าน 4M ให้เกิดมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้เห็นถึงความสำคัญของรูปแบบ Visual Control ในรูปแบบ Report ซึ่งจะใช้ในการบริหารการเปลี่ยแปลงที่เกิดขึ้น และเพื่อใช้ในการบริหารการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแต่ละหน่วยงานและขององค์กร

แนวทางในการอบรม   บรรยายโดยอำนวยและกระตุ้นให้เกิดความคิด (Facilitation) 50% พร้อม Workshop 50% โดยใช้คำถามขวนคิด (Group Coaching)

ผู้เข้าอบรม               ระดับ Supervisor ขึ้นไป

วิทยากร                   อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ