เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) (1วัน) 12 ต.ค.2565 โดย อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) (1วัน) 12 ต.ค.2565 โดย อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ

 

ราคา 2,500  บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมรชั่นลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป gเข้าอบรมได้ 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้200%ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)
ในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าอุตสาหกรรม การผลิต หรือการบริการ องค์กรจำเป็นจะต้องมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดการณ์ที่มีความเสี่ยงกับการประภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญญาของโรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เหตุการณ์ซึนามิ แผ่นดินไหว ไฟไหม้ เป็น ซึ่งอาจส่งผลที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก ทำให้องค์กรไม่สามาราถตังตัวได้ทัน ดังนั้นผู้บริหารองค์กรจึงจำเป็นต้องมีความตะหนักที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการับมือจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดบจะต้องจัดทำแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan)โดยหลักสูตรระบบการบริหารงานการจัดการความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301สามารถช่วยสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินการในภาวะวิกฤติเพื่อไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงักเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์ (Objective )
1.
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในระบบบริหารงานการจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจเพื่อหาแนวทางในการบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ
2.
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้นำหลักการบริหารความต่อเนื่องไปปรับประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตอบสนองภัยพิบัติและช่วยลดความเสี่ยงในการหยุดชะงักของธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
4.
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ แนวทางการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหาร การจัดทำแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ ทีมบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ


เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)
1.
กรอบแนวคิดของการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan)
2.
ความสำคัญของBusiness Continuity Management (BCM)
3.
องค์กรประกอบของ (BCM)เพื่อบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ
4.
ประโยชน์ของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
5.
ข้อกำหนดของระบบ BCMและความเข้าใจองค์กรและบริบทองค์กร
6.
ความหมายของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
7. Workshop 1:
การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร เกี่ยวกับปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส่งลต่อความเสี่ยงที่จะเกิด
8.
เทคนิคการกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่องของธุรกิจ(Business Continuity Plan)
9.
การกำหนดโครงสร้างทีมกำกับเพื่อดูและการบริหารบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan)
10.
บทบาทหน้าที่ของทีมบริหารความเสี่ยง
11.
การจัดทีมสำหรับการจัดการสถานการฉุกเฉิน
ความเป็นผู้นำ (Leadership)
การวางแผนรับภัยพิบัติ (Planning)
การสนับสนุน (Support)
การดำเนินการขององค์กร (Operation)
ความสามารถและการประเมินผล (Performance Evaluation)
การปรับปรุง (Improvement)
12.Workshop 2:
การจัดทำแผนการบริหาความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
13.
การสร้างวัฒนธรรม (BCM)เพื่อการนำไปImplementให้สอดคล้องกับISO 22301
ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)
• 9.00-16.00
น.
รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม และการนำเสนอ

 

ราคาหลักสูตรออนไลน์

ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ2,200บาท

 

 

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ โปรเเกรมZoom ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้า

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 0988209929คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : inwtraining

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ