เรียน ออนไลน์ เปิดรับสัมคร ยืนยันจัด Senior Management (ผู้บริหารระดับสูง) 19 และ 20 กุมภาพันธ์ 2564

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสัมคร ยืนยันจัด Senior Management (ผู้บริหารระดับสูง) 19 และ 20 กุมภาพันธ์ 2564

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ โปรเเกรมZoom ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

วิทยากรอาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีตBusiness Unit Managerฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา
Senior Managerฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30ปี

 

 

19 และ 20 กุมภาพันธ์ 2564
09.00- 16.00น.

** อบรมOnline ผ่านโปรแกรมZoom

 

 

หลักการและเหตุผล

              ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัย ผู้บริหาร หัวหน้า ที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร ลูกน้องอีกหลายร้อยคนจะต้องเป็นผู้ที่เดินอยู่ในทิศทางที่หัวหน้ากำหนด หากผู้บริหาร หัวหน้า มองเห็นถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง มองเห็นถึงสิ่งที่ผู้บริหาร หัวหน้า มักเข้าใจผิด การชี้แนะแนวทางให้ลูกน้องเก่ง เทคนิคการสื่อสารกับลูกน้อง สไตล์การบริหารลูกน้อง ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์และให้กำลังใจลูกน้องในการทำงาน ก็จะทำให้การนำทีมนั้นประสบความสำเร็จได้

              หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้บริหาร หัวหน้างาน ทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้บริหาร หัวหน้า ที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรมWorkshop , Role Play , Case Studyเพื่อพัฒนาผู้บริหาร หัวหน้าให้สามารถนำทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ที่หัวหน้าและลูกน้องคาดหวัง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ถึงวิธีการแนะนำแนวทางให้ลูกน้องเป็นคนเก่ง คนดี

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นสุดยอดผู้บริหารระดับสูงและสามารถสื่อสารกับลูกน้องได้อย่างตรงจุดและตรงประเด็น

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการใช้ 4+2 เครื่องในการบริหารลูกน้องและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคน บริหารตนเองในการทำงานเกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

  1. บทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะผู้บริหารระดับสูง

·         ต่อองค์กร

·         ต่อทีมงาน

·         ต่อเพื่อนร่วมงาน

  1. คุณลักษณะจำเป็น!!!ของสุดยอดผู้บริหาร

·         เก่งคน

·         เก่งงาน

  1. สร้างแนวคิดการบริหารงานแนวใหม่เชิงบวก เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

  1. ลักษะเฉพาะของผู้บริหาร สไตล์ในการบริหารลูกน้อง

  1. กิจกรรม Workshopค้นหาสไตล์ของคุณในการบริหารลูกน้อง

  1. การปรับ….เปลี่ยน สไตล์ความเป็นผู้บริหารให้เข้ากับลูกน้องแต่ละประเภท

  1. เทคนิคการสื่อสารกับลูกน้อง อย่างเข้าอกเข้าใจ

·         การพูดอย่างทรงพลังในฐานะ ผู้บริหาร –เรียนรู้ความสามารถในการพูดเพื่อสื่อสารให้ลูกน้องเข้าใจ ตรงประเด็น

·         การฟังอย่างเข้าใจ ครบถ้วน สมบูรณ์ – เรียนรู้ความสามารถในการฟังลูกน้องอย่างเข้าอกเข้าใจ ไม่ตีความหมายไปเอง

  1. การใช้4+2 เครื่องมือสำคัญ!!!….. ในการบริหารคนให้ได้งาน

·         เรียนรู้ 4+2 เครื่องมือที่สำคัญในการบริหารคนให้ได้งาน

o   การสั่งงาน มอบหมายงาน

o   การสอนงาน / การพัฒนา

o   การติดตามงาน

o   การประเมินผลงาน

o   การสร้างทีมงาน

o   การปรับปรุงงาน

·         วิธีการนำ 4+2เครื่องมือไปปรับใช้กับลูกน้อง

  1. กิจกรรมWorkshopประยุกต์ใช้4+2 เครื่องมือการบริหารคนให้ได้งาน

  1. กลยุทธ์4 ขั้นตอน การบริหารงานที่ผู้บริหารต้องทราบและเข้าใจให้เจาะลึกถึงแก่น

·         ขั้นตอนที่ 1 วางแผนทำความเข้าใจ และ กำหนดเป้าหมาย หรือ ผลลัพธ์ออกมาได้อย่างชัดเจน

·         ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้อย่างสมบูรณ์ ละเอียด รอบคอบ

·         ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบผลลัพธ์ของงานกับคำสั่งว่าตรงกับสิ่งที่ผู้บริหารตรงการหรือไม่ พร้อมประเมินผลถึงวิธีการที่ใช้ เวลาที่ทำ และ ปัญหาพบที่เจอ

·         ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขการทำงานให้ครั้งถัดไปสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น

   11.กิจกรรมWorkshopสุดยอด4ขั้นตอนการบริหารงานให้บรรลุเป้า

   12.สร้างรูปแบบในการบริหารงานในรูปแบบของตนเอง

   13.เชื่อมโยงการบริหารงานกับการประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

   14.ปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้บริหารที่ทรงพลัง

·         ผู้ชี้แนะแนวทางให้ลูกน้องทำงาน “Smart”

·         ผู้รู้จักรัก เคารพ ในตัวลูกน้อง และผู้อื่น

·         ผู้สร้างทีม นำทีม สร้างกำลังใจให้ลูกน้อง

·         บริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย

  1. สรุป คำถาม – ตอบ

 

ราคาท่านละ  1,900 บาท  /วัน

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้200%ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ไฟล์PPT การสอนรูปเเบบฟอร์ม

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ