confirm ยืนยันจัด Online Zoom หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Conflict Management) อบรม 15 มิ.ย.65 อ.อนุภาพ

confirm ยืนยันจัด Online Zoom หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Conflict Management) อบรม 15 มิ.ย.65 อ.อนุภาพ

 

ราคา  2,500  บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

 

หลักการและเหตุผล :

        การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมย่อมหลีกเลี่ยง “ความขัดแย้ง” ไปไม่ได้ แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ได้ เพราะความคิดที่หลากหลาย ย่อมนำไปสู่วิธีการที่เหมาะสมในการพิชิตเป้าหมายมากกว่าการใช้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงอย่างเดียว หากเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้งและสาเหตุที่เกิดความขัดแย้งแล้ว เราย่อมีวีบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้

         หลักการบริหารความขัดแย้งคือ การปรับแนวความคิดที่แตกต่างให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน แล้วเลือกวิธีการที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เมื่อคู่กรณีมีแนวความคิดที่ยึดหลักการเดียวกันแล้วย่อมทำให้วิธีการต่างๆ ที่อาจไม่เหมือนกัน แต่สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้น โดยผ่านการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ การมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้อื่น และมองเป้าหมายแทนปัญหา ความขัดแย้งก็จะลดน้อยหรือหมดไปในที่สุด

          องค์กรที่ให้ความสำคัญที่แนวความคิดที่แตกต่างเป็นการพัฒนาวิธีการใหม่ๆ โดยการให้คำปรึกษาและวางกลยุทธ์ในการบริหารความคิดที่แตกต่าง (ความขัดแย้ง) ให้กับทีมงานอย่างทั่วถึงแล้ว ก็จะเกิดเป็นทีมเวิร์กที่มีความคิดหลากหลาย และเป็นทีมที่เข้มแข็งเพราะคนที่มีความสามารถที่หลากหลายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น องค์กรนั้นย่อมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ

 

วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อให้ผู้ข้าอบรม ได้สร้างแนวความคิดในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ผู้อื่น ทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้มองเห็นสาเหตุของความขัดแย้ง และเทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดได้ด้วยตัวเอง

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถสร้างกลยุทธ์และให้คำปรึกษากับพนักงานทั่วไปในการบริหารความขัดแย้งได้ด้วยตัวเอง

 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้ที่มาสาเหตุและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ

 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ลดความขัดแย้งในการทำงาน

 

 

ลักษณะของการอบรม

       เป็นการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ ผ่าน Work Shop และกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า DISC Model และ OD ที่หลากหลายประเภทผสมผสานกัน เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาทางวิชาการให้เข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

วิธีการ

 1. บรรยายเนื้อหาวิชาการประกอบการทำ Work Shop และกิจกรรมกลุ่ม

 2. การใช้เครื่องมือ DISC Model และ OD tools และเทคนิคการฝึกอบรมหลายประเภท เช่น

 • Ai (Appreciative Inquiry)

 • Dialogue สุนทรียะสนทนา

 • เกมพฤติกรรม

 • Work Shop

 • Clip VDO และอื่นๆ

หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

 • เรียนรู้และเข้าใจสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

 • ประเด็นสำคัญที่เกิดความขัดแย้ง

 • วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง

 • ธรรมชาติของความขัดแย้ง

 • แนวความคิดเชิงลบเมื่อเกิดความขัดแย้ง

 • Workshop: ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

 • การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

 • หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง

 • หลักการบริหารความขัดแย้ง

 • เทคนิควิธีการเอาชนะหลุมพราง

 • กระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์

 • Workshop: หลักการบริหารความขัดแย้งของตัวเอง

 • ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น

 • สร้างทัศนคติเชิงบวกกับผู้อื่น (จับถูก)

 • การยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง (ค่านิยม)

 • การสื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี (มนุษยสัมพันธ์)

 • การให้ความสำคัญกับเป้าหมายมากกว่าปัญหา (คิดเชิงกลยุทธ์)

 • การจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด (ภาวะผู้นำ)

 • Workshop: ทักษะที่คุณจะนำไปพัฒนาเพิ่มเติม

 • กรณีศึกษา: ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

 • การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ

 • การหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งล่วงหน้า

 • การให้คำปรึกษาแนวทางบริหารความขัดแย้ง

 • การสร้างกลยุทธ์บริหารจัดการความขัดแย้งของหน่วยงาน

 • การพัฒนาแนวความคิดเรื่องการบริหารความขัดแย้งให้ทีมงาน

 • การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

 

สรุปบทเรียน และถาม-ตอบ

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1. ผู้ข้าอบรม ได้สร้างแนวความคิดในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ผู้อื่น ทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

 2. ผู้เข้าอบรม ได้มองเห็นสาเหตุของความขัดแย้ง และเทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดได้ด้วยตัวเอง

 3. ผู้เข้าอบรม สามารถสร้างกลยุทธ์และให้คำปรึกษากับพนักงานทั่วไปในการบริหารความขัดแย้งได้ด้วยตัวเอง

 4. ผู้เข้าอบรม ได้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้ที่มาสาเหตุและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ

 5. ผู้เข้าอบรม ได้ช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ลดความขัดแย้งในการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง

 

 • ประวัติ อาจารย์อนุภาพ  พันชำนาญ      

  การศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อสบ.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการตลาด (MBA Marketing)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • การทำงานในอดีตปัจจุบัน

  • อาจารย์สอนสมาธิ ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ

  • อดีตอาจารย์พิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอนวิชาเลือก : เรื่องไร้สาระ แต่กลับมีสาระอย่างคาดไม่ถึง:  วิชาจีบ วิชาเคล็ดลับจับโกหก ร่วมกับ อ.ธนิช)

  • เป็นวิทยากรให้กับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) [สสท.]

  • ที่ปรึกษาบริษัทเทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด สถาบันฝึกอบรม

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

http://www.tesstraining.com

Scheduled Public >PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ