Online ยืนยัน หลักสูตร : Forecasting & Planning for Sales Course: การประมาณการและวางแผนการขาย วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 Online Training (Google Meet)

Online ยืนยัน หลักสูตร : Forecasting & Planning for Sales Course: การประมาณการและวางแผนการขาย วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 Online Training (Google Meet)

 

ราคา 2,500 บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมรชั่นชำระ 2 ท่าน  ท่านละ 2,300 บาท

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

 

หลักการและเหตุผล

การขายจักประสบผลสำเร็จได้นั้น มีที่มาจากหลากหลายปัจจัย ซึ่งมีทั้ง “ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้” และ “ปัจจัยภายในที่ควบคุมได้” ดังนั้น การวางแผนและการคาดการณ์ยอดขาย จึงถือเป็น…. “วิธีการทำงานที่เรียกว่าการกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูก” นั่นเอง

 

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม…

 • เรียนรู้และเข้าใจหลักการวางแผนการขายควบกับการประมาณการยอดขาย

 • ฝึกปฏิบัติการวางแผนการขายและการประมาณการยอดขาย

 • นำหลักการวางแผนการขายควบกับการประมาณการยอดขายไปปรับใช้กับงานและองค์กรของตนเอง

 

หัวข้อการฝึกอบรม

 • ที่มาของการประมาณการยอดขาย ประกอบด้วย

  • ศักยภาพของตลาด Market Potential

  • ศักยภาพของการขาย Sales Potential

 • แหล่งข้อมูลที่ใช้เป็นส่วนประกอบการประมาณการยอดขาย

  • มุมมองของผู้บริหารการขาย

  • มุมมองของพนักงานขาย

  • การประมาณการจากการซื้อของลูกค้า

  • ยอดขายในอดีต

– การคำนวณทางคณิตศาสตร์

 • หลักการสำคัญ 3 ประการในการบริหารงานขาย

  • การวิเคราะห์การขาย Sales Performance Analysis

  • การวางแผนการขาย Sales Planning

  • การปฏิบัติงานการขาย Sales Execution

 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการขาย เช่น

  • สภาพการเติบโตของตลาด

  • สภาพธุรกิจของลูกค้า ผู้ซื้อ

  • เป้าหมายการขาย กับ โอกาส

  • สภาพคู่แข่งขัน (ที่มีอยู่เดิม กับ ผู้มาใหม่)

 • การวางแผนการขาย

  • กลยุทธ์การขาย

  • แผนปฏิบัติการ

วิธีการฝึกอบรม:

 • บรรยาย กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ

 

เหมาะสำหรับ:

 • หัวหน้างานขาย พนักงานขาย เจ้าของธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา1 วัน

 

 

วิทยา

อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี (ตามไฟล์เอกสารแนบ)

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป

 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล

 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา

 • ฯลฯ

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Scheduled Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ