ONSITE Public เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ อบรม 1 มิ.ย.65 09.00-16.00น. ณ.โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20

ONSITE Public เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ อบรม 1 มิ.ย.65 09.00-16.00น. ณ.โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20

 

Public /ONSITE

ราคาท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 3,200 โปรโมรชั้นจ่าย 3 ฟรี 1 ทันที

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง มื้อ และอาหารกลางวัน

ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะ คอนเน็คชัน. เดินทางโดยรถไฟฟ้า : ท่านสามารถเดินทาง โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานี MRT ลาดพร้าว ทางออกที่ 4

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

 

หลักการและเหตุผล

        “เหตุผลที่การเขียนยากนั้น เป็นเพราะการเขียนไม่ใช่ว่าจะแค่เขียนเฉย ๆ แต่จะต้องเขียนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจและการโน้มน้าวให้ผู้อ่านมายังทิศทางที่เราต้องการได้” ประโยคนี้มีผู้รู้ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการเขียน   การเขียนเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งในการทำงาน   ทักษะของการเขียนไม่ว่าจะเป็นการเขียนบันทึก หรือการเขียนรายงานการประชุม มีทักษะการฟังที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกหรือเขียนรายงานการประชุม ผู้เขียนต้องเข้าใจเนื้อหาที่จะเขียนให้ชัดเจน จดบันทึกให้ถูกต้องตรงตามมติ     ฝึกการใช้ภาษาอย่างเป็นทางการ  ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียน  ผู้เขียนจะต้องมีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ  จึงจะสามารถเขียนได้ดี  และการเขียนบันทึกและรายงานการประชุม มีความสำคัญและมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและหน่วยงาน

 

 

วัตถุประสงค์

 1. ผู้รับการอบรมเข้าใจความสำคัญ ประโยชน์ของการเขียนบันทึกและรายงานการประชุม และลักษณะ รูปแบบต่าง ๆ

 2. ผู้รับการอบรมเข้าใจ และสามารถเขียนบันทึกและรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนในบทบาทที่ได้รับมอบหมาย

 

 

เนื้อหาหลักสูตร

Module # 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบันทึกและรายงานการประชุม

 • ความหมายของบันทึกและรายงานการประชุม

 • ความสำคัญและประโยชน์ หลักการของการเขียนที่ดี

 • ประเภทของบันทึกและบันทึกเสนอ

 • รูปแบบบันทึก บันทึกเสนอ (บันทึกย่อเรื่อง   บันทึกรายงาน บันทึกขออนุมัติ บันทึกความเห็น)

 • รูปแบบ และการพิมพ์รายงานการประชุมที่ถูกต้อง

 • การใช้ภาษาในการเขียนบันทึกและรายงานการประชุม

 • วิธีการตรวจแก้ไขและการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ

 • ทักษะการฟัง

Module # 2 เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม

 • เทคนิคการจดบันทึก และการเขียนบันทึก

 • คุณสมบัติของผู้จดรายงานการประชุมที่ดี

 • ลักษณะของรายงานการประชุมที่ดี

 • หลักการเขียนรายงานการประชุม

  • คำอธิบายการเขียนรายงานการประชุม

  • รูปแบบระเบียบวาระการประชุม

  • รายละเอียดในระเบียบวาระการประชุม

  • การใช้ประโยคที่สมบูรณ์และวิธีสรุปใจความสำคัญ

  • การสรุปมติที่ประชุม

ตัวอย่างการบันทึกและรายงานการประชุม

ฝึกทักษะการเขียนบันทึก เขียนรายงานการประชุม

สรุปการเรียนรู้ ถาม-ตอบ

วิทยากร  อ.วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์

กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม          เลขานุการ  งานธุรการ  บุคคลทำหน้าที่ในการประชุมและบันทึก

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                         30 %

 2. ฝึกปฏิบัติในการเขียน         70 %

วิทยากรให้คำแนะนำ

ระยะเวลาอบรม :

จำนวน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Scheduled Public >PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ