Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดซื้อที่สร้างผลกำไร อบรม 27 ส.ค.65

Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดซื้อที่สร้างผลกำไร อบรม 27 ส.ค.65

ในการบริหารการจัดการยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและรวดเร็ว ทั้งในด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบกับการแข่งขันกันสูง ซึ่งทุกองค์กร ต่าง ๆ ก็มุ่งมั่นในสร้างความแตกต่าง เพื่อให้มีจุดแข็งที่สามารถแข่งขันได้ ประกอบกับมีการพัฒนากระบวนการการดำเนินการเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนในการดำเนินการ

แต่กระนั้นก็ตาม การลดต้นทุนการดำเนินการภายในอย่างเดียวไม่พอ เพราะประตูด่านแรกของต้นทุนขององค์กร คือ ต้นทุนที่เกิดจากการจัดซื้อ เพราะถือว่าได้ว่า เมื่อฝ่ายจัดซื้อ วัตถุดิบ หรือ สินค้ามา ก็ถือว่าเป็นต้นทุนวัตถุดิบทางตรง หรือ ต้นทุนสินค้าขายทันที ดังนั้นกระบวนการการบริหารการจัดซื้อ ถือว่าเป็นกระบวนการการดำเนินการที่สำคัญอีกกระบวนการหนึ่ง ซึ่งผู้บริหาร ต้องให้ความใส่ใจในการบริหารการจัดซื้อ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้สามารถนำเทคนิคกระบวนการจัดซื้อไปปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการซื้อที่ได้มาตันทุนที่เหมาะสม
  • การเข้าใจที่ Suppliers มองสถานะการจัดซื้อขององค์กรในสถานะไหน ทำให้สามารถปรับกลยุทธ์ให้เกิดความเหมาะสม
  • เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ เพื่อนำมาสู่การกำหนดนโยบายการจัดซื้อ และการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ
  • เพื่อเข้าใจกระบวนการจัดทำระเบียบวิธีการจัดซื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หัวข้ออบรม

กรอบความคิด (Growth Mind Set)

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้และทำความเข้าใจในด้านกรอบความคิดด้านความเป็นเจ้าของ ทัศนคติในการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น

สมรรถนะที่สำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่จัดซื้อ

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ถึงสมรรถนะที่สำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่จัดซื้อ ว่าต้องมีอะไรบ้าง เพื่อเพิ่มสมรรถนะที่ขาดหรืออ่อน ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาไปสู่การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ

พักเบรก

    หน้าที่ของการจัดซื้อ มีผลกระทบต่อ รายงานทางการเงินอย่างไร

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของการจัดซื้อมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างไร โดยให้พิจารณาผลกระทบในรูปของงบฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน

    ข้อมูลที่สำคัญทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในที่ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ต้องทราบ

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและเกิดการตระหนักรู้ถึง สภาพแวดล้อมที่สำคัญ คือปัจจัยด้านต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ที่ต้องการทราบและเพื่อให้การบริหารการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ต้นทุนที่เหมาะสม

พักกลางวัน

    ทำความเข้าใจกระบวนการจัดซื้อยุค digital transformation

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจกระบวนการให้สอดรับกับยุค digital transformation เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการปรับตัวต่อการปรับรูปแบบของการนำเทคโนโลยี เข้ามาเสริมเพื่อให้งานกระบวนการจัดซื้อเกิดมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการจัดซื้อได้อย่างไร

   วิธีการจัดซื้อ ในแนวทางในยุคเทคโนโลยีที่เข้ามีบทบาท

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและตระหนักรู้ เรียนรุ้ในด้านการจัดซื้อด้วยวิธีต่าง ๆ และ เทคโนโลยี จะเข้ามามีบทบาท ในการจัดซื้ออย่างไร

พักเบรก

การกำหนดนโยบายการจัดซื้อ และการสร้างระเบียบการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ถึงความเข้าใจในการกำหนดนโยบายการจัดซื้อ และแนวทางในการจัดทำระเบียบการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ

การกำหนดบทบาทอำนาจการจัดซื้อ

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ถึงโครงสร้างในส่วนจัดซื้อ พร้อมทั้งทำความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ ของแต่ละตำแหน่งงานในด้านการจัดซื้อ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดซื้อภายในหน่วยงานดำเนินงานไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อ

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ ถึงแนวทางการเกิดการทุจริตขึ้นภายในกระบวนการจัดซื้อได้อย่างไร เพื่อกำหนดแนวทางในการเชิงป้องกัน

 

ราคา  2,500  บาท บรรยาย 09.00-16.00

  • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ