Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร: กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Strategic to Excellent Service with The System Customer Relationship Management (CRM)อาจารย์สุกิจ อบรม 21 ต.ค.64 (09.00-16.00น.)

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร: กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Strategic to Excellent Service with The System Customer Relationship Management (CRM)อาจารย์สุกิจ อบรม 21 ต.ค.64 (09.00-16.00น.)

 

ราคา 2,000 บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมรชั่นชำระ 3 ท่าน  เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

 

ที่มาของหลักสูตร

                    ในโลกแห่งธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างเหนือชั้นกว่าคู่แข่งในการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  สำหรับสินค้าประเภทเดียวกันหรือบางครั้งอาจจะวางยุทธศาสตร์ไปไกลถึงขนาดที่ต้องการเป็นผู้นำทางการตลาด  ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางด้านราคา  คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และทางด้านการส่งเสริมด้านการขายและการตลาด โดยได้มีการพัฒนา ออกแบบ ปรับปรุง วิจัย และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ กลายมาเป็นเทคโนโลยี ล้ำทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ได้เป้าหมายสุดท้ายในด้านการเพิ่มยอดขาย มีผลกำไร ธุรกิจเจริญเติบโตขึ้น พยายามสร้างพฤติกรรมการซื้อจากลูกค้าใหม่และซื้อซ้ำจากลูกค้าเดิมให้มากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างนั้นนอกจากความแตกต่างด้านสินค้า ควรจะคำนึงถึงเทคนิคความแตกต่างในด้านบริการที่เป็นการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  เพื่อความได้เปรียบและรักษาลูกค้า สามารถครองใจให้อยู่กับเราตลอดเวลา มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าและตราองค์กร การสร้างความประทับใจในการบริการด้วยใจที่เป็นเลิศ จึงเป็นพันธะกิจหรือ  กลยุทธ์สำคัญที่จะสร้างความสำเร็จให้กับเราและองค์กรได้ในระยะยาวในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ

 

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 • มีความรู้ ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานการให้บริการที่ประทับใจได้

 • สร้างทัศนคติที่ดีในงานให้บริการลูกค้า

 • เรียนรู้เทคนิค และกระบวนการต่างๆ ในการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

 • เรียนรู้เทคนิคการบริการด้วยใจ เพื่อครองใจ และสร้างความประทับใจในการจงรักภักดีต่อตราสินค้าและองค์กร

 • เรียนรู้เทคนิคการจัดการและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 • เรียนรู้ และทำความเข้าใจกับการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ทั้งระบบในรูปแบบต่างๆเพี่อสร้างความประทับใจให้เป็นรูปธรรมที่สามารถลงมือปฏิบัติได้

 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :   1 วัน  (09.00-16.00 น.)

หัวข้อการฝึกอบรม

 • แนวโน้มและความสำคัญของงานบริการ และธุรกิจการบริการ

 • บริการที่ดีเลิศต้องบริการลูกค้าแบบสร้างความสัมพันธ์

Workshop : CRM Process Problem

 • ทัศนคติ และภูมิคุ้มกันการบริการยุคใหม่(เหนือกว่าคู่แข่ง)

 • ความคาดหวังการบริการจากลูกค้า(ตอบสนองได้ทุกระดับ)

 • จิตสำนึกการบริการด้วยใจ Service mind ที่ได้ใจลูกค้า

 • จุดอ่อนการบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ไม่ควรมองข้าม

 • เคล็ดลับการเพิ่มคุณภาพการบริการลูกค้าสัมพันธ์ในระยะยาว

 • การสร้างความส้มพ้นธ์ทั้งกับลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก

 • เส้นทางการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทั้งระบบ

 • ความสำคัญของ CRM ที่เป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า

     Workshop : CRM Process Analysis

 • ยกระดับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์จากพื้นฐานถึงระดับสูง

(CRM , CEM และ CPM)

 • วิธีการจัดเก็บข้อมูลในการติดตามและดูแล(สร้างความประทับใจ)

 • การรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก : คำต่อว่าจากลูกค้า

Workshop : CRM Process Solution    

 

 

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานบริการลูกค้าทุกระดับในองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม
    – Virtual Class Online Training by Zoom Meeting

    – อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

    – สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญและเปิดช่วงถาม-ตอบ

 

วิทยากร    :     อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ