Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร : สู่ความเป็นเลิศทักษะ”การเขียนรายงาน”-อังกฤษ English Business. Report Writing อบรม 24 พ.ย.64

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร : สู่ความเป็นเลิศทักษะ”การเขียนรายงาน”-อังกฤษ English Business. Report Writing อบรม 24 พ.ย.64

 

 

 

ราคาโปรโมรชั่น 2,000  บาท บรรยาย 09.00-16.00

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 1900 บาท

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

 

หลักการและเหตุผล

         การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของคนไทย และสำหรับการปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจของไทยก็เช่นกัน เราจำเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อถ่ายทอดข้อมูลในเรื่องต่างๆ อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินงานต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว

          ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจทุกแห่งในประเทศไทยจึงสมควรมีพื้นฐานความรู้ ภาษาไทยเป็นอย่างดี มีทักษะในการจับประเด็นสำคัญ เพื่อนำมาย่อความหรือสรุป และถ่ายทอดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างถูกต้อง เพราะการผิดเพี้ยนไปเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาที่ลูกค้ามีต่อองค์กร ส่งผลให้ธุรกิจได้รับความเสียหาย 

 

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

        1.เพื่อให้มีเทคนิคในการจัดทำรูปแบบรายงานได้อย่างมีมาตรฐาน

        2.เพื่อให้เรียนรู้ถึงผลกระทบด้านต่างๆ ของการทำรายงาน 

        3.เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการรายงานแบบต่างๆ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

        4.เพื่อให้ปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนรายงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

หัวข้อหลักสูตร (Course Outlines)

ช่วงเช้า (Morning Session)

  1. มาตรฐานการพัฒนา “สื่อด้านการเขียน” ให้เกิดประสิทธิผล (Effective  Standard for  good  business writing skill)

  2. กลยุทธ์/หลักการ การสื่อด้านการเขียนรายงาน (Report Writing’s  Principles)

  3. องค์ประกอบการเขียนรายงานที่ดี (General Plan of Good Report Writing)

–  ด้านเนื้อหา (Report  Contents)

–  ด้านรูปแบบการเขียนรายงาน (Report  Body  Writing)

–  ด้านการจัดทำข้อเสนอแนะ (Supplemental)

  1.   ขั้นตอนการจัดทำรายงานให้เกิดผล (Standard of Effective  Strategies)

–  รู้เรื่อง  และรูปแบบ (Purpose & Scope)

–  รวบรวมข้อมูล (Procedure for gathering data)

–  วิเคราะห์ข้อมูล (Detail  Analysis)

–  จัดวางข้อมูล (Information  Mapping  Methodology)

–  ตรวจทานครบหลักการ (Proof  Writing)

 ช่วงบ่าย (Afternoon Session)

  1. ฝึกปฏิบัติ – กรณีศึกษากลุ่ม (Group Case Study)

  2. นำเสนอผลงาน และการประเมินผลงาน (Evaluation)

  3. สรุป  คำถาม – คำตอบ (Summary & Q/A)

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ