Online Zoom  รูปเเบบเข้มข้น 1 วันเต็ม ยืนยัน หลักสูตร Train The Trainer 24 สิงหาคม 2565

Online Zoom  รูปเเบบเข้มข้น 1 วันเต็ม ยืนยัน หลักสูตร Train The Trainer 24 สิงหาคม 2565

ราคาเรียนออนไลน์

ราคา 2,500  บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมรชั่นลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป gเข้าอบรมได้ 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

หลักการและเหตุผล

ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาครั้งใหญ่ ความรู้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน บุคลากรจึงเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะทำหน้าที่พัฒนาทั้งระบบด้วยความรู้ที่สั่งสมมา หน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรสำคัญจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้บุคลากรถูกเติมเต็มด้วยองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ ในการเติมความรู้บางครั้งก็ต้องใช้คำปรึกษาและการแก้ประเด็นในความเข้าใจเพื่อให้แตกฉานในข้อมูล การพัฒนาฝึกอบรมจึงกลายเป็นต้นน้ำของการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การชี้วัดที่เป็นรูปธรรมนับตั้งแต่การคัดเลือกเนื้อหาการพัฒนา การวางแผน การเตรียมความพร้อม การเลือกเครื่องมือของผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน หากจะกล่าวว่าผลลัพธ์จะดีหรือไม่ดีนั้นเริ่มต้นและจบโดยผู้ฝึกสอนอย่างแท้จริง

หลักสูตรสร้างวิทยากรมืออาชีพนี้ เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร จนสามารถก่อให้เกิดผลสำเร็จ ในการพูดแต่ละครั้ง โดยเน้นการให้ความรู้ ตัวอย่าง และการปฏิบัติจริงของผู้เข้าร่วมเข้าร่วมรับการอบรม

เข้าใจปัญหา ก่อนลงสนาม แล้วคุณละเป็นผู้นำแบบไหน?

Mindse Presentation Skill  (ทักษะในการนําเสนองาน) • จัดเตรียมเอกสาร และสื่อต่าง ๆ ให้พร้อมทุกครั้งก่อนนําเสนองาน • อธิบายและยกตัวอย่างประสบการณ์ที่บรรลุผลสําเร็จ (Best Practice)ให้ผู้ฟังเข้าใจและเห็นภาพได้อย่างชัดเจน • ตอบข้อซักถามจากผู้ฟังได้ตรงประเด็น ชัดเจน และถูกต้อง • ตั้งคําถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เข้าอบรม • กระตุ้นจูงใจให้ผู้เข้าอบรม มีส่วนร่วมในระหว่างการนําเสนองาน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร

 • ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ

 • ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและคุณสมบัติของผู้สอนงานที่ดี

 • ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบสำคัญของการสอนงานและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

 • ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือและวิธีในการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม

 • ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการสอนงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างจุดเด่นในด้านบริการเพื่อตอบสนองความต้องการได้ตรงใจ

หัวข้อเนื้อหา

Day 1

  ความสำคัญและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน Trainer  

สิ่งสำคัญ การพัฒนาบุคลากรที่องค์กรต้องการ 

หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี 

วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ 

การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด 

4 ข้อของการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นบรรยาย 

การเตรียมใจสู่การบรรยาย

การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน 

พักเบรก 

หลักของการนำเสนอ 

การเตรียมข้อมูลในการบรรยายและประสบการณ์เชิงถ่ายทอด 

การวางแผนหลักสูตรการสอนให้เข้าใจง่าย 

เทคนิคการเปิดใจให้ทุกคนพร้อมเรียนรู้ด้วยการกำหนดกิจกรรม 

ศิลปะการสื่อสารอย่างได้ผล 

เทคนิคการเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟัง 

พูดดี หรือ พูดไม่ดีอะไรเป็นตัววัด 

สิ่งที่ไม่ควรทำในขณะพูด 

การใช้น้ำเสียงในแต่ละสถานการณ์ 

พักเบรกรับประทานอาหารกลางวัน

 • การนำเสนอที่ดีและเป็นมืออาชีพ

 • การลดระยะห่างของผู้ฝึกสอนและผู้รับการฝึกสอน

 • หัวใจสำคัญของการฝึกอบรมในแต่ละกระบวนการ

 • การพัฒนาความเข้าใจตนเองไปสู่การเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี

  การวางรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร 

การทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้รับการฝึกสอน 

การวิเคราะห์แนวทางการตอบสนองกับผู้รับการฝึกสอน 

การเปรียบเทียบแนวทางการฝึกสอนแบบเก่าและการฝึกสอนแบบใหม่

พักเบรก 

Workshop

การฝึกยกระดับความเข้าใจในการเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี

เพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางความเข้าใจของตนเองให้พร้อมสำหรับการพัฒนาบุคลากร 

เทคนิคการสร้างความเข้าใจ 3 รูปแบบ 

ทดสอบประเมินผลรายบุคคล

 

ติดต่อสอบถามTel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpageทาง 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ