Online Zoom หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) อบรม 15 กรกฏาคม 2565

Online Zoom หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) อบรม 15 กรกฎาคม 2565

 

มีเปิดอบรมตามตารางนี้ค่ะ

อบรม 21 มิถุนายน 2565

ราคาโปรโมรชั่น 2,500  บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

 

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการบริหารสินค้าคงคลังมีบทบาทมากในวงการอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ ในภาพรวมเริ่มจากการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การวางแผนด้านการผลิตหรือบริการ การตรวจสอบ การบรรจุสินค้า และย้ายสิค้าคงคลังเข้าไปเก็บในคลังสินค้า ที่กล่าวมาเบื้องต้นในทุกๆขั้นตอนมีระบบการการจัดการที่มีรายละเอียดที่สามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการสินค้าคงคลัง ที่กล่าวมาทั้งหมดยังแฝงไปด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในด้านการจัดการต่างๆที่เกิดขึ้นและที่สำคัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านสินค้าคงคลัง ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆ แนวคิดด้านการจัดการสินค้าคงคลัง การลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพงานรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพงานในด้านสินค้าคงคลัง เพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจส่งผลให้ธุรกิจมีกำไรและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดไป

 

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. สามารถเข้าใจแนวคิดการจัดการสินค้าคงคลัง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดพื้นฐานการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตการจัดการสินค้าคงคลัง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการหรือเครื่องมือไปใช้ในการจัดการสินค้าคงคลัง และสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในการจัดการสินค้าคงคลังได้
หัวข้อสัมมนา
1. แนวคิดเรื่องสินค้าคงคลัง
2. ความสำคัญของสินค้าคงคลังและความจำเป็นที่ต้องการจัดการสินค้าคงคลัง
3. เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management Techniques)
4. การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
5. ประสิทธิภาพของการจัดการสินค้าคงคลัง
6. เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง เช่น 5S, Kaizen, Visual Control, Poka-Yoke การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้ทุกคนมีส่วนร่วม
7. Work Shop

8. ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในคลังสินค้า
9. การลดต้นทุนการจัดการคลังสินค้า
10. การวัดผลการดำเนินงานด้านการจัดการคลังสินค้า
11การจัดการและบริหารต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
– Economic Order Quantity (EOQ) การสั่งซื้อที่ประหยัด

12. การกำหนดค่า Safety Stock และจุดการสั่งซื้อซ้ำ (Re-order Point) ที่เหมาะสมหลักสูตร การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
13. การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
14. การจัดพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การวางผังของคลังสินค้าและการจัดการการไหล
15. การวัดผลการปฏิบัติงานของคลังสินค้า
16. การวัดอัตรารอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio)

 

ระยะเวลาอบรม
– 1 วัน(6 ชั่วโมง) 09.00-16.00 น.
วิธีการฝึกอบรม
– การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ
– ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ
– กิจกรรมกลุ่ม(Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
– ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
– ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป
จำนวนผู้เข้าอบรม
-ไม่เกิน 30 คน

 

รูปแบบการบรรยาย

  1. การบรรยายออนไลน์ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน