ยืนยันจัด Online Zoom หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR) อบรม 31 ต.ค.65

ยืนยันจัด Online Zoom หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR) อบรม 31 ต.ค.65

 

ราคาโปรโมรชั่น 2,500  บาท บรรยาย 09.00-16.00

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัจจุบันองค์กรประสบปัญาหาภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ผันผวน คู่แข่งที่รุนแรงขึ้น รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจทั้งสิ้น แต่ยังมีปัญหาภายในองค์กรที่นับวันจะทวีความรุนแรงไม่แพ้กัน

 

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของเครื่องมือในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นต้นทุนที่มีค่ามาก สามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพได้ไม่มีขีดจำกัด เพื่อให้องค์กรได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมุนษย์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด หลักสูตรนี้จะนำเครื่องมือหลักในการพัฒนาและประเมินวัดผล รวมถึงการวางเส้นทางการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่องานและส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กร

 

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแผนกทรัพยากรบุคคล

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เครื่องมือหลักในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานทพรัยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้จัดการ

 • หัวหน้างาน

 • พนักงาน

 • ผู้ที่ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล

 

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%

 • กิจกรรม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงาน 60%

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Competency

 • ความสำคัญของแผนกทรัพยากรบุคคล

 • รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร

 • เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

Workshop การหา GAP การปิด GAP

 • การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

 • การจัดทำเส้นทางสำเร็จในสายอาชีพ

 • การจัดทำแผนระบบสืบถอดตำแหน่ง

 • การบริหารระบบสืบถอดตำแหน่ง

 • การประเมินศักยภาพ

Workshop การหา GAP การปิด GAP

Evaluation JD&JS

 • การประเมินคุณสมบัติ

 • การประเมินค่างาน

 • การจัดทำระดับตำแหน่งาน

 • การจัดทำโคร้งสร้างค่าตอบแทน

Workshop  การประเมินค่างานและการจัดทำระดับตำแหน่ง

Key Performance Indicators

 • ความรู้เกี่ยวกับ KPIs

 • เครื่องมือที่นำมาจัดทำ KPIs

 • ข้อดี-ข้อเสีย ของเครื่องมือ KPIs

 • การวิเคราะห์และการวางแผนการมีส่วนร่วมในองค์กร

 • การบริหารจัดการระบบการประเมินผล

 • สรุปภาพรวมหลักสูตร

 • ถาม/ตอบ

 • การสร้างความตระหนักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Workshop  การประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม

สามารถจัดในองค์กรเป็นรูปเเบบ In-house Training ได้ค่ะ

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ